22 aug 2019

Procesbevillingsnævnet

RUT-registerets forenelighed med EU-retten

Procesbevillingsnævnet har den 21. august 2019 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 15. maj 2019.

Et polsk selskab var tiltalt for overtrædelse af udstationeringsloven ved i tre tilfælde at have undladt at registrere virksomhedens udførelse af tjenesteydelser i Danmark i RUT-registeret, og ved i et tilfælde at have foretaget mangelfuld registrering i RUT-registeret.

Ifølge udstationeringsloven er udenlandske virksomheder, der leverer tjenesteydelser i Danmark forpligtet til senest ved påbegyndelsen af arbejdet at registrere oplysninger om blandt andet arbejdsstedet, arbejdsperioden og identiteten af de udstationerede lønmodtagere. Enhver kan ved opslag i RUT-registeret få adgang til visse af de registrerede oplysninger.

Under sagen gjorde det polske selskab til støtte for frifindelse gældende, at de danske bestemmelser i udstationeringsloven, som gav enhver adgang til visse af oplysningerne i RUT-registeret, var uforenelige med EU-traktatens artikel 56 om tjenesteydelsernes frie bevægelighed.

Byretten idømte det polske selskab en bøde

Byretten tog ikke det polske selskabs anmodning om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen til følge.

Byretten fandt herefter, at anmeldelsespligten og den offentlige adgang til visse af oplysningerne indebar en restriktion for tjenesteydelsernes frie bevægelighed. Byretten fandt imidlertid også, at restriktionen var begrundet i et tvingende alment hensyn til at sikre nødvendig og effektiv kontrol med overholdelsen af fundamentale regelsæt til sikring af arbejdstagernes sikkerhed og rettigheder. I forlængelse heraf fastslog byretten også, at de omhandlede regler var egnede til at opfylde formålet.

Endelig fastslog byretten, at den offentlige adgang til visse af oplysningerne i RUT-registeret ikke gik udover, hvad der var nødvendigt for at opfylde formålet med reglerne. Byretten idømte derfor selskabet en bøde på 20.000 kr.

Landsretten frifandt det polske selskab

Ligesom byretten fandt landsretten heller ikke, at der var grundlag for at forelægge EU-Domstolen præjudicielle spørgsmål.

For landsretten var der enighed om, at de danske regler om offentlig adgang til visse af oplysningerne i RUT-registeret udgjorde en restriktion, der som udgangspunkt kunne begrundes i tvingende almene hensyn til at sikre beskyttelsen af arbejdstagere, overholdelse af sociallovgivningen og bekæmpelse af svig. Der var endvidere enighed om, at reglerne var egnede til at nå de nævnte formål, hvorfor sagen for landsretten alene vedrørte, hvorvidt reglerne gik videre end nødvendigt.

Landsretten fastslog først, at selve anmeldelsespligten i RUT-registeret ikke gik videre end nødvendigt. For så vidt angår den offentlige adgang til visse af oplysningerne i RUT-registeret lagde landsretten herefter til grund, at oplysningerne om stedet for tjenesteydelsens levering kunne gøre udenlandske tjenesteyderes konkurrenter i stand til at identificere udenlandske tjenesteyderes kunder og projekter, at oplysningerne i RUT-registeret kunne indsamles automatisk ved en abonnementsordning, og at oplysningerne let kunne gemmes og bearbejdes af udenlandske tjenesteyderes konkurrenter.

På denne baggrund fandt landsretten, at den offentlige adgang til visse af oplysningerne i RUT-registeret gik videre, end hvad hensynet til at sikre danske myndigheder og arbejdsmarkedets parters mulighed for at kontrollere overholdelse af løn- og arbejdsvilkår kunne bære. Landsretten fandt derfor at § 7 a, stk. 1, sammenholdt med § 7 c, stk. 1, nr. 3, i den dagældende udstationeringslov var i strid med EU-traktatens artikel 56 om tjenesteydelsernes frie bevægelighed. Landsretten frifandt herefter det polske selskab.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0183.