15 aug 2019

Procesbevillingsnævnet

Anvendelsesområdet for appelbegrænsningsreglen i retsplejelovens § 453

Procesbevillingsnævnet har den 14. august 2019 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. juni 2019.

Statsforvaltningen bestemte ved afgørelse af 25. januar 2019, at samværet mellem en far og hans barn på 3 år skulle ophæves. Faderen påklagede Statsforvaltningens afgørelse til Ankestyrelsen, der ikke nåede at behandle sagen inden den 1. april 2019, hvor familieretsreformen trådte i kraft. Ankestyrelsen oversendte derfor som følge af de vedtagne overgangsregler sagen til behandling ved familieretten.

Ved dom af 16. april 2019 stadfæstede familieretten Statsforvaltningens afgørelse. 

Landsretten afviste anke af sagen

Landsretten afviste anke af sagen under henvisning til, at sagen var omfattet af ankebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 453, stk. 1, hvorefter en dom afsagt af familieretten i en sag, hvor en afgørelse truffet af Familieretshuset er indbragt for familieretten, kun kan ankes med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Landsretten fandt, at ankebegrænsningen efter retsplejelovens § 453, stk. 1, der angår afgørelser ”truffet af Familieretshuset”, også skulle anvendes i forhold til familierettens domme vedrørende afgørelser om samvær truffet af Statsforvaltningen. Landsretten henviste i den forbindelse til overgangsbestemmelserne i § 42 i lov nr. 1711 af 27. december 2018 og § 47 i lov nr. 1702 af 27. december 2018 og forarbejderne hertil, hvorefter de nye regler i retsplejeloven finder anvendelse bl.a. for sager, som Familieretshuset fra og med den 1. april 2019 indbringer for familieretten, og for sager vedrørende klager over Statsforvaltningens afgørelser, som den 1. april 2019 var under behandling af Ankestyrelsen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0304.