Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

05 apr 2019

Procesbevillingsnævnet

Strafudmåling ved besiddelse af 12 pistoler

Procesbevillingsnævnet har den 4. april 2019 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. december 2018

En mand blev i sin bil på en offentlig parkeringsplads fundet i besiddelse af 12 pistoler, hvoraf to kunne indstilles til fuldautomatisk skudafgivelse. Pistolerne lå i en pakke foran passagersædet forrest i bilen, og de var indpakket i plastik med tape omkring. Der blev ikke fundet tilhørende ammunition. Manden blev herefter blandt andet tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, ved under særligt skærpende omstændigheder på et offentligt tilgængeligt sted at have været i besiddelse af de 12 pistoler.

Byretten idømte tiltalte fængsel i 4 år

Byretten fandt det godtgjort, at våbnene var beregnet til anvendelse i det organiserede kriminelle miljø. Byretten fastsatte herefter straffen for tiltalte – der ikke var tidligere straffet – til fængsel i 4 år, og lagde i den forbindelse blandt andet vægt på grovheden, herunder antallet og karakteren af de 12 funktionsduelige pistoler.

Anklagemyndigheden ankede byrettens dom til Østre Landsret med påstand om strafskærpelse.

Landsretten forhøjede straffen til 5 år fængsel

Østre Landsret forhøjede straffen til fængsel i 5 år. Landsretten lagde udover det af byretten anførte i skærpende retning vægt på dels strafskærpelsen ved lov nr. 494 af 22. maj 2017, dels at våbnene, hvor serienumrene var helt eller delvist fjernet, var beregnet til anvendelse i det organiserede kriminelle miljø. I formildende retning blev det anført, at våbnene som følge af indpakningen og den manglende ammunition ikke umiddelbart kunne anvendes.

Procesbevillingsnævnet sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0384.