Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

14 jun 2019

Procesbevillingsnævnet

Skønsmands honorar ved isoleret bevisoptagelse i skattesag

Procesbevillingsnævnet har den 13. juni 2019 meddelt Skattestyrelsen tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 30. januar 2019.

I forbindelse med en verserende skattesag i Landsskatteretten gav Skatteankestyrelsen to skatteydere forhåndstilsagn om, at alle udgifter til et syn og skøn ville blive dækket fuldt ud af det offentlige.

Skatteyderne iværksatte i forlængelse heraf isoleret bevisoptagelse ved byretten, hvor skønsmanden udarbejdede tre besvarelser foranlediget af skatteydernes spørgsmål.

Byretten godkendte skønsmandens honorar og bestemte, at beløbet foreløbigt skulle betales af skønsindstævnte, Skattestyrelsen. Skattestyrelsen kærede byrettens afgørelse til Vestre Landsret med påstand om, at skønsmandens honorar foreløbigt skulle betales af skatteyderne. Skattestyrelsen henviste blandt andet til, at skatteyderne havde anmodet om den isolerede bevisoptagelse, og at det alene var dem, der havde stillet spørgsmål til skønsmanden. Skattestyrelsen gjorde tillige gældende, at der ikke var indgået en aftale omkring fordeling af udgifterne ved den isolerede bevisoptagelse.

Skatteyderne gjorde på den anden side gældende, at der var indgået en aftale om, hvorledes omkostningerne forbundet med syn og skønnet skulle fordeles ved Skatteankestyrelsens tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse.

Vestre Landsret stadfæstede byrettens afgørelse

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse ved kendelse af 30. januar 2019 med henvisning til retsplejelovens § 343, stk. 3, hvorefter retten træffer bestemmelse om betaling af omkostningerne ved bevisoptagelsen, medmindre parterne har aftalt andet. Landsretten lagde i sin afgørelse vægt på, at tilsagnet om fuld omkostningsgodtgørelse var givet i henhold til skatteforvaltningsloven af en offentlig myndighed, og at der til tilsagnet ikke var knyttet betingelser vedrørende betaling af udgifterne i forbindelse med det ved byretten udmeldte syn og skøn. Landsretten fandt derfor, at Skattestyrelsen skulle betale skønsmandens honorar.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0062.