Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

07 sep 2021

Retten i Næstved

Retten i Næstved - Autoriseret bobehandler opslag

Retten i Næstved – autoriseret bobehandler

Tre advokat kan antages til autoriseret bobehandler ved Retten i Næstved, en stilling til antagelse snarest muligt og to stillinger til antagelse pr. 1. marts 2022.

Opslaget sker i henhold til bekendtgørelse nr. 117 af 2. februar 2012 om autorisation af bebehandlere, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1630 af 18. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1110 af 30. juni 2020, som indeholder en beskrivelse af de kriterier, der lægges til grund ved antagelsen.

Stillingen som bobehandler er personlig og kan kun søges af advokater, som udøver advokatvirksomhed, og som ikke er fyldt 70 år. Autorisationen medfører pligt til at behandle boer, som udleveres af skifteretten.

Justitsministeriet har i cirkulæreskrivelse nr. 9420 af 30. juni 2020 orienteret om kriterierne for en antagelse. Heri anføres:

”Justitsministeriet skal således fastslå, at det afgørende hensyn ved antagelse af en autoriseret bobehandler er ansøgerens kvalifikationer. Der lægges i den forbindelse vægt på, om ansøgeren har erfaring med skiftebehandling, herunder i særlig grad om ansøgeren har erfaring med behandling af ægtefælleskifter, om ansøgeren har gennemgået eller agter at gennemgå et efteruddannelseskursus i ægtefælleskifteret, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit hidtidige virke som advokat. Desuden kan det tillægges vægt, om ansøgeren har møderet for landsret. Endvidere kan hensynet til den geografiske spredning af bobestyrere i retskredsen tillægges betydning ved antagelsen.

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerne.”


Det er desuden anført i cirkulæreskrivelsen, at de fleste autoriserede bobehandlere af praktiske grunde almindeligvis bør have kontor i eller i nærheden af den retskreds, hvori de autoriseres. Der er dog ikke opstillet noget absolut krav herom.

Autorisationen meddeles for en periode på 10 år. Autorisationen forlænges efter ansøgning for en ny 10-årig periode uden genopslag af hvervet, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten tidligst 1 år og 2 måneder og senest 1 år inden udløbet af den meddelte autorisation.

Ansøgning bedes bilagt advokatbeskikkelse og andre relevante bilag, herunder et foto af ansøgeren, samt eventuelle oplysninger om relevant erfaring.

Når ansøgningsfristen er udløbet, sender retspræsidenten ved Retten i Næstved ansøgningerne med sin indstilling til præsidenten for Østre Landsret, der videresender ansøgningerne med sin indstilling til Civilstyrelsen.

Før byretspræsidentens og landsretspræsidentens indstilling sendes til Civilstyrelsen indhenter byretspræsidenten med samtykke fra de indstillede advokater en udtalelse fra Advokatrådet, Civilstyrelsen samt oplysninger fra kriminalregistret.

Ansøgning skal sendes til Retten i Næstved, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved – gerne pr. sikker mail: naestved@domstol.dk – senest den 27. september 2021.

Ansøgningen bedes i brevhovedet stiles til Civilstyrelsen.