Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

12 apr 2019

Procesbevillingsnævnet

Rimeligheden af rentevilkår for kviklån

Procesbevillingsnævnet har den 11. april 2019 meddelt en låntager tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 11. januar 2019.

Låntageren optog et såkaldt kviklån på 4.000 kr. med en løbetid på 4 måneder. Af lånevilkårene fremgik det, at der for lånet skulle betales en kreditrente på 18 % pr. måned. De årlige omkostninger i procent (ÅOP) var anført til ca. 759 %.

Af lånevilkårene fremgik det endvidere, at i tilfælde af, at lånet ikke blev tilbagebetalt i overensstemmelse med det aftalte, kunne lånudbyderen fortsat kræve renter med 18 % pr. måned. Hvis der i tilfælde af misligholdelse blev indgået en afdragsordning, kunne lånudbyderen dog ifølge vilkårene nedsætte morarentesatsen til en årlig nominel rente på 37 %.

Da låntageren ikke afdrog på lånet i overensstemmelse med det aftalte, indbragte lånudbyderen sagen for fogedretten.

Fogedretten nedsatte renten

Fogedretten anførte, at efter de afgivne oplysninger fremgik det, at kreditrenten var identisk med de årlige omkostninger i procent (ÅOP), og at der således ikke var lagt andre omkostninger end kreditrenten med tillæg af renters rente ind under ÅOP.

Fogedretten fandt, at en rente på en kassekredit på ca. 759 % årligt, der var fastsat ensidigt af långiver, og som markant afveg fra det almindelige renteniveau i samfundet, var endog særdeles urimelig, jf. kreditaftalelovens § 22.

Fogedretten fandt, at renten herefter skulle nedsættes til, hvad der skønnedes rimeligt. Fogedretten nedsatte herefter både kredit- og morarentesatsen til 18 % årligt og udsatte sagen på lånudbyderens korrigerede opgørelse af gælden.

Landsretten ændrede fogedrettens afgørelse

På baggrund af de under sagen fremkomne oplysninger lagde landsretten til grund, at en kreditrente på 18 % pr. måned for et lån med en løbetid på 4 måneder svarede til markedsprisen på området. Landsretten fandt herefter, at der ikke under sagen var fremlagt oplysninger, der gav grundlag for at fastslå, at den aftalte kredit- eller morarentesats oversteg det rimelige, jf. kreditaftalelovens § 22.

Landsretten anførte i den forbindelse, at spørgsmålet om rentevilkårenes rimelighed ikke kunne afgøres på grundlag af lånets ÅOP, som alene er en beregningsmodel til sammenligning af lån med samme løbetid.

På denne baggrund ophævede landsretten fogedrettens afgørelse og hjemviste sagen til fogedretten til fremme i henhold til opgørelsen i lånudbyderens fogedretsrekvisition.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0043.