Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

04 dec 2020

Procesbevillingsnævnet

Kæremål om fogedforbud afgjort forud for fremsættelse af nye påstande

Procesbevillingsnævnet har den 3. december 2020 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 14. september 2020 (BS-33642/2020) .

Virksomhed S anlagde i maj 2020 en forbudssag ved Sø- og handelsretten mod en virksomhed G og to personer tilknyttet virksomheden. Forbudssagen vedrørte navnlig spørgsmålet om, hvorvidt virksomhed G og de til virksomhedens tilknyttede personers omtale af en af virksomhed S produceret maveballon var i strid med bl.a. markedsføringsloven.

Sø- og Handelsretten afviste sagen

Sø- og Handelsretten fandt, at virksomhed S’ påstande om forbud og påbud var meget generelt formulerede og rakte ud over de faktuelle forhold, der var inddraget i sagen. På denne baggrund fandt Sø- og Handelsretten, at påstandene var for brede og ubestemte til, at de kunne danne grundlag for en afgørelse om midlertidigt forbud og påbud, hvis overtrædelse er sanktioneret med straf. Sø- og Handelsretten afviste derfor sagen.

Virksomhed S kærede kendelsen og nedlagde de samme påstande for landsretten, idet virksomhed S dog anførte, at man snarest muligt ville fremkomme med nye, reviderede påstande. Den 31. august 2020 meddelte Sø- og Handelsretten sagens parter, at de havde adgang til at sende udtalelser til landsretten i anledning af kæren, og at udtalelser, der indleveredes senere end 10 dage fra 31. august 2020, kun ville blive taget i betragtning, hvis kæresagen ikke var afgjort.

Landsretten stadfæstede kendelsen.

Landsretten afsagde kendelse den 14. september 2020 forud for, at virksomhed S var fremkommet med reviderede påstande og uden, at der var blevet fastsat en frist herfor.

Landsretten fandt, at virksomhed S ikke inden for fristen i retsplejelovens § 427, stk. 2, 2. pkt., jf. § 587, stk. 1, jf. § 397, stk. 1, 1. pkt. havde indgivet yderligere skriftlige indlæg, ligesom virksomhed S ikke havde anmodet om yderligere frist for at fremkomme med nye påstande eller nye beviser. På denne baggrund afgjorde landsretten sagen på det foreliggende grundlag.

Landsretten stadfæstede Sø- og Handelsrettens kendelse i henhold til de af Sø- og Handelsretten anførte grunde. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00240 (2020-22-0378).