Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

12 apr 2019

Procesbevillingsnævnet

Kreditors retlige interesse i konkursdekret

Procesbevillingsnævnet har den 10. april 2019 meddelt en bank tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 31. januar 2019.

Banken opnåede i 2015 dom for bankens betydelige krav mod en personlig skyldner. Skyldneren overdrog umiddelbart efter dommen sin andel af en fast ejendom til sin ægtefælle, men da ægtefællen ikke kunne bevilges gældsovertagelse, hæftede skyldneren fortsat for realkreditgælden. Skyldneren overførte endvidere hver måned størstedelen af sin indtægt til en konto i ægtefællens navn, hvorfra familiens udgifter blev betalt, herunder afdrag på realkreditlånet i den faste ejendom.

Banken forsøgte først i 2018 at inddrive tilgodehavendet via fogedretten, hvor skyldneren tilkendegav, at han ikke ejede aktiver, der kunne foretages udlæg i, og at han i øvrigt hverken havde evne eller vilje til at afdrage på gælden til banken.

Banken indgav herefter konkursbegæring mod skyldneren.

Skifteretten afviste konkursbegæringen

For skifteretten var det ubestridt, at skyldneren var kreditor et betydeligt beløb skyldig, og at han var insolvent i konkurslovens forstand.

Skifteretten fastslog indledningsvist, at konkurslovens omstødelsesfrister var sprunget for så vidt angik overdragelsen af den faste ejendom til ægtefællen, og at skyldners løbende overførsler til ægtefællens konto ikke udgjorde en begunstigelse af ægtefællen, som kreditorerne ikke skulle tåle.

Skifteretten fandt på denne baggrund, at der ikke var oplyst om omstændigheder, der gjorde det berettiget, at skyldnerens kreditorer fik lejlighed til at undersøge og afklare, om der eventuelt var sket omstødelige dispositioner, og at der ikke var skabt en formodning for, at der forelå omstødelige dispositioner til skade for kreditorerne, som kunne bringes til ophør gennem konkurs, hvorfor banken ikke havde retlig interesse i afsigelse af konkursdekret.

Landsretten stadfæstede skifterettens kendelse

Banken kærede kendelsen til landsretten, som indledningsvist bemærkede, at konkurslovens omstødelsesfrister var sprunget. Herefter og da der for landsretten ikke forelå oplysninger, der gav grundlag for at antage, at der gennem en konkursbehandling vil kunne tilvejebringes midler til nedbringelse af gælden til banken, tiltrådte landsretten, at banken ikke havde retlig interesse i afsigelse af konkursdekret.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0067.

Det bemærkes, at Procesbevillingsnævnet den 20. februar 2019 meddelte Gældsstyrelsen tilladelse til kære til Højesteret i en sag om kreditors retlige interesse i afsigelse af konkursdekret. Denne sag blev behandlet under j. nr. 2018-22-0631.