Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

14 jun 2019

Procesbevillingsnævnet

Erstatning for helbredelsesudgifter og andet tab

Procesbevillingsnævnet har den 13. juni 2019 meddelt en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 13. marts 2019.

Skadelidte fik under sit arbejde en hjerneblødning med kortvarigt bevidsthedstab, hvorefter hun blev indlagt og opereret. Under operationen blev skadelidte påført en alvorlig patientskade, der medførte, at hun blev svært hjerneskadet og fuldt plejekrævende. Som følge heraf flyttede hun efterfølgende ind på et omsorgscenter med døgnpleje.

Skaden blev anerkendt som en patientskade og skadelidte fik udbetalt maksimal godtgørelse for svie og smerte, godtgørelse for varigt mén på 100 %, erstatning for tab af erhvervsevne på 75 % og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Skadelidte blev endvidere tilkendt 337.500 kr. i erstatning for helbredelsesudgifter og andet tab, jf. erstatningsansvarslovens § 1, stk. 1, hvor Ankenævnet for Patienterstatningen dog samtidig meddelte afslag på erstatning for skadelidtes øvrige udgifter til omsorgscenteret, udgifter til en støtteperson og udgifter til en hjælpeværge. Skadelidte anlagde herefter sag mod Ankenævnet for Patienterstatningen med påstand om, at skadelidtes øvrige udgifter til omsorgscenteret og til en støtteperson og hjælpeværge ligeledes udgør henholdsvis helbredelsesudgifter og andet tab, der skal erstattes i henhold til erstatningsansvarslovens § 1, stk. 1.

Byretten og landsretten tilkendte ikke skadelidte yderligere erstatning

Byretten og landsretten fandt ikke, at skadelidte havde godtgjort, at Ankenævnet for Patienterstatningens havde foretaget en forkert vurdering af, hvilke faktiske udgifter til omsorgscenteret – herunder bl.a. til medicin og komplikationsforebyggende behandling – der kunne erstattes efter erstatningsansvarslovens § 1, stk. 1.

For så vidt angår udgifterne til skadelidtes støtteperson, der varetager skadelidtes behov for bl.a. sociale oplevelser, og udgifterne til en hjælpeværge, der varetager skadelidtes økonomiske og personlige forhold, fandt byretten og landsretten heller ikke, at disse var af en sådan karakter, at de kan anses for helbredelsesudgifter eller andet tab efter erstatningslovens § 1, stk. 1

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0210.