Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

28 maj 2019

Procesbevillingsnævnet

Rækkevidden af en forsørgelsesgaranti

Procesbevillingsnævnet har den 24. maj 2019 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der blev afsagt af Østre Landsret den 13. februar 2019.

Personen havde i forbindelse med sin ægtefælles mors familiesammenføringssag i 1999 underskrevet en garantierklæring, hvor personen påtog sig den fulde forsørgelse for ægtefællens mor under morens ophold i Danmark. Moren blev herefter meddelt opholdstilladelse i Danmark, således at tilladelsen blandt andet blev gjort betinget af, at personen forsørgede hende. I 2003 underskrev personen en tilsvarende erklæring.

I 2004 blev ægtefællens mors opholdstilladelse gjort tidsubegrænset, og opholdstilladelsen var herefter ikke betinget af personens forsørgelse. Personen blev i 2007 separeret fra sin ægtefælle.

Ægtefællens mors bopælskommune rettede i 2016 henvendelse til personen med krav om betaling af den hjælp til forsørgelse, som kommunen havde udbetalt til ægtefællens mor i de forudgående tre år, med henvisning til garantierklæringerne.

Personen anlagde herefter sag mod kommunen med påstand om, at garantierklæringerne ikke kunne danne grundlag for inddrivelse af den udbetalte forsørgelse.

Byretten gav kommunen medhold

Byretten fandt, at der hverken i reglerne, forarbejderne eller efter garantierklæringernes ordlyd og forudsætninger var støtte for, at kommunen ikke skulle være berettiget til at gøre krav gældende mod personen i henhold til garantierklæringerne.

Personen ankede dommen.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten lagde til grund, at garantierklæringerne ikke indeholdt nogen begrænsning – heller ikke tidsmæssig – for garantens hæftelse, men fandt, at kommunen havde været berettiget til at pålægge personen at tilbagebetale og senere inddrive den udbetalte forsørgelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0127.