Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

19 okt 2023

Retten i Næstved

Retten i Næstved – offentlig forsvarer og beskikket advokat

Opslag af et ledigt beneficium i Næstved retskreds. Ansøgningsfrist den 20. november 2023 kl. 12:00

Ved Retten i Næstved skal antages en advokat til beskikkelse som offentlig forsvarer og til at udføre sager for parter, der har fri proces, eller for hvem, der i øvrigt beskikkes en advokat efter reglerne i retsplejeloven. Hvervet angår tillige de landsretssager, som i 1. instans har været behandlet ved eller er henvist fra Retten i Næstved.

Antagelsen medfører pligt for advokaten til personligt at give møde i de tildelte sager. Rejseudgifter ved møde inden for retskredsen, der omfatter Næstved, Slagelse, Sorø og Faxe kommuner, godtgøres ikke, jf. retsplejelovens § 333, stk. 1, 2. pkt. og § 741, stk. 1, 2. pkt. Som udgangspunkt bør de beneficerede advokater af praktiske grunde have kontor i retskredsen. Der er dog ikke opstillet et absolut krav herom.

Det afgørende hensyn ved antagelse af en beneficeret advokat er ansøgerens kvalifikationer. Der lægges i den forbindelse vægt på, om ansøgeren har erfaringer med straffesager og strafferet i øvrigt, om ansøgeren har møderet for landsret, om ansøgeren har procedureerfaring, herunder også fra civile sager, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit virke som advokat. Der kan desuden lægges vægt på ansøgerens erfaring med civile sager, herunder familieretlige sager. I øvrigt lægges der vægt på ansøgerens kvalifikationer som procederende advokat, således som disse kvalifikationer fremstår for Retten i Næstved. Desuden kan hensynet til den geografiske spredning af advokater i retskredsen tillægges betydning ved antagelsen. Endvidere kan hensynet til retssagernes hurtige afvikling tillægges betydning, så ansøgere, der ikke er beneficeret i en anden retskreds, foretrækkes til hvervet.

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af ansøgeren.

Et beneficium meddeles for en periode på 10 år. Et meddelt beneficium forlænges efter ansøgning for en ny 10-årig periode uden genopslag af hvervet, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten tidligst 1 år og 2 måneder og senest 1 år inden udløbet af det meddelte beneficium.

Der henvises til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 9418 af 30. juni 2020 om antagelse af beneficerede advokater m.m.

Når ansøgningsfristen er udløbet, indhenter byretspræsidenten, med samtykke fra de indstillede advokater, udtalelse fra Advokatrådet, Civilstyrelsen og Politidirektøren for Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi samt oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister. Herefter sender retspræsidenten ved Retten i Næstved ansøgningerne med sin indstilling til præsidenten for Østre Landsret, som videresender ansøgningerne med sin indstilling til Civilstyrelsen.

Ansøgning skal stiles til Civilstyrelsen og sendes til Retten i Næstved – helst via sikker mail eller Digital Post med emnet ”Ansøgning – ledigt beneficium”.

Ansøgning bedes bilagt advokatbeskikkelse og andre relevante bilag, herunder foto af ansøgeren, samt oplysninger om erfaring med straffesager, civile sager, herunder familieretlige sager, og procedureerfaring samt møderet for overordnede retsinstanser.

Tjenestested

Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være retten i hænde senest den 20.11.2023 kl. 12.00.

Ansøgning sendes til

Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
naestved@domstol.dk