Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

03 mar 2020

Procesbevillingsnævnet

Nærmeste pårørende i livsforsikringer

Procesbevillingsnævnet har den 9. oktober 2019 meddelt en appellant tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. juli 2019.

En forsikringstager tegnede i 2001 to livsforsikringer hos et forsikringsselskab. Forsikringstageren havde ikke begunstiget nogen i forsikringerne, og ved død skulle forsikringssummerne udbetales til ”nærmeste pårørende”, hvilket på tegningstidspunktet var forsikringstagerens datter.

I 2011 sendte forsikringsselskabet et brev til deres forsikringstagere, hvoraf blandt andet fremgik, at forsikringsbetingelserne fremover var ændret, og at dette ville have særlig betydning for de forsikringstagere, der boede sammen med en samlever i et ægteskabslignende forhold. Ved ændringen af forsikringsbetingelserne blev definitionen af ”nærmeste pårørende” ændret i overensstemmelse med forsikringsaftalelovens udgangspunkt, hvorefter forsikringstagerens ægtefælle, samlever, børn eller arvinger i nævnte rækkefølge anses som nærmeste pårørende, medmindre andet fremgår af omstændighederne, jf. forsikringsaftalelovens § 105 a, stk. 1.

Det fremgik endvidere af ændringsmeddelelsen, at forsikringstageren kunne fortsætte den oprindelige ordning, hvis forsikringstageren kontaktede forsikringsselskabet, og at en fortsat betaling af forsikringen efter ikrafttrædelsesdatoen den 1. januar 2012 blev anset som accept af de ændrede vilkår og priser.

Forsikringstageren døde i 2016 og efterlod sig en samlever, som forsikringstageren havde boet sammen med siden 2008, og sin voksne datter. Forsikringstageren havde ikke reageret på forsikringsselskabets ændringsmeddelelse fra 2011, og forsikringsselskabets rettede derfor henvendelse til samleveren som nærmeste pårørende med henblik på udbetaling af forsikringerne.

Samleveren døde inden forsikringsudbetalingen, og der opstod efterfølgende tvist mellem samleverens dødsbo og datteren, som havde gjort indsigelse mod forsikringsudbetalingen, om, hvem der var begunstiget som nærmeste pårørende i henhold til forsikringsaftalen.

Datteren lagde sag an mod dødsboet ved byretten med påstand om anerkendelse af, at hun var nærmeste pårørende til forsikringstageren på dødstidspunktet og derfor berettiget til den fulde forsikringsudbetaling. Dødsboet påstod frifindelse.

Byretten frifandt dødsboet

Byretten fandt indledningsvis, at ændringen i forsikringsbetingelserne var vedtaget, og at det som udgangspunkt var samleveren, som skulle begunstiges af forsikringen. Byretten fandt herefter, at samleveren opfyldte kravene i forsikringsbetingelserne om, at hun levede i et ægteskabslignede forhold med forsikringstageren ved dennes død, hvorfor det i forhold til forsikringsudbetalingen var uden betydning, hvilket forhold forsikringstageren havde til datteren. Endelig fandt byretten, at der ikke var indsat en særlig begunstiget i forsikringsaftalen, og at reguleringsbestemmelsen i forsikringsaftalelovens § 104, hvorefter urimelige begunstigelser kan tilsidesættes, derfor ikke kunne anvendes.

Byretten frifandt herefter dødsboet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Datteren ankede byrettens dom til landsretten.

Landsretten tiltrådte indledningsvis byrettens vurdering af, at forsikringstageren havde været i stand til at blive bekendt med indholdet og betydningen af forsikringsselskabets brev fra 2011, og at ændringen af forsikringsbetingelserne derfor måtte anses for vedtaget. Landsretten tiltrådte endvidere, at forsikringstageren og samleveren levede i et ægteskabslignende forhold, og at samleveren derfor var begunstiget af forsikringerne. Endelig tiltrådte landsretten, at der ikke var grundlag for at anvende forsikringsaftalelovens § 104.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0388.