Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

08 apr 2019

Procesbevillingsnævnet

Påbud om nedlæggelse af hverv som bestyrelsesmedlem i to selskaber

Procesbevillingsnævnet har den 5. april 2019 meddelt en mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. december 2018.

Manden var bestyrelsesformand i en forsikringsagentvirksomhed, der solgte ejerskifteforsikringer på vegne af et forsikringsselskab, som var hjemmehørende i udlandet. Dette udenlandske forsikringsselskab afgav på et tidspunkt meddelelse om at ville iværksætte en rekonstruktion.

Forsikringsagentvirksomheden fortsatte nytegningen af ejerskifteforsikringer, idet bestyrelsen vurderede, at dette var forsvarligt. Omkring tre måneder senere modtog Finanstilsynet oplysning om, at det udenlandske forsikringsselskab havde modtaget et påbud om at ophøre med at tegne forsikringer. Samme dag meddelte Finanstilsynet et påbud til forsikringsagentvirksomheden om at stoppe nytegningen af ejerskifteforsikringer.

Forsikringsagentvirksomheden, hvori manden var bestyrelsesformand, blev efterfølgende taget under konkursbehandling, hvilket førte til, at Finanstilsynet indledte en undersøgelse af mandens egnethed og hæderlighed i forhold til to andre bestyrelseshverv i henholdsvis et pengeinstitut og i en forvalter af alternative investeringsfonde.

Finanstilsynet meddelte herefter manden påbud om at nedlægge sine to bestyrelseshverv.

Byretten fandt, at Finanstilsynets påbud var lovligt og gyldigt

Byretten anførte blandt andet, at Finanstilsynet ved sit påbud havde lagt afgørende vægt på hensynet til opretholdelse af tilliden til den finansielle sektor. Byretten fandt, at dette kriterium måtte anses for sagligt i lyset af de relevante bestemmelsers baggrund og formål, ligesom byretten fandt, at Finanstilsynet ikke havde inddraget usaglige kriterier.

Byretten fandt herefter, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte det af Finanstilsynet foretagne skøn, og byretten tiltrådte i den forbindelse, at den af manden udviste ledelsesadfærd var egnet til at bringe virksomhedernes fortsatte drift i fare inden for en kortere årrække.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Efter en indledningsvis gennemgang af forarbejderne til de relevante lovbestemmelser anførte landsretten, at det heraf fulgte, at det ikke i alle tilfælde er en betingelse for at meddele et påbud om nedlæggelse af bestyrelseshverv, at den givne adfærd medfører en ikke uvæsentlig risiko for virksomhedens fortsatte drift inden for en periode på 2-3 år.

Landsretten fandt herefter, at manden, ved den adfærd, som han havde udvist som bestyrelsesformand for forsikringsagentvirksomheden, havde handlet uredeligt, og at det ville skade tilliden til den finansielle sektor, hvis han fortsatte sine hverv som bestyrelsesmedlem i de to øvrige virksomheder. Den udviste adfærd havde efter landsrettens opfattelse en sådan karakter, at der var grund til at antage, at manden ikke ville kunne varetage disse øvrige bestyrelseshverv på forsvarlig måde.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0013.