Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

21 jan 2021

Procesbevillingsnævnet

Klippekortordningen

Procesbevillingsnævnet har den 4. marts 2020 meddelt en mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. december 2019.

Manden var tiltalt for overtrædelse af færdselslovens § 4, stk. 1, ved at have kørt frem mod rødt lys. Manden havde tidligere fået tre klip i kørekortet inden for en periode på 3 år. Ved den tredje klipforseelse havde manden vedtaget en bøde, men ved en fejl var han i den forbindelse ikke blevet frakendt førerretten betinget.

Anklagemyndigheden nedlagde under den nuværende straffesag påstand om bødestraf og om, at manden blev frakendt førerretten betinget, jf. færdselslovens § 125, stk. 2 (klippekortordningen).

Byretten frakendte ikke førerretten

Byretten fandt, at den efterfølgende klipudløsende færdselsforseelse ikke kunne medføre førerretsfrakendelse, da manden ved en fejl ikke var blevet frakendt førerretten efter tre klipforseelser, hvorfor alle tre klip måtte anses for bortfaldet. Byretten henviste herved til afgørelserne trykt i TfK 2018.837/2 Ø og TfK 2018.1067 Ø. Manden blev herefter idømt en bøde, mens han blev frifundet for påstanden om førerretsfrakendelse.

Landsretten frakendte førerretten betinget

Landsretten henviste til, at betinget førerretsfrakendelse efter færdselslovens § 125, stk. 2, ifølge bestemmelsens ordlyd og forarbejderne er en obligatorisk retsfølge. Landsretten henviste endvidere til, at den klipudløsende forseelse, der var til pådømmelse i denne sag, var begået mindre end tre år efter den første klipudløsende forseelse, og at der aktuelt forelå mindst tre klipudløsende forseelser inden for samme treårsperiode, uanset om der sås bort fra den tredje forseelse, der var blevet sanktioneret med en udenretlig bødevedtagelse. Landsretten fandt på den baggrund, at manden skulle frakendes førerretten betinget.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0368.