Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

05 apr 2019

Procesbevillingsnævnet

Straffen for kørelærers seksuelle overgreb begået mod en elev

Procesbevillingsnævnet har den 4. april 2019 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 30. januar 2019.

Den tiltalte, der er kørelærer, blev både i byretten og landsretten fundet skyldig i et seksuelt overgreb begået mod en 18-årig køreskoleelev i hendes lejlighed efter en afsluttet køretime.

Byretten og landsretten idømte den tiltalte 6 måneders fængsel uden rettighedsfrakendelse

Den tiltalte blev fundet skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, hvor han var tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje efter straffelovens § 225, jf. § 216, stk. 1, nr. 1, og blufærdighedskrænkelse efter straffelovens § 232. Anklagemyndigheden havde endvidere nedlagt påstand om rettighedsfrakendelse.

For så vidt angår strafudmålingen, der blev fastsat til 6 måneders ubetinget fængsel, lagde byretten vægt på forholdets karakter, den korte varighed og den begrænsede voldsanvendelse. Byretten fandt desuden ikke, at der var tilstrækkeligt grundlag for at anse forholdet for udøvet i tilknytning til virksomheden som kørelærer i et omfang, der burde føre til, at der skulle ske frakendelse af rettigheden til at udøve virksomhed som kørelærer.

Anklagemyndigheden ankede sagen til landsretten og påstod skærpelse, herunder således at der skulle ske frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer.

Landsretten fandt, at straffen på 6 måneders fængsel var passende udmålt, og stadfæstede endvidere, at der ikke skulle ske rettighedsfrakendelse. Der var dog dissens for så vidt angår spørgsmålet om rettighedsfrakendelse, hvor tre voterende fandt, at der burde ske rettighedsfrakendelse i et år, eftersom det strafbare forhold blev begået i umiddelbar forbindelse med den tiltaltes kørelærevirksomhed, hvorfor der måtte antages at være nærliggende fare for, at den tiltalte vil misbruge sin stilling.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0041.