Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

29 apr 2019

Procesbevillingsnævnet

Er krydstogtsejlads omfattet af tonnagebeskatningsordningen?

Procesbevillingsnævnet har den 25. april 2019 meddelt et selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 20. december 2018.

I en del af 2009, hvor et krydstogtskib havde været skattemæssigt registreret i Danmark, havde selskabet udlejet skibet til en virksomhed, som benyttede skibet til flere forskellige krydstogter ved blandt andet Alaska, Japan, Polynesien, Stillehavet og New Zealand.

Efter selskabets opfattelse var indtægten fra udlejning af krydstogtskibet omfattet af de lempelige beskatningsregler i tonnageskatteloven. SKAT fandt imidlertid, at krydstogtsejlads som udgangspunkt godt nok var omfattet af tonnageskatteloven, men at undtagelsesbestemmelsen i tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 10, om sejlads med ”sports-, udflugts- og fritidsformål” måtte føre til, at selskabet ikke kunne benytte tonnageskatteordningen. Selskabet indbragte SKAT’s afgørelse for Landsskatteretten, som med dissens stadfæstede SKAT’s afgørelse, hvorefter selskabet indbragte sagen for domstolene.

Byretten frifandt Skatteministeriet

Under sagens forberedelse blev spørgsmålet om, hvorvidt krydstogtsejlads var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 10, udskilt til særskilt behandling. Byretten fastslog indledningsvist ligesom skattemyndighederne, at selskabets virksomhed som udgangspunkt var omfattet af tonnageskatteloven, idet der var tale om befordring af passagerer.

Efter en samlet vurdering af de aktiviteter som skibet havde været anvendt til, fandt byretten imidlertid også, at krydstogterne havde karakter af udflugts- og ferierejser med en varighed på 2-3 uger, hvor sejladsen og besøg på destinationer udgjorde et integreret hele. Det var på denne baggrund byrettens opfattelse, at krydstogterne ikke havde opfyldt et egentligt transportbehov for passagererne. Byretten frifandt derfor Skatteministeriet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom 

Landsretten fastslog også indledningsvist, at krydstogtsejlads som udgangspunkt var omfattet af tonnageskatteloven.

Landsretten fandt herefter, at levering af krydstogtydelser forstået som driften af et passagerskib, der som hovedformål medtager passagerer på ferie, og hvor rejsen, skibets faciliteter og destinationerne udgør den samlede ferieoplevelse efter ordlyden af tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 10, og de specielle bemærkninger hertil, måtte anses for at være indkomst fra ”udflugts- og fritidsformål”.

Da de ekspeditionsrejser til fjerntliggende destinationer som f.eks. Alaska, som skibet til dels havde været anvendt til efter landsrettens opfattelse ikke adskilte sig væsentligt fra almindelig krydstogtsejlads, fandt landsretten, at der ikke kunne ske beskatning efter de lempelige beskatningsregler i tonnageskatteloven. Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0026.