17 sep 2019

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om separation og skilsmisse som sammenhængende sag

Procesbevillingsnævnet har den 16. september 2019 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juli 2019

I 1998 indgik parterne ægteskab. Parterne flyttede i november 2007 fra Danmark til Australien. Deres samliv sluttede i maj 2016, hvorefter manden flyttede tilbage til Danmark.

Den 24. april 2017 indgav manden en anmodning om separation til Statsforvaltningen, der den 14. september 2017 meddelte parterne separationsbevilling.

Siden 11. maj 2017 har der verseret en sag om blandt andet skilsmisse i Australien.

Manden indgav den 27. marts 2018 anmodning om skilsmisse til Statsforvaltningen. I juni 2018 oversendte Statsforvaltningen sagen til byretten.

Byretten fandt ikke grundlag for at afvise sagen om skilsmisse

Kvinden nedlagde ved retten påstand om afvisning med henvisning til, at der verserede en identisk sag om skilsmisse i Australien.

Byretten fandt ikke grundlag for at afvise sagen om skilsmisse. Retten fandt, at den danske sag om skilsmisse måtte anses for at have været anlagt først, da manden umiddelbart efter udløbet af den i ægteskabslovens § 30, stk. 2, foreskrevne separationsperiode på 6 måneder havde indgivet anmodning om skilsmisse og dermed havde forfulgt sagen uden ugrundet ophold, hvorfor den i Danmark anlagte sag måtte anses som værende anlagt først. Retten fandt yderligere, at værneting i Danmark for skilsmissesagen ikke blev udelukket ved, at separation og skilsmisse i det foreliggende tilfælde efter loven var foregået i adskilte forløb.

Procesbevillingsnævnet meddelte den 7. juni 2019 kvinden tilladelse til kære til landsretten.

Landsretten ændrede byrettens kendelse og udsatte sagen

Landsretten ændrede byrettens afgørelse og fandt, at den danske skilsmissesag måtte anses for at være anlagt den 27. marts 2018, hvorfor den australske sag – der var anlagt den 11. maj 2017 – var anlagt før den danske. Landsretten anførte, at spørgsmålet om separation måtte anses for endeligt afgjort og uden betydning for, hvornår skilsmissesagen måtte anses for anlagt. Med henvisning til Haager-Konventionens artikel 12 fandt landsretten således, at den anlagte skilsmissesag ved byretten skulle udsættes i medfør af retsplejelovens § 345 på udfaldet af skilsmissesagen ved de australske domstole.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0333.