Gå til sidens indhold

Her på siden kan du se en liste over rettelser, fejl og mangler samt opmærksomhedspunkter vedrørende minretssag.dk. Listerne opdateres løbende.

Rettelser:

Rettelser den 17. november 2021

I forbindelse med opdatering af Civilsystemet og minretssag.dk onsdag den 17. november 2021 kl. 18.00 blev nedenstående rettelser foretaget.

Advisering og påmindelse

Fejlen, hvor der i nogen tilfælde ikke blev sendt adviseringer og/eller påmindelser til relevante venstreparter (sagsanlægger mfl.), inden rettens kvalitetssikring af sagen, er rettet.

Fejlen, hvor systemet tidligere dannede en advisering til en ekstern sagsdeltager, inden handlingen, hvor sagsdeltageren blev tilføjet, var endelig (i kladdetilstand), er nu rettet.

Upload af filer

Det er nu muligt på portalen at tilføje filer til en sag – også selvom man ikke har Word installeret.

Rettelser den 29. september 2021

I forbindelse med opdatering af Civilsystemet og minretssag.dk onsdag den 29. september 2021 kl. 18.00  blev nedenstående rettelser foretaget.

Adviseringer:

 • Der sendes nu ikke længere advisering om
  • ”Fjernelse af adgang til sag” ved sagsafslutning til parter, der er registreret som ”Frataget portaladgang” eller ”Ikke digital”. 
 • Der sendes nu ikke længere advisering til afsluttede parter, herunder når der oprettes nye frister på sagen.
 • Der sendes ikke længere advisering ved "Berigtigelse" af en retsbog i udkast. 

Appel:

 • Det er ikke længere muligt på minretssag.dk at oprette en appel af typen ”Anke”, hvis der på sagen, der forsøges anket, ikke er oprettet et dokument af typen ”Dom/kendelse”. 

Frister:

 • Fejlen, hvor en afsluttet part kunne se og havde adgang til ny frister, er rettet. En afsluttet part kan kun se frister, der er oprettet efter partens afslutning, hvis parten er gjort fristansvarlig. 

Hyperlinks:

 • Det er nu igen muligt at benytte forkortede links f.eks. ”domstol.dk” i de af retten publicerede dokumenter.

 

Rettelser den 5. maj 2021

I forbindelse med opdatering af Civilsystemet og minretssag.dk onsdag den 5. maj 2021 kl. 18.00  blev nedenstående rettelser foretaget.

Generelt

 • Hvis retten har kvalitetssikret en sag og derefter henvist sagen til anden ret, vil højreparten (sagsøgte) igen kunne tilgå den henviste sag, når denne sag afsluttes.
 • Hvis retten manuelt har digitaliseret en sag, vil højreparten (sagsøgte) igen kunne tilgå sagen, når denne sag afsluttes.

Rettelser den 21. april 2021

I forbindelse med opdatering af Civilsystemet og minretssag.dk onsdag den 21. april 2021 kl. 18.00  blev nedenstående rettelser foretaget.

Generelt

Advisering og påmindelser

 • Der sendes igen påmindelser om kommende retsmøder og frister til e-Boks. 
 • Til parter uden CPR/CVR men med mailadresse til advisering sendes der ikke længere følgende adviseringer og påmindelser:
  • ”Fjernelse af adgang til sag” ved sagsafslutning 
  • Påmindelser om kommende frister og retsmøder 
  • Advisering om ”Frist fastsat” 
  • Advisering om ”Nyt i civil sag” ved afsluttede sager 
 • Der sendes ikke længere advisering til parterne, hvis en part eller anden sagsdeltager indleverer en meddelelse, hvor der vinges af ved, at ”Ingen udover retten” skal være modtager. 

Påstandsvisning – henviste sager

 • Efter henvisning af en sag er det igen muligt at få vist både aktuelle og historiske påstande i detaljer på den henviste sag. 

Rettelser den 9. marts 2021

I forbindelse med opdatering af Civilsystemet og minretssag.dk tirsdag den 9. marts 2021 kl. 18.00 er  nedenstående rettelser foretaget.

Særligt angående genoptagelse

 • Med henblik på at forebygge forkert anlagte ankesager, der reelt set er anmodninger om genoptagelse, har vi udvidet hjælpeteksten i højre side, når man opretter en appelsag på baggrund af en byretssag:

        OBS – Genoptagelse

Hvis du er dømt som udeblevet, kan du søge om at få sagen genoptaget. Hvis du ønsker at søge om genoptagelse, skal du ikke oprette en appel. Du skal i stedet indsende et processkrift eller en meddelelse til retten på den pågældende sag, der ønskes genoptaget.

