Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

17 jun 2019

Procesbevillingsnævnet

Fradrag i fleksløntilskud efter erstatning

Procesbevillingsnævnet har den 13. juni 2019 meddelt en fagforening som mandatar for en funktionær tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 26. marts 2019.

En funktionær, der var ansat i en fleksjobstilling, blev den 16. juli 2014 opsagt og fritstillet som følge af arbejdsgiverens konkurs. Med henvisning til funktionærlovens § 3, stk. 1, udbetalte Lønmodtagernes Garantifond minimalerstatning til funktionæren svarende til løn for perioden 1. august 2014 til 31. oktober 2014. Den 1. september 2014 fik funktionæren imidlertid ny ansættelse i en fleksjobstilling, og kommunen besluttede, at udbetalingen fra Lønmodtagernes Garantifond for månederne september og oktober 2014 skulle fradrages i fleksløntilskuddet. Afgørelsen blev stadfæstet af Ankestyrelsen.

Funktionærens fagforening anlagde herefter sag mod Ankestyrelsen med påstand om tilbagebetaling af fleksløntilskuddet, idet fagforeningen gjorde gældende, at minimalerstatning er en erstatning og ikke en lønindtægt, der berettiger til modregning.

Byretten og landsretten fandt, at minimalerstatningen skulle betragtes som lønindkomst

Byretten og landsretten fandt, at sagen skulle bedømmes efter reglerne i den dagældende beskæftigelsesindsatslovs § 70 f, stk. 1 (L 415 af 24. april 2013) og den på tidspunktet gældende bekendtgørelse nr. 811 af 27. juni 2014 om beregning af og fradrag for fleksløntilskud. Bekendtgørelsens § 1, nr. 1, definerede lønindtægt som løn, der er A-indkomst eller B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag.

Henset til minimalerstatningens størrelse og det princip, som Lønmodtagernes Garantifond lagde til grund for beregningen heraf, fandt byretten, at det udbetalte beløb må anses som at træde i stedet for den løn, som funktionæren ville have oppebåret i sin fleksjobstilling i sin opsigelsesperiode.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, idet landsretten indledningsvist bemærkede, at minimalerstatning efter funktionærlovens § 3, stk. 1, efter bestemmelsens ordlyd og forarbejder har karakter af en erstatning for arbejdsgiverens uberettigede afbrydelse af ansættelsesforholdet. På baggrund af bl.a. reglerne i den dagældende beskæftigelseslov og den tilhørende bekendtgørelse tilsluttede landsretten sig dog byrettens afgørelse af, at det udbetalte beløb fra Lønmodtagernes Garantifond var at anse som lønindtægt i beskæftigelseslovens forstand, med den følge, at der kunne foretages fradrag i funktionærens fleksløntilskud som sket.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0198.