Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

28 apr 2020

Procesbevillingsnævnet

Virkningerne af fri proces i forhold til særskilte kæremål

Procesbevillingsnævnet har den 26. marts 2020 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18. november 2019.

Personen blev i sommeren 2019 i medfør af retsplejelovens § 328 meddelt fri proces til i en byretssag, der var anlagt mod personen om betaling for mangler ved en andelsbolig, at nedlægge påstand om frifindelse og subsidiær påstand om betaling af renter af et tilbageholdt beløb. Byretten udmeldte i sagen syn og skøn, og i den forbindelse indleverede sagsøger et skønstema. Byretten godkendte skønstemaet, dog med den ændring at nogle spørgsmål skulle udgå. Sagsøgeren ønskede at kære denne beslutning til landsretten, hvilket Procesbevillingsnævnet i juni 2019 meddelte tilladelse til.

Under kæremålet nedlagde sagsøgeren (nu kærende) påstand om, at de pågældende spørgsmål skulle indgå i skønstemaet. Sagsøgte (nu indkærede) nedlagde påstand om afvisning, subsidiært stadfæstelse. Landsretten fandt i en kendelse af 22. august 2019, at byrettens beslutning skulle ændres således, at de pågældende spørgsmål kunne forelægges skønsmanden til besvarelse. Kærende fik således medhold i kæremålet. For så vidt angår kæremålsomkostningerne bestemte landsretten, at indkærede skulle betale 2.500 kr. til kærende.

I en meddelelse til landsretten i oktober 2019 rejste indkærede det spørgsmål, om det rettelig var statskassen, der skulle bære kæremålsomkostningerne på 2.500 kr., og ikke indkærede, da indkærede havde fri proces i sagen for byretten.

Landsretten fandt, at afgørelsen om sagsomkostninger ikke skulle ændres

I en kendelse af 18. november 2019 fandt landsretten, at bevillingen til fri proces angik sagens behandling i byretten, og at den således ikke omfattede omkostninger ved behandlingen af et kæremål, uanset om den part, der havde fri proces, var kærende eller indkæret, jf. retsplejelovens § 331, stk. 4 og 5. Landsretten fandt således, at der ikke var grundlag for at ændre afgørelsen af 22. august 2019.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0568.