Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

15 maj 2020

Procesbevillingsnævnet

Udvisning for 19 overtrædelser af opholds,- underretnings- og meldepligter

Procesbevillingsnævnet har den 28. april 2020 meddelt en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 8. januar 2020.

Udlændingen, der var somalisk statsborger, var kommet til Danmark som 8-årig i 1992 hvor han blev meddelt asyl sammen med sin mor og søskende. Han var ikke samlevende og havde ingen børn, og han var tidligere straffet flere gange, herunder blandt andet for vold i gentagelsestilfælde, og for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Udlændingen var senest ved ankedom i november 2018 idømt en fællesstraf af fængsel i 10 måneder og udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år for grov vold.

Udlændingen blev i august 2019 pålagt opholdspligt, underretningspligt og meldepligt på et udrejsecenter, jf. udlændingelovens § 34, stk. 4 og § 42 a, stk. 8 og 10.

I november 2019 blev udlændingen tiltalt for i 1 tilfælde i august 2019 og for i 18 tilfælde i oktober 2019 at have undladt at efterkomme de pålagte pligter. Udlændingen var desuden tiltalt for gennem voldelig eller truende adfærd at have lagt hindringer i vejen for personalet på udrejsecentret.

Byretten idømte udlændingen fængsel i 60 dage og udvisning af Danmark med indrejseforbud i 6 år

Byretten fandt, at udlændingen var skyldig i tiltalen og idømte ham fængsel i 60 dage og udvisning af Danmark med indrejseforbud i 6 år, idet retten fandt, at udvisning ikke med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Udlændingen ankede dommen med påstand om frifindelse.

Landsretten tiltrådte, at ansøger var fundet skyldig som sket, og at straffen var udmålt til fængsel i 60 dage. Med stemmerne 5-1 tiltrådte landsretten desuden, at udlændingen skulle udvises af Danmark med indrejseforbud i 6 år, idet flertallet herved lagde vægt på arten og grovheden af udlændingens tidligere kriminalitet, at udlændingen ikke havde lovligt ophold i Danmark, og at han ikke havde samlever eller børn i Danmark.

Mindretallet fandt efter en samlet vurdering, hvorunder der blev lagt vægt på arten og grovheden af den nu begåede kriminalitet sammenholdt med udlændingens lange ophold i Danmark og manglende tilknytning til Somalia, at udvisning var et uproportionalt indgreb i strid med Danmarks internationale forpligtelser, og at udlændingen derfor burde frifindes for påstanden om udvisning.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-25-0010.