19 sep 2019

Procesbevillingsnævnet

To sager om afbrydelse af forældelse ved indgivelse af anmodning om udlæg

Procesbevillingsnævnet har den 18. september 2019 meddelt henholdsvis en debitor og en kreditor tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af henholdsvis Vestre Landsret den 5. juli 2019 og Østre Landsret den 5. september 2019.

I begge sager havde kreditor på et tidligere tidspunkt indgivet udlægsbegæring til fogedretten med anmodning om foretagelse af udlæg hos debitor (skyldneren). I begge udlægsbegæringer havde kreditor opgjort det fulde tilgodehavende, men der blev alene begæret foretagelse af udlæg for en begrænset del af fordringen.

Senere indgav kreditorerne nye udlægsbegæringer, hvori sagerne blev påstået fremmet for den fulde fordring.

Sagerne rejste herefter spørgsmål om, hvorvidt indgivelse af den første og begrænsede udlægsbegæring havde afbrudt forældelsen for den fulde fordring eller alene for en del af fordringen i medfør af forældelseslovens § 18, hvorefter forældelsen afbrydes ved indgivelse af anmodning om udlæg.

I den ene sag fremmede fogedretten sagen for den fulde fordring, hvilket blev stadfæstet af Vestre Landsret.

I den ene sag fandt fogedretten, at indgivelse af den oprindelige udlægsbegæring havde afbrudt forældelsen for den fulde fordring, hvorfor sagen blev fremmet for dette beløb. Vestre Landsret stadfæstede fogedrettens afgørelse.

Landsretten anførte, at da afbrydelse af forældelse sker ved indgivelsen af anmodningen om udlæg, og da den fulde fordring var opgjort i anmodningen, var forældelsen derved afbrudt for den fulde fordring. Den omstændighed, at anmodningen foreløbigt var begrænset til udlæg for et mindre beløb, kunne ikke føre til et andet resultat.

I den anden sag fremmede fogedretten sagen for alene en del af fordringen, hvilket blev stadfæstet af Østre Landsret.

I den anden sag fandt fogedretten, at indgivelse af den oprindelige udlægsbegæring alene havde afbrudt forældelse for en begrænset del af fordringen, hvorfor sagen blev fremmet for denne mindre del. Østre Landsret stadfæstede fogedrettens afgørelse.

Landsretten anførte, at forældelseslovens § 18, stk. 1, ud fra sammenhængen med § 5 og § 19, stk. 6-7, og forarbejderne hertil, må forstås således, at forældelsen af en fordring kun afbrydes ved indgivelse af en anmodning om udlæg, hvis fogedretten under den efterfølgende fogedforretning har prøvet den pågældende fordring. Videre anførte landsretten, at ved behandlingen af en udlægsbegæring, som er begrænset til kun at gælde en del af fordringen, er fogedretten ikke forpligtet til at forholde sig til hele den opgjorte fordring.

Landsretten fandt herefter, at fogedretten ved behandlingen af den oprindelige udlægsbegæring, hvor gælden blev opgjort af fogedretten til en mindre del af den fulde fordring, alene forholdt sig til denne del, og at forældelsen således alene blev afbrudt for så vidt angår denne del.

Procesbevillingsnævnets sagsnumre

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0374 og j.nr. 2019-22-0416.