Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

08 apr 2019

Procesbevillingsnævnet

Grønlandsk sag om flygtning af tjenestemand

Procesbevillingsnævnet har den 4. april 2019 meddelt en grønlandsk kommune tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Grønlands Landsret den 22. oktober 2018.

I 1985 blev en kvinde ansat som tjenestemand i bogholderiet i en grønlandsk kommune. Ved den grønlandske kommunalreform den 1. januar 2009 blev Grønlands 18 kommuner sammenlagt til 4 store kommuner. Den kommune som tjenestemanden var ansat i vedtog i 2015 en effektiviserings- og konsolideringsplan, og som led heri blev kommunens bogholderifunktion samlet i én by. Tjenestemanden fik i april 2015 meddelelse om, at hendes tjenestested ville blive flyttet til en anden by 700 km væk fra hendes nuværende tjenestested.

Tjenestemanden anlagde herefter sag mod kommunen med påstand om blandt andet betaling af rådighedslån i 3 år.

Retten i Grønland frifandt kommunen

Retten i Grønland fandt, at ændringen af tjenestestedet ikke i sig selv bevirkede, at tålegrænsen var overskredet.

Grønlands Landsret ændrede Retten i Grønlands dom

Tjenestemanden ankede dommen til Grønlands Landsret, der ændrede Retten i Grønlands dom, således at tjenestemanden havde krav på rådighedsløn i 3 år.

Landsretten bemærkede, at omplaceringen af tjenestestedet skete som led i en generel omorganisering, hvorfor tålegrænsen som udgangspunkt kun kunne anses for overskredet, når der skete ændringer i stillingsbetegnelse, aflønning eller udnyttelse af faglige kompetencer. Der skulle derfor foreligge ganske særlige forhold, hvis en tjenestemand ikke skulle tåle ændringer, der alene vedrørte den geografisk placering af tjenestestedet.

Landsretten fandt efter en samlet afvejning, at ændringen af tjenestestedet overskred grænsen for, hvad hun måtte tåle, og at hun derfor ikke var forpligtet til at overtage stillingen i Nuuk. Landsretten henviste blandt andet til, at tjenestemanden i sin mere end 30-årige ansættelse uafbrudt havde arbejdet i den samme by, hvor hele hendes familie boede, at afstanden mellem det nuværende tjenestested og det nye tjenestested var ca. 700 km, og at eneste transportmulighed var fly med få ugentlige afgange.

På denne baggrund bestemte landsretten, at tjenestemanden havde krav på rådighedsløn, jf. den grønlandske tjenestemandslovs § 33, stk. 1.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0567.