Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

03 mar 2020

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om fremme af udsættelsesforretning trods lejers passivitet

Procesbevillingsnævnet har den 8. oktober 2019 meddelt et boligselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. august 2019.

En lejer modtog den 5. oktober 2018 en opsigelse af sit lejemål. Opsigelsen skete med henvisning til, at lejeren havde optrådt voldeligt over for en anden lejer.

Den 6. februar 2019 anmodede boligselskabet fogedretten om, at lejeren blev udsat med henvisning til, at lejeren ikke senest 6 uger fra optagelsen af opsigelsen havde fremsat en indsigelse herimod.

Lejeren gjorde heroverfor gældende, at lejer ikke havde fået en påmindelse forud for opsigelsen, hvorfor opsigelsen var ugyldig.´

Fogedretten fremmede fogedsagen

Fogedretten anførte, at det fremgår af almenlejelovens § 85, stk. 1, nr. 4, at en udlejer kan opsige lejeren, når lejeren har tilsidesat god skik og orden og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet. Fogedretten fandt i forlængelse heraf, at volden var af en sådan grovhed, at der ikke var behov for, at lejeren forinden var blevet givet en påmindelse. Fogedretten lagde i den forbindelse til grund, at volden var udøvet mod en anden lejer i ejendommen, og at volden fandt sted i nærheden af den ejendom, hvor lejemålene er beliggende.

Fogedretten angav herefter, at det fremgår af almenlejelovens § 89, stk. 2, at hvis lejeren ikke vil godkende opsigelsen, skal lejeren senest 6 uger efter, at opsigelsen er kommet frem til lejeren, fremsætte skriftlig indsigelse over for udlejeren.

Fogedretten lagde som ubestridt til grund, at lejeren havde modtaget opsigelsen den 5. oktober 2018, og at han ikke havde gjort indsigelse over for opsigelsen inden for 6-ugers fristens udløb, hvorefter lejeren var afskåret fra at fremsætte indsigelse om, at han ikke kunne godkende opsigelsen. Fogedretten fremmede på denne baggrund fogedsagen om udsættelse af lejeren.

Landsretten afviste sagen

Landsretten fandt, at lejeren ikke var afskåret fra at gøre gældende, at udlejeren skulle have fremsendt en påmindelse vedrørende den påståede vold forud for opsigelsen.

Herefter fandt landsretten, at det på det foreliggende grundlag var betænkeligt at lægge til grund, at forholdet var af en sådan grov karakter, at der er grundlag for at opsige lejeforholdet uden forudgående påmindelse.

Landsretten afviste herefter sagen i medfør af retsplejelovens § 597, stk. 3.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0408.