Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

26 okt 2020

Procesbevillingsnævnet

Straf i sag om organiseret hashhandel

Procesbevillingsnævnet har den 22. oktober 2020 meddelt en tiltalt person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 18. juni 2020 (S-3534-19).

Den 29. juli 2018 blev den tiltalte mødt af politiet i Pusherstreet ved en hashbod, hvor han var i besiddelse af blandt andet under 100 gram hash (forhold 1), ligesom han blev fundet i besiddelse af 230 kr. svarende til salg af under 5 gram hash (forhold 2). Herefter blev der rejst tiltale for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.


Byretten idømte 30 dages betinget fængsel

Under straffesagens behandling i byretten nedlagde anklagemyndigheden påstand om ubetinget fængselsstraf, og den tiltalte nedlagde påstand om frifindelse.

Der blev i byretten om tiltaltes personlige forhold fremlagt oplysning om, at han havde fast bolig, samlever og fast arbejde, ligesom der blev fremlagt oplysning om, at han ikke tidligere var straffet af betydning for sagen.

Ved Københavns Byrets dom af 25. november 2019 blev tiltalte fundet skyldig i både forhold 1 og 2, men dog frifundet for at have solgt hash for 150 kr., således at han alene blev dømt for at have solgt hash svarende til 1,6 gram. Straffen blev fastsat til fængsel i 30 dage, og byretten lagde ved strafudmålingen vægt på forholdenes art og omfang.

Landsretten idømte 60 dages ubetinget fængsel

I landsretten blev der fremlagt en § 808-undersøgelse af tiltalte, hvoraf det fremgik, at han var egnet til at modtage en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten stadfæstede byrettens dom vedrørende skyldsspørgsmålet, men ændrede straffastsættelsen således, at tiltalte blev idømt 60 dages ubetinget fængsel.

Af begrundelsen for strafudmålingen fremgik navnlig, at der blev lagt vægt på karakteren og omfanget af den begåede kriminalitet, herunder mængden af hash, som tiltalte havde besiddet med henblik på videreoverdragelse, og den omstændighed, at forholdene blev begået som led i den organiserede hashhandel på Christiania. Uanset den tiltaltes gode personlige forhold, var der herefter ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-25-0211.