Særligt angående syn og skøn

Appel

 • Under oprettelse af appel vælges som det første appelform. Ved efterfølgende kontrol vises det tidligere valg fortsat. 

Betaling

 • Der er implementeret fejlrettelser vedrørende den tidligere fejlmeddelelse med ”Der er ingen parametre vender tilbage fra DIBS. Kan ikke afslutte online betaling”.

Hvis betalingen gennemføres uden fejl, vil der ikke længere komme denne fejlmeddelelse.  

Hvis der opstår problemer med kontrolleringen af betalingen, vil der komme en mere sigende fejlmeddelelse frem, der samtidig oplyser om en fejlkode, der skal videregives til den tekniske support for minretssag.dk, såfremt betalingen fortsat ikke står anført som ”Betalt” efter 5-10 minutter.

Dokumenter/Meddelelser

 • Under oprettelse af en meddelelse til sagen, skal der tages stilling til ”adgang til meddelelse”. Der vil nu igen som udgangspunkt fremgå en markering ”Alle parter på sagen”, hvilket er muligt at ændre. Ved efterfølgende kontrol vises det tidligere valg fortsat. 

Momsregistrering

 • Under tilføjelse af oplysninger om momsregistrering vælges 1 ud af 3 muligheder. Ved efterfølgende kontrol af oplysninger vises det tidligere indtastede fortsat. 

Påstandsændring – henviste sager

 • Det er nu igen muligt at ændre påstand på henviste sager. 

Rettelser den 26. januar 2021

I forbindelse med opdatering tirsdag den 26. januar 2021 kl. 18.00 er nedenstående rettelse blevet foretaget. 

Dokumenter/Meddelelser

 • Når et dokument på fanen ”Alle” under ”Dokumentet/Meddelelser” åbnes og lukkes igen, fremgår der ikke længere en linje med teksten ”Tidligere versioner”. 

Fri proces og retshjælpsdækning

 • Under tilføjelse af dokumentation for fri proces og retshjælpsdækning skal der indtastes en udstedelsesdato. Ved efterfølgende kontrol af oplysninger vises den tidligere indtastede dato igen.

Postnummer

 • Under oprettelse af en sag indtastes postnummer ved oprettelse af sagens parter eller repræsentanter. Ved efterfølgende kontrol af postnummeret (hvis man går tilbage til tidligere trin og ønsker at redigere), ses postnummeret ikke længere angivet som ”object object”. 

Påstande

 • Under oprettelse af en sag, når procesrente for påstand er angivet og ønskes redigeret samt under redigering af tidligere indtastede procesrente, gemmer systemet igen de tidligere indtastede datoer for procesrente. 

Rettelser den 11. januar 2021

I forbindelse med opdatering mandag den 11. januar 2021 kl. 18.00 er nedenstående rettelse blevet foretaget. 

Adviseringer og påmindelser

 • Vi har tilpasset indholdet i adviseringen, der dannes i forbindelse med sagsafslutning.
 • Vi har oprettet en ny adviseringsskabelon, der dannes i forbindelse med fratagelse af portaladgangen efter kvalitetssikring.

Fanen ”Sagsoverblik” på sagen

 • Det er rettet, således, at der under ”Næste frister” nu vises de tre førstkommende frister.

Eksterne ressourcer i word-filer

 • Vi har opdateret fejlbeskeden til ”Du har tilføjet en word-fil med indhold, der er kædet/linket til andre filer (f.eks. billeder). Dette er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige årsager. Fjern det ikke-tilladte indhold og tilføj herefter dokumentet på ny”.

Rettelser den 17. december 2020

I forbindelse med opdatering torsdag den 17. december 2020 kl. 18.00 er nedenstående rettelse blevet foretaget.

Cookie-banner

 • Der er foretaget en rettelse af en fejl på Cookiebanner, hvor det efter valg af nødvendige cookies ikke længere var muligt at bruge følgende funktioner:
  1. Skriv til retten
  2. Find ret
  3. Retsafgiftsberegner
  4. Driftsinfo

Rettelser den 18. november 2020

I forbindelse med opdatering onsdag den 18. november 2020 kl. 18.00 er nedenstående rettelse blevet foretaget. 

Cookie-banner

 • Der er implementeret et nyt cookie-banner på minretssag.dk, således at hjemmesiden nu er i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen. Der er samtidig implementeret en cookie-politik-side, som gør det muligt for brugeren at se og ændre sit samtykke.

