Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

02 mar 2020

Procesbevillingsnævnet

Fuldbyrdelse af fængselsstraf på grund af vilkårsovertrædelse

Procesbevillingsnævnet har den 20. februar 2020 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 2. oktober 2019.

I august 2018 blev personen idømt 4 måneders ubetinget fængsel. Personen ankede dommen med påstand om frifindelse. I oktober 2018 blev personen idømt 1 år og 3 måneders ubetinget fængsel i en anden straffesag. Dagen efter blev personen idømt 7 måneders betinget fængsel blandt andet med vilkår om samfundstjeneste i en tredje straffesag. I november 2018 frafaldt personen anken af den førstnævnte dom.

I december 2018 indberettede Kriminalforsorgen, at personen havde overtrådt vilkåret om samfundstjeneste, idet personen var påbegyndt afsoning af fængselsstraffene idømt i de to førstnævnte domme, hvorfor personen ikke havde mulighed for at afvikle samfundstjenesten.

Anklagemyndigheden indbragte herefter sagen for byretten, idet anklagemyndigheden påstod fængselsstraffen fuldbyrdet. Personen påstod længstetiden forlænget, således at den betingede dom kunne opretholdes.

Byretten og landsretten fandt, at fængselsstraffen skulle fuldbyrdes

Byretten anførte, at det måtte antages, at personen ikke ville være blevet idømt en betinget dom, såfremt han ikke havde anket de to første domme med påstand om frifindelse. På den baggrund fandt byretten, at personen havde overtrådt vilkåret om samfundstjeneste, hvorfor der var grundlag for at fuldbyrde fængselsstraffen, jf. straffelovens § 66, stk. 1, nr. 1.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, idet landsretten fandt, at der ikke var grundlag for at opretholde den betingede dom i forbindelse med en forlængelse af længstetiden. Landsretten lagde navnlig vægt på, at personen ikke havde opfyldt vilkåret om samfundstjeneste, fordi han afsonede tidligere idømte fængselsstraffe. Landsretten lagde endvidere vægt på, at de to første domme ikke var endelige, da den tredje dom blev afsagt, idet de var anket af personen, hvilken anke imidlertid senere blev frafaldet. Endelig lagde landsretten vægt på, at personen havde fået afslag på prøveløsladelse ved 2/3 tid og at straffene i de to førstnævnte domme ville være afsonet i april 2020.

Det fremgår i øvrigt af oplysningerne i sagen, at det alene var den første dom, der blev anket af personen, og det var derfor alene den anke, som senere blev frafaldet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0309.