Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

27 maj 2020

Procesbevillingsnævnet

For sen kære af byrettens dom om afvisning

Procesbevillingsnævnet har den 25. maj 2020 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. februar 2020.

I en sag mellem appellanten og Skatteministeriet havde byretten ved dom af 12. december 2019 afvist sagen med henvisning til, at søgsmålsfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 4, ikke var overholdt.

Byrettens dom var vedlagt en vejledning, hvoraf det blandt andet fremgik, at fristen for at anke dommen til landsretten var 4 uger.

Appellanten ankede dommen ved ankestævning, der blev indleveret til landsretten den 6. januar 2020.

Landsretten afviste appellantens appel

Landsretten anførte, at det følger af retsplejelovens § 369, stk. 3, at domme hvorved retten afviser sagen, fordi den ikke er indbragt for rette domstol eller ikke rettidigt er indbragt for domstolene eller ankeretten, kun kan indbringes for højere ret ved kære. Appel af byrettens dom burde derfor være sket ved kære.

Videre anførte landsretten, at den indleverede ankestævning opfyldte betingelserne til et kæreskrift, men at ankestævningen imidlertid ikke var indlæst på domstolenes sagsportal inden for kærefristen, der udløb den 26. december 2019, jf. retsplejelovens § 394, stk. 1.

Da der endvidere ikke var omstændigheder, der kunne begrunde, at landsretten undtagelsesvis skulle tillade kære efter fristens udløb, jf. retsplejelovens § 394, stk. 2, 4. pkt., blev appellen afvist.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0086.