Eksterne ressourcer i word-filer

 • På grund af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke længere tilladt at tilføje word-filer med eksterne ressourcer. Det vil sige word-filer med indhold, der er kædet/linket til andre filer (f.eks. billeder). Når man forsøger at tilføje en fil med dette indhold, vil man blive mødt af følgende besked: "Du har tilføjet et dokument med indhold, der ikke er tilladt (f.eks. billeder, links mm.). Fjern det ikke-tilladte indhold og tilføj herefter dokumentet på ny".

Ens feltoverskrifter

 • Der er foretaget ensretning af feltoverskrifterne "Rolle", "Anlagt" og "Retsafgift".

Filtrering

 • Det er kun muligt at foretage filtrering efter aktive elementer.

Kladder

 • Når man tilgår den udvidede oversigt over kladder på minretssag.dk, vil kladderne nu være forhåndssorteret kronologisk efter hvornår kladderne senest er gemt. De seneste gemte kladder vil være øverst.

Kvittering

 • Betalingskvitteringen kan igen tilgås, hvis der på sagen foretages skift af advokaten inden for samme advokatfirma. 
  Hvis der dog foretages skift af advokat til et andet advokatfirma, kan den nye advokat ikke tilgå betalingskvitteringen.

Oprettelse af sag

 • Fejlen vedrørende oprettelse af værge/mandatar er rettet, således at værgen/mandataren nu kun kan oprettes ved tryk på "Tilføj værge/mandatar" under "Værge/mandatar".

Retsafgift

 • Portaloverblikket under "Retsafgifter" viser nu også delviste betalte opkrævninger. Status vil være "Betalt (ikke eksakt beløb)".

Rettighedsgrupper

 • Selvom der ligger en ubetalt retsafgift, er det nu kun medarbejdere i den rettighedsgruppe, som sagen ligger i (ved lukket model), der kan se og tilgå sagen. Dette gælder også for frister, retsmøder og kladder.

Sager

 • Når man tilgår den udvidede oversigt over sager på minretssag.dk, vil sagerne nu være forhåndssorteret kronologisk efter sagernes oprettelsesdato. De nyeste oprettede sager vil være øverst.

Fejl og mangler:

Log over ændringer (senest opdateret 17/11-2021)

Opdatering 17. november 2021:

Fjernet punktet ”Upload af filer”

Fjernet punktet ”Publiceringer”

 

Tidligere ændringer:

Den 2. november 2021:

Oprettet punkt om ”Publiceringer”

Den 12. oktober 2021:

Oprettet punkt om "Retsafgiftsberegner"

Fjernet punkt om "Retsafgift"

Den 29. september 2021:

Oprettet punkt under ”Upload af filer”

Fjernet punkter under ”’Adviseringer og påmindelser”:

 • advisering omkring sagsafslutning
 • advisering til afsluttede parter i forbindelse med oprettelse af frister

Fjernet punkt under ”Hyperlinks”

Fjernt punktet ”Infolinks”

Den 5. maj 2021:

Fjernet punkter under ”Afsluttede sager”:

 • henviste sager
 • vedr. digitaliserede sager

Den 27. april 2021

Opretter nye punkter under ”Afsluttede sager”:

 • vedr. henvist sager
 • vedr. digitaliserede sager

Den 21. april 2021

Oprettet nyt punkt:

 • Hyperlinks
 • Punkt under ”Advisering og påmindelser” vedr. advisering til afsluttede parter i forbindelse med oprettelse af frister

Fjernet (jf. ”Oversigt over rettelser”):

 • Punkt under ”Advisering og påmindelser” vedr. påmindelser om kommende retsmøder og frister til e-boks.
 • Punkt under ”Advisering og påmindelser” vedr. advisering ved brug af ”Ingen udover retten”.

Påstandsvisning – henviste sager

Den 9. marts 2021

Tilpasset:

 • ”Kvittering” (tilføjet, at det også drejer sig om påstandsforhøjelse)

Oprettet nye punkter:

 • ”Påstandsvisning – henviste sager”
 • ”Sessionstimeout”
 • ”Særlig anmodning – afsender”

Tilføjet punkt:

 • Under ”Advisering og påmindelser” vedrørende berigtigelse
 • Under ”Frister” vedrørende filtrering på udløbsdato
 • Under ”Retsafgift” vedrørende forhøjelse
 • Under ”Seneste aktiviteter” vedrørende berigtigelse

Fjernet (jf. ”Oversigt over rettelser”):

