Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

04 dec 2020

Procesbevillingsnævnet

Kæremål om sagsomkostninger i fildelingssag

Procesbevillingsnævnet har den 3. december 2020 meddelt en borger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. oktober 2020, landsrettens sagsnr. BS-33034/2020.

Et selskab havde ved en byret stævnet en borger i en sag om download og fildeling af et beskyttet filmværk med en betalingspåstand på 7.500 kr. Borgeren antog en advokat, og der blev under sagens forberedelse udvekslet flere processkrifter. Sagen blev undervejs udsat på Østre Landsrets behandling af nogle lignende sager om fildeling.

Byretten afviste sagen

Ved en kendelse af 20. april 2020 besluttede byretten, at sagen skulle afvises grundet manglende søgsmålskompetence i forlængelse af Østre Landsrets domme i de lignende fildelingssager. Byretten besluttede desuden, at sagen skulle løftes ud af småsagsprocessen, og at selskabet skulle betale sagsomkostninger til ansøger på 12.500 kr. inkl. moms.

Byretten lagde ved sagsomkostningsfastsættelsen navnlig vægt på, at det var selskabets forhold, der havde bevirket, at sagen i forhold til sin værdi havde rejst principielle spørgsmål og haft et betydeligt omfang og en betydelig grad af kompleksitet.

Procesbevillingsnævnet meddelte herefter selskabet tilladelse efter retsplejelovens § 389, stk. 2, til at indbringe spørgsmålet om sagsomkostninger for landsretten.

I forbindelse med selskabets indbringelse af kæremålet for landsretten, nedlagde selskabet påstand om, at sagen skulle hjemvises og gjorde i den forbindelse blandt andet gældende, at Procesbevillingsnævnets afgørelse ikke var begrænset og derfor omfattede byrettens kendelse som helhed.

Borgeren nedlagde herefter påstand om afvisning, subsidiært stadfæstelse.

Ved et processkrift fremsat efter kærefristens udløb nedlagde selskabet subsidiær påstand om, at de tilkendte sagsomkostninger skulle nedsættes.

Landsretten tillod kæremålet og ændrede byrettens sagsomkostningsfastsættelse

Ved Østre Landsret kendelse af 16. oktober 2020 blev det besluttet, at kæremålet ikke skulle afvises under henvisning til, at det oprindelige kæreskrift fra selskabet var fremsat rettidigt, og at selskabet inden landsrettens afgørelse i sagen var fremkommet med påstanden om sagsomkostninger.

Landsretten ændrede desuden byrettens sagsomkostningsfastsættelse, således at borgeren blev tilkendt 8.000 kr. inkl. moms i sagsomkostninger navnlig under henvisning til sagens værdi og omfang, herunder at der ikke havde været afholdt forberedende retsmøde eller været berammet hovedforhandling.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00381.