Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

13 jun 2019

Procesbevillingsnævnet

Sag om tortgodtgørelse for overvågning af kreditkortoplysninger

Procesbevillingsnævnet har den 12. juni 2019 meddelt en offentligt kendt person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. februar 2019.

Ugebladet Se og Hør modtog fra en kilde, der via sit arbejde over en længere periode havde haft adgang til den offentligt kendte persons kreditkortoplysninger, oplysninger om den offentligt kendte persons kreditkorttransaktioner. Oplysningerne blev i et enkelt tilfælde brugt som baggrundsinformation til en artikel i ugebladet.

Da det blev offentligt kendt, at ugebladet Se og Hør på denne måde havde skaffet sig adgang til en lang række offentligt kendte personers kreditkorttransaktioner, blev der rejst tiltale mod de ansvarlige hos Se og Hør samt mod Aller Media A/S. hvilket førte til, at langt de fleste ansvarlige for overvågningen af kreditkorttransaktionerne blev idømt bøde eller fængselsstraf.

På baggrund af oplysninger fra straffesagen anlagde den offentligt kendte person en retssag mod kilden, to tidligere ansvarshavende redaktører ved Se og Hør samt mod Aller Media A/S med påstand om betaling af en tortgodtgørelse på 250.000 kr. 

Byretten frifandt de sagsøgte

På baggrund af sagens beviser fastslog byretten først, at der ikke var grundlag for, at den offentligt kendte person generelt havde været udsat for overvågning, og at personen derfor ikke på dette grundlag var berettiget til tortgodtgørelse. Byretten lagde herved navnlig vægt på, at der alene forelå dokumentation for, at kilden i 5-6 tilfælde havde videregivet oplysninger om den offentligt kendte person til Se og Hør, og at den offentligt kendte persons navn fremgik af en liste, der var blevet udvekslet mellem kilden og Se og Hør.

Byretten fandt ligeledes, at den konkrete videregivelse af oplysninger fra kilden til Se og Hør i de 5-6 tilfælde, der alle var sket i 2008, heller ikke berettigede den offentligt kendte person til tortgodtgørelse. Byretten lagde i denne forbindelse vægt på, at kreditkortkøbene var sket i det offentlige rum med henblik på betaling af indkøb og hotelværelser i arbejdsregi.

Da der efter byrettens vurdering ikke var noget hemmeligt, personligt eller ydmygende ved disse oplysninger fandt byretten, at den konkrete videregivelse af oplysningerne til Se og Hør ikke havde påført den offentligt kendte person en tort, der berettigede til godtgørelse.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Den offentligt kendte person ankede dommen til landsretten, dog ikke i forhold til den ene af de ansvarshavende redaktører.

Det kom under ankesagen frem, at kilden i i alt 11 tilfælde havde videregivet oplysninger til Se og Hør om den offentligt kendte person.

Uanset dette forhold og under henvisning til det af byretten anførte tiltrådte landsretten imidlertid, at den offentligt kendte person ikke havde været udsat for en systematisk overvågning eller i øvrigt var påført en krænkelse, der berettigede til tortgodtgørelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0143.