 • Punkt under ”Appel” vedr. appelformer
 • Betaling
 • Dokumenter/Meddelelser
 • Momsregistrering
 • Påstandsændring - henviste sager
 • Rettighedsmodel

Den 26. januar 2021 

Tilføjet punkt:

 • Under ”Appel” vedrørende berigtigelse.
 • ”Infolink”

Fjernet (jf. ”Oversigt over rettelser”):

 • ”Dokumenter/Meddelelser” (tidligere versioner)
 • ”Fri proces og retshjælpsdækning”
 • ”Postnummer”
 • ”Påstande”

Den 13. januar 2021

Oprettet nyt punkt:

 • ”Momsregistrering”

Tilføjet nyt punkt:

 • valg af appelform under ”Appel”
 •  adgang til meddelelse under ”Dokumenter/Meddelelser”

Advisering og påmindelser

Der er på nuværende tidspunkt følgende udfordringer med adviseringer:

 • Påmindelse om kommende frist sendes kun til den fristansvarlige.
 • Der sendes ikke advisering vedr. frist til svarskrift til e-Boks efter kvittering for modtagelse af sagen. 
 • Hvis samme advokat repræsenterer flere parter og af retten er blevet oprettet særskilt under hver part (og ikke samlet), vil det opleves, at der sendes flere adviseringsmails til denne advokat vedr. f.eks. retsmøder 
 • Der sendes advisering til parterne, når retten trykker på ”Berigtig” ved en publiceret retsbog – også selvom den berigtigede retsbog endnu ikke er publiceret og gjort tilgængelig. 

Advokater med samme CVR

Hverken Civilsystemet eller minretssag.dk kan desværre håndtere, hvis der er tilknyttet flere advokater med samme CVR.nr. på samme sag – dette gælder både, hvis de repræsenterer parter på samme ”side” og hvis de repræsenterer parter på hver sin ”side” af sagen.

Problemet består i, at minretssag.dk ikke kan differentiere mellem login fra forskellige personer, der er tilknyttet samme virksomheds CVR.nr., hvilket skaber nogle uhensigtsmæssigheder, hvis flere advokater med samme CVR.nr. er tilknyttet forskellige parter på samme sag.

Advokater med samme CVR.nr. på hver sin side:

Såfremt både sagsøger og sagsøgte er repræsenteret ved advokater med samme CVR.nr. tilknyttet, anbefaler vi følgende omgåelse:

Oprettelse/kvalitetssikring af sagen

 1. Sagsøger og sagsøgers advokat oprettes på normal vis.
 2. Sagsøgte oprettes på normal vis.
 3. Sagsøgtes advokat tilføjes som "Anden partsrepræsentant" og "Person". Ved "Navn" og "Virksomhedsnavn eller anden betegnelse" indtastes advokatens navn: "Advokat Navn Efternavn".
  Der må IKKE vælges "Virksomhed" og/eller indtastes virksomhedens CVR.nr., idet systemet vil melde fejl.
 4. Indtast advokatfirmaets adresseoplysninger eller ving af ved "Ukendt/Beskyttet adresse" for at undgå at indtaste disse oplysninger.

Gør opmærksom på sagen, f.eks. under trinnet "Øvrige oplysninger", at begge advokater er fra samme kontor. 

Når retten modtager sagen, vil de i forbindelse med kvalitetssikring af sagen påføre CVR.nr. ved sagsøgtes "Anden partsrepræsentant".

Når personer fra advokatfirmaet efterfølgende logger ind og tilgår sagen, vil minretssag.dk nogle gange opfatte dem som repræsenterede sagsøger og nogle gange som repræsenterende sagsøgte.

Derudover gælder nedenstående anbefaling uanset, om advokaterne befinder sig på SAMME side eller på HVER sin side:

Indlæsning af dokumenter og særligt svarskrift

Når advokaterne skal indlæse dokumenter på sagen, anbefales det, at de anfører, hvem de indsender på vegne af i selve dokumentet.

Det er desværre ikke muligt at indsende svarskrift som normalt, idet det ikke altid er muligt at angive den korrekte afsender.

Derfor anbefales følgende arbejdsgang:

 1. Tryk på "+ Tilføj dokumenter" på sagen
 2. Vælg "Processkrift" som dokumenttype
 3. Tryk på "Tilføj processkrift" og vedhæft svarskriftet. Husk at angive i dokumentet og evt. i titlen på dokumentet, hvem svarskriftet indsendes på vegne af.
 4. Gennemfør resten af trinene.

