Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

28 apr 2020

Procesbevillingsnævnet

Om dækning under erhvervsansvarsforsikring

Procesbevillingsnævnet har den 12. marts 2020 meddelt et forsikringsselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 17. december 2019.

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en skade på en kloakstikledning, der opstod under forsikringstagerens arbejde som autoriseret kloakmester, var omfattet af forsikringstagerens erhvervsforsikring hos forsikringsselskabet.

I forbindelse med forsikringstagerens arbejde satte en såkaldt packer sig fast i forbindelse med udførelsen af en renovation af en spildevandsstikledning, hvilket medførte, at der blev spærret for alt spildevand, der løb fra en nærtliggende skole.

Forsikringstageren anmeldte skaden til sin erhvervsansvarsforsikring, men forsikringsselskabet afviste med henvisning til, at det forhold, at packeren havde sat sig fast i spildevandsledning ikke udgjorde en skade i forsikringsretlig forstand.

Byretten fandt at skaden var dækket under den tegnede erhvervsansvarsforsikring.

Byretten lagde ved sin afgørelse vægt på, at packeren satte sig fast i stikledningen og blokerede afløbet fra en nærtliggende skole, hvor afløbet således ikke længere kunne anvendes til sit formål med at aflede spildevand, hvilket efter rettens opfattelse var en skade efter policens indhold. Retten lagde vægt på, at der var en nærliggende fare for skade, hvis skaden ikke blev udbedret.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten fandt at forsikringstageren havde handlet ansvarspådragende.

Landsretten lagde herefter vægt på, at det måtte betegnes som en skade på en spildevandsledning omfattet af erhvervsansvarsforsikringen, når spildevandsledningen tilstoppes således, at den ikke længere kan anvendes til sit formål med at aflede spildevand.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0023