14 jan 2021

Retten i Randers

Pressemeddelelse

Mand dømt for vold mod samlevers spædbarn 42-årig mand dømt for grov vold og mishandling af et spædbarn under særdeles skærpende omstændigheder begået mod samleverens knap etårige barn. Barnets mor blev dømt for medvirken til vold ved ikke at have forhindret volden.

Sagsnummer: SS-5495/2020

Sagen kort fortalt
Den 11. september 2019 blev et dengang knap etårigt barn indlagt på Randers Syge­hus på grund af mistanke om vold. De efterfølgende undersøgelser viste, at drengen blandt andet havde brud på venstre lårben, brud på venstre skinneben, brud på bæk­kenet, brud på otte ribben, blødninger i hjernen, blødninger i begge øjenbaggrunde og kraniebrud.

Anklagemyndigheden rejste tiltale mod barnets mor og dennes samlever for mishand­ling og grov vold under særdeles skærpende omstændigheder.

Begge de tiltalte nægtede sig skyldig.

Dommens resultat
På baggrund af navnlig de lægelige oplysninger i sagen fandt et enigt nævningeting det bevist, at skaderne var påført drengen ved adskillige kraftige stumpe traumer, og at skaderne alene kunne være påført af moderen og/eller dennes samlever. På bag­grund af blandt andet søgninger på internettet fra mandens telefon og fund af skader på barnet, som tidsmæssigt passede med, at manden havde været sammen med barnet, fandt retten det bevist, at det var manden, der havde påført skaderne, og han blev derfor fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1.

Der var ikke ført bevis for, at moderen havde medvirket aktivt til volden. På baggrund af forklaringen fra en ansat i vuggestuen, notater og fotos fra vuggestuen sammenholdt med moderens usandsynlige forklaringer på gentagne fund af blå mærker forskellige steder på barnet, fandt retten det bevist, at moderen måtte have indset, at barnet blev udsat for vold. Ved ikke at have forhindret voldsudøvelsen var hun skyldig i medvirken til volden. Da det ikke umiddelbart var muligt at konstatere andre skader på barnet end adskillige blå mærker, fandt retten hende alene skyldig i medvirken til vold efter straffe­lovens § 244.

Straffen for manden blev fastsat til fængsel i 5 år, mens straffen for moderen blev fast­sat til fængsel i 60 dage.

Dommerne lagde vægt på voldens omfang og karakter, og at volden blev begået over­for et værgeløst spædbarn.

Sagen var en nævningesag, og dommerne var enige om dommens resultat, dog blev afgivet to stemmer for 6 års fængsel til manden.

Manden valgte ikke at anke dommen, mens moderen tog betænkningstid med hensyn til anke.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Randers den 14. januar 2021.