Når svarskriftet modtages hos retten, vil retten:

 • Afbryde fristen for indlevering af svarskrift
 • Tilpasse "Afsender" og "Dokumenttype"
 • Oprette sagsøgtes påstand
 • Opkræve evt. retsafgift

Ændring af påstand

Det er desværre ikke muligt at foretage ændring af påstand på minretssag.dk ved brug af "+ Ændre påstand"-knappen.

Det anbefales derfor at at indsende et almindeligt processkrift, hvori fremgår både ændringen af påstanden samt hvem processkriftet indsendes på vegne af.

Når processkriftet modtages hos retten, vil de sørge for bl.a. at ændre påstanden og opkræve evt. retsafgift.

Frister

For at kunne håndtere frister er det nødvendigt, at retten påfører de advokater, der har samme CVR.nr. samt den part, der reelt set er fristansvarlig, som fristansvarlig.

Det vil fremgå af fristens titel og i fristmeddelelsen, hvem der er den reelle fristansvarlige.

Når fristerne skal håndteres, skal det angives i det tilhørende dokument, hvem fristen håndteres på vegne af.

J.nr.

På grund af den manglende konsistens ved login kan oplysningerne om journalnummer vises som kommende fra den anden advokat på sagen – dette gælder også for så vidt angår adviseringsmail, hvoraf journalnumre fremgår.

Afsluttede sager

Ved filtrering på sager, der har status ”afsluttet”, er det ikke muligt at se parternes navne i den viste liste.

Appel

Oprettelse af appel

Under oprettelse af appel vælges som det første appelform. Ved efterfølgende kontrol vises det tidligere valg ikke.

Visning af sag

Når retten i 1. instans godkender sagen og overfører sagen til appelretten, vil sagens parter IKKE kunne se    appelsagen, FØR appelretten har godkendt (kvalitetssikret) sagen.

Anbefalet arbejdsgang:
Åbn listevisningen over ”Sager” og fravælg filteret ”Under tilrettelse”.

Berigtigelse

Hvis den oprindelige instans har lavet en berigtigelse af en retsbog/dom, vil der ved efterfølgende ved en fejl blive oprettet to linjer af denne hos appelinstansen – én med den oprindelige retsbog/dom og én med berigtigelsen.

Frister

 • Frist-oversigten kan indeholde frister på sager, selvom advokaten/partsrepræsentantens rolle på sagen ikke længere er aktiv. Dette opstår, hvis retten har oprettet en frist til parten og herefter passiveret advokaten. 
 • Ved forsøg på filtrering efter samme udløbsdato ved både ”Til” og ”Fra” kan det opleves, at søgningen ikke medtager samtlige frister, der har udløb denne dato. 

Anbefalet arbejdsgang:

Foretag filtreringen ved at angive en dag før ved feltet ”Fra”.

Følgebrev

Ved en fejl kan der under ”Dokumenter og meddelelser” ses følgebreve, der genereres, når der er dokumenter, der skal sendes via brev. Dokumentet fremgår endvidere ved en fejl med status ”Kladde”. 

Kvittering

Når en bruger vælger at betale retsafgift med det samme efter sagsoprettelse eller påstandsforhøjelse og trykker på knappen ”Tilbage til kvittering” fremkommer følgende fejlbesked: ”Handlingen er afsluttet og kan derfor ikke længere tilgås”.

Anbefalet arbejdsgang:

Fejlbeskeden er indført af sikkerhedsmæssige årsager, da det ikke bør være muligt at komme retur til afsluttede handlinger.

Åbn den konkrete sag og gå til fanen ”Kvitteringer”, hvor ”Kvittering for modtagelse af sag” og ”Betalingskvittering” er gemt. 

Retsafgiftsberegner på minretssag.dk

Det er konstateret, at retsafgiftsberegneren på minretssag.dk udregner forkert berammelsesafgift.

Anbefalet arbejdsgang:

Der henvises til Lov 2021-03-16 nr. 425 om retsafgifter, hvor der i følge § 2, stk. 4 står, at berammelsesafgiften, jf. § 2, stk. 1, beregnes ud fra følgende tabel:

Sagens værdi:                     

100.001 - 250.000 kr. = 3.000 kr. i afgift

250.001 - 500.000 kr. = 8.000 kr. i afgift

500.001 - 1.000.000 kr. = 14.000 kr. i afgift

1.000.001 - 2.000.000 kr. = 35.000 kr. i afgift

2.000.001 - 3.000.000 kr. = 60.000 kr. i afgift

3.000.001 - 4.000.000 kr. = 85.000 kr. i afgift

4.000.001 - 5.000.000 kr. = 110.000 kr. i afgift

5.000.001 - 6.000.000 kr. = 135.000 kr. i afgift

over 6.000.000 kr.  = 160.000 kr. i afgift

Rettighedsgrupper

På nuværende tidspunkt kan man ikke både opnå særlige rettigheder ved afkrydsning ved "upload" og "betaling". Hvis man vil kunne begge dele, skal man ikke foretage nogen afkrydsning (afkrydsningsmulighederne i generelle grupper skal være blanke).

