Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

03 mar 2020

Procesbevillingsnævnet

Opretholdelse af forvaring af udlænding, der var udvist

Procesbevillingsnævnet har den 1. oktober 2019 meddelt en forvaringsdømt udlænding til-ladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 30. april 2019.

En udlænding var i oktober 2009 blevet idømt forvaring og udvist af Danmark for voldtægt og forsøg på voldtægt. I maj 2014 anmodede udlændingen om, at forvaringsdommen blev ændret til en tidsbestemt straf, som skulle anses for udstået.

Byretten tog ikke begæringen til følge

Ved kendelse af 21. september 2015 bestemte byretten på baggrund af de lægelige oplysninger, at der ikke var grundlag for at ændre den idømte forvaringsdom. Af de lægelige oplysninger fremgik det blandt andet, at det var vurderet, at der var en høj øget risiko for ny kriminalitet.

Landsretten opretholdte forvaringsdommen

Til brug for landsrettens behandling af sagen blev der indhentet flere nye udtalelser fra speciallæger og fra Retslægerådet. Af disse udtalelser fremgik blandt andet, at der var sket positive ændringer i udlændingens adfærd, og det blev vurderet, at der var væsentlig mindre risiko for personfarlig kriminalitet. Det fremgik dog samtidig, at det ikke var muligt med sikkerhed at vurdere denne fare, medmindre rammerne for udlændingens afsoning blev gjort mindre restriktive eksempelvis i form af personaleledsaget udgang.
Der blev ligeledes indhentet flere udtalelser fra Kriminalforsorgen. Af disse fremgik blandt andet, at der ikke var taget skridt til at iværksætte et udslusningsforløb. Der var blandt andet henvist til, at udvisningsdømte havde mere begrænsede muligheder for at gennemgå et almindeligt udslusningsforløb.

Ved kendelse af 30. april 2019 fandt landsretten, at der ikke var oplysninger i sagen, som gav grundlag for at fastslå, at udlændingen ikke længere var farlig. Samtidig fandt landsretten, at proportionalitetshensyn ikke på nuværende tidspunkt kunne føre til, at forvaringsdommen ikke kunne opretholdes.

På baggrund heraf og under hensyn til den meget grove kriminalitet, som udlændingen var blevet dømt for i 2009, fandt landsretten, at der ikke var sikkert grundlag for at antage, at der ikke længere var væsentlig risiko for ny personfarlig kriminalitet. Landsretten tog derfor ikke udlændingens endelige påstand for landsretten om ophævelse eller ændring af forvaringsdommen til følge. Landsretten tilføjede, at landsretten herved lagde til grund, at anklagemyndigheden i samarbejde med Kriminalforsorgen og Justitsministeriet nu tog stilling til, om der skulle iværksættes et udslusningsforløb med henblik på at få tilvejebragt et nyt og bedre grundlag for Retslægerådets vurdering af udlændingens farlighed og risikoen for ny personfarlig kriminalitet, således at der kunne tages stilling til, om udvisningsbestemmelsen kunne effektueres. Med de bemærkninger stadfæstede landsrettens byrettens kendelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0162.