11 mar 2021

Retten i Randers

Opslag af ledig beneficium ved Retten i Randers

Hermed opslås en ledig stilling ved Retten i Randers som offentlig forsvarer og til at udføre sager for parter, der har fri proces.

En stilling er ledig som offentlig forsvarer og til at udføre sager for parter, der har fri proces, ved Retten i Randers og ved Vestre Landsret for så vidt angår sager, der behandles ved landsretten, og som i 1. instans har været behandlet ved eller henvist fra Retten i Randers.

Antagelsen meddeles for en periode på 10 år og er personlig, således at den medfører pligt til personligt at give møde i de tildelte sager. Der tilkommer ikke en advokat, der er antaget ved en byret, godtgørelse for rejseudgifter ved møde inden for retskredsen, jf. retsplejelovens § 333, stk. 1, 2. pkt., og § 741, stk. 1, 2. pkt.

Justitsministeriet har i cirkulæreskrivelse nr. 9418 af 30. juni 2020 anført følgende om kriterierne for antagelse som beneficeret advokat:

”Det afgørende hensyn ved antagelse af en beneficeret advokat er ansøgerens kvalifikationer. Der lægges i den forbindelse vægt på, om ansøgeren har erfaring med straffesager eller strafferet i øvrigt, om ansøgeren har møderet for landsret, om ansøgeren har procedureerfaring, herunder også fra civile sager, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit virke som advokat. Der kan desuden lægges vægt på ansøgerens erfaring med civile – herunder familieretlige – sager. I øvrigt lægges der vægt på ansøgerens kvalifikationer som procederende advokat, således som disse kvalifikationer fremstår for de pågældende retter. Desuden kan hensynet til den geografiske spredning af advokater i retskredsen tillægges betydning ved antagelsen. Endvidere kan hensynet til retssagernes hurtige afvikling tillægges betydning, så ansøgere, der ikke er beneficeret i en anden retskreds, foretrækkes til hvervet.”

Ansøgningen skal vedlægges advokatbeskikkelse og eventuelt andre bilag. Efter ansøgningsfristens udløb vil Retten i Randers med ansøgerens samtykke indhente udtalelser fra Advokatrådet, Civilstyrelsen og Politidirektøren og indhente oplysninger fra Kriminalregisteret. Ansøgningerne sendes herefter med indstilling til præsidenten for Vestre Landsret, der videresender ansøgningerne med indstilling til Civilstyrelsen, som træffer afgørelse og foretager beskikkelsen.

Ansøgningen, der stiles til Civilstyrelsen, skal sendes til Retten i Randers, Nørregade 1, 8900 Randers – gerne via sikker mail på adressen ret.ran@domstol.dk, att.: retspræsident Martin Møller-Heuer

Ansøgningsfristen er den 30. april 2021.