Sambehandling

Generelt opleves der en del udfordringer, hvis funktionen "Sambehandling" benyttes.

Anbefalet arbejdsgang:
For at undgå fejl anbefales det, at man i forbindelse med tilføjelse af nye dokumenter trykker på "Fortsæt med individuel behandling" og tilføjer de ønskede dokumenter på hver enkelt sag.

Seneste aktiviteter

Det opleves, at ”Seneste aktiviteter” på sagen ikke opdateres, hvis sagen er afsluttet. 

Når retten foretager en berigtigelse, vil der stå ”Retsbog berigtiget”, selvom retsbogen endnu ikke er publiceret og gjort tilgængelig endnu.

Sessionstimeout

Når man logger ind på minretssag.dk, vil man uanset aktivitet, blive bedt om at logge ind igen efter 1 time. Man vil her blive mødt af et nyt pop-up vindue med ”Opdater session”. Normalt vil man her kunne logge på minretssag.dk igen for at opdatere sin eksisterende session men på grund af en fejl, vil man se en fejlbesked om ”Browser konfigurationsfejl”.

Anbefalet arbejdsgang:
Tryk ”Luk”. Herefter vil man blive navigeret tilbage til forsiden på minretssag.dk og vil derefter kunne logge ind igen som normalt

Særlig anmodning - afsender

Hvis parterne bytter side på sagen i forbindelse med anlæggelse af en særlig anmodning, kan det opleves, at der angives forkert afsender ved indlevering af nye dokumenter på den særlige anmodning. 

Anbefalet arbejdsgang:

Angiv korrekt afsender inde i dokumentet. Når retten modtager dokumentet, vil de sørge for at tilpasse til korrekt afsender.

Øvrige sagsdeltagere

Som ”Øvrig sagsdeltager” kan man ikke indlevere processkrifter.

Anbefalet arbejdsgang:
Indlever processkriftet som en meddelelse.

Domstolene beklager den ulejlighed, dette skaber. Fejlene bliver rettet hurtigst muligt.

Opmærksomhedspunkter:

Advisering og påmindelser

Advisering:
Adviseringen er en besked om, at der er nyt i sagen, og sendes, når retten eller en sagsdeltager har foretaget sig noget på sagen. Adviseringer sendes til e-boks eller – hvis du selv har angivet anden adviseringsmail på minretssag.dk - til denne mailadresse i stedet.

For at undgå at sagsdeltagerne modtager for mange adviseringsmails, sendes der kun én advisering pr. dag kl. 17 pr. sag, hvori der er sket noget nyt. Der adviseres ikke om hver enkelt handling på sagen. Du er derfor nødt til at orientere dig om det nye på sagen ved at åbne sagen på minretssag.dk.

Ved advisering om ny frist i sagen vil alle med adgang til at se fristen blive adviseret.

Påmindelser:
Påmindelser er en besked om, at en frist udløber, eller at der afholdes retsmøde i sagen. Påmindelser sendes til e-boks eller – hvis du selv har angivet anden adviseringsmail på minretssag.dk - til denne mailadresse i stedet. Påmindelser udsendes tre dage før fristens udløb eller tre dage forud for, at retsmødet afholdes. Påmindelser om retsmøder og frister udsendes individuelt og løbende på hver sag.

OBS:
Advokater, der er tilknyttet flere arbejdspladser, skal være opmærksom på eventuelt at rette deres mailadresse til advisering. Advokatsamfundet undersøger, om det kan lade sig gøre, at samme advokat har forskellige mailadresser på tværs af forskellige arbejdspladser.

Anlæggelse af konkurskarantænesager

Sager om konkurskarantæne efter konkurslovens kapitel 20 kan alene anlægges af kurator. Kurator skal derfor oprette sagen på følgende måde:

Ved sagsøger:

 • Vælges partstype person, da sagsøger er kurator.
 • Ved ”Navn” angives: ”Advokat Navn Efternavn som kurator i Virksomhedsnavn under konkurs”.
  Obs - hvis virksomhedens navn indeholder tal - skal der blot udfyldes "Advokat Navn Efternavn som kurator".
 • Feltet ”CPR-nr.” behøves ikke udfyldt.
 • Ved ”Virksomhedsnavn eller anden betegnelse” angives kurators navn efterfulgt af virksomheden under konkurs’ navn og cvr.nr.: ”Advokat Navn Efternavn som kurator i Virksomhedsnavn under konkurs (CVR. xxxxxxxx)”.
 • Der vinges af ved ”Ukendt/beskyttet adresse”.

Ved advokat:

Kurator oprettes som advokat for sagsøger på almindelig vis med advokatfirmaets adresse og CVR.nr.
De øvrige punkter anføres som sædvanligt og sagen anlægges.

Bemærk at der pt. er begrænsninger på antal tegn i felterne ”Navn” og ”Virksomhedsnavn eller anden betegnelse”, hvorfor forkortelser da kan blive nødvendige. Angiv i så fald det fulde navn ved ”Kort beskrivelse”.

Anmodning om genoptagelse af sag

Ved anmodning om genoptagelse sender man en meddelelse til retten via sagen på minretssag.dk, hvori man anmoder om genoptagelse og angiver en begrundelse. Man skal IKKE vælge "Opret appel".

Appel

Ikke-digitaliseret sag
Appel af en ikke-digitaliseret sag sker via evt. mail til retten, som derefter digitaliserer sagen, der sendes til Landsretten.

Svarskrift
Ved appel er det ikke muligt for indstævnte/indkærede at tilføje svarskrift på sagen, før der er oprettet en frist til svarskrift hos appelinstansen. Hvis du ønsker at indgive et svarskrift, og der endnu ikke er givet frist hertil svarskrift på minretssag.dk, skal du derfor kontakte appelinstansen, så de kan give dig mulighed for at indlevere svarskriftet.

Betaling af retsafgift

Betalingsmåder
Du kan betale på minretssag.dk med Visa/Dankort, Dankort samt MobilePay. Der opkræves ikke gebyrer hos betaleren ved anvendelse af disse betalingsmidler.

Du kan for tiden ikke betale med andre kort (kreditkort) på minretssag.dk. Det skyldes, at betalingsmodulet på minretssag ikke kan håndtere de nye regler for gebyrbetaling. Læs mere under spørgsmål & svar til retsafgift.

Domstolsstyrelsen arbejder på at få fjernet alle betalingsgebyrer for private forbrugere (med betalingskort udstedt indenfor EU). Indtil det er på plads, henviser styrelsen til gebyrfri betaling med Dankort, Visa/Dankort eller MobilePay.

Indtil der igen åbnes for betaling med andre kort på minretssag.dk, vil det i en overgangsperiode være muligt at betale med bankoverførsel direkte til retten.

 

Betaling af retsafgift – Secured by Nets / 3D Secure

Når du betaler en retsafgift, skal du godkende din betaling ved at bruge NemID.

Betaler du med et virksomhedskort, er der mulighed for at godkende ved at bruge en medarbejdersignatur. Dette skal forinden godkendes af Nets, idet der skal indgås en skriftlig aftale med dem. 

Efter godkendelsen hos Nets skal kortejer kontakte NemID Erhverv og få opsat medarbejdersignatur på de medarbejdere, der skal bruge kortet.

Alternativt skal hver medarbejder have et kort, der skal benyttes til betaling.

 

Betaling af retsafgift - Authentication failed

Oplever du, at din betaling fejler og at systemet kommer med beskeden ”Authentication failed”, skyldes det en fejl hos Nets. Fejlen opleves på grund af en sikkerhedsindstilling, når browserne Chrome eller Safari benyttes.

Det anbefales derfor at benytte browseren Firefox og forsøge at gennemføre betalingen igen. Alternativt kan du også bruge Edge.

Det anbefales ikke at prøve at betale ved brug af browseren Internet Explorer.


Frist til betaling
Modtager man en frist til betaling af retsafgift uden en opkrævning af retsafgiften, kan man ikke betale retsafgiften via minretssag.dk.

Anbefalet arbejdsgang:
Send en meddelelse til retten herom via sagen på minretssag.dk, så vil retten oprette en opkrævning til brug for din betaling.

 

 

Bilagsnummer

På minretssag.dk vil sagens bilag automatisk få fortløbende numre svarende til den rækkefølge, de har, når de godkendes. Systemet giver altid det næste ledige nummer på den pågældende sag.

Nummerrækkefølgen giver kun mulighed for at forsyne sagsøgerens bilag med tal (1, 2, 3 osv.) og sagsøgtes bilag med store bogstaver (A, B, C osv.).

Systemet giver kun hele bilagsnumre og kan derfor ikke give underbilagsnumre.

Titlen på bilaget skal indledes med bilagsnummeret efterfulgt af kort beskrivelse af bilaget. Hvis retten sletter et bilag, anses bilagsnummeret stadig som brugt, og systemet vil give det næste bilag, der indleveres, det næste ledige nummer i rækken.

Find en afsluttet sag

Afsluttede sager vises ikke i kolonnen "Sager" på forsiden af minretssag.dk.

Man kan søge sagen frem ved i søgefeltet at oplyse hele sagsnummeret (BS-sagsnummer/årstal-xxx) eller ved at oplyse sagsnummer/årstal.

Hvis man ønsker at se en liste over afsluttede sager, skal man trykke på "Sager" i venstre kolonne, så man får sagsoversigten frem. Tryk på "Filtrér". I feltet "Status" vælges "Afsluttet". Tryk på "Opdater" og afsluttede sager vises nu på listen.

Fristen er ved at blive håndteret

Nogle brugere oplever at få meddelelse om, at man ikke kan håndtere en frist, idet "En sagsdeltager er ved at håndtere fristen og der er dannet en kladde, som findes hos vedkommende i kolonnen "Kladder" på forsiden. Dette kan skyldes, at en anden bruger i virksomheden eller klienten har opstartet, men ikke gennemført handlingen. Handlingen er gemt under "Kladder" på portaloverblikket.

Anbefalet arbejdsgang:
Du kan enten fortsætte arbejdet med kladden eller slette kladden, for at kunne håndtere fristen.

Hvis det er din klient, der har dannet kladden, skal du bede din klient om at slette kladden, før du kan håndtere fristen. Du kan evt. også kontakte retten og bede dem om at afbryde fristen og oprette en ny frist.

Indlæsning af filer

Alle filer, som indlæses på minretssag.dk, skannes for virus. Det betyder desværre, at man ved indlæsning af flere filer i én arbejdsgang vil kunne risikere at skulle starte forfra, hvis blot én enkelt fil fjernes som følge af virustrussel.

Anbefalet arbejdsgang ved bilag:
Man kan komme uden om dette problem ved at indlæse sine dokumenter/bilag én ad gangen. Man vælger ”Tilføj bilag”, tilretter data om filen, hvis det er nødvendigt, og dernæst trykkes fortsæt og man bringes til næste trin. Man kan klikke tilbage igen ved at trykke på Bilag-menuen i venstre side af skærmen.

Kontonummer

Advokatsamfundet ligger ikke inde med oplysninger om advokatkontorernes kontonumre.

Der er på nuværende tidspunkt ikke et felt, advokaterne kan udfylde på portalen. Det er noteret som et ønske til videreudvikling.

Hvis der skal ske udbetaling til advokaten, må rettens medarbejder i de konkrete situationer kontakte advokatkontoret og få kontonummeret oplyst, såfremt det ikke kendes i forvejen.

Kære - uden at være part på sagen

Det er kun retten, der har mulighed for at oprette en kæresag på vegne af en person, der ikke er part på sagen (f.eks. journalist eller vidne).

Kontakt derfor retten, der har behandlet den konkrete sag, hvis du ønsker at kære uden at have været part på sagen.

Mandatar

Hvis man som mandatar selv opretter en sag på minretssag.dk, kan man oprette mandataren (uden angivelse af CVR.nr.) og samtidig oprette advokaten (fra mandatarens kontor med angivelse af CVR.nr.) som advokat for parten.

På denne måde vil både mandataren og advokaten komme til at fremstå korrekt på sagen.

Rettighedsstyring

Nye sager, der oprettes mod en virksomhed/myndighed, eller hvor en advokat i advokatvirksomheden er oprettet som advokat for sagsøgte, vil som udgangspunkt kunne ses af alle medarbejdere fra virksomheden/advokatfirmaet, som tilgår minretssag.dk, indtil virksomhedens administrator har tilknyttet rettighedsgrupper på sagen (den åbne model).

Man kan som virksomhed i stedet tilvælge en lukket model, hvorefter adgangen til nye sager uden rettighedsgrupper begrænses til brugere med administratorrettigheder ("Fuld adgang", "Betaling" eller "Upload"). Vælger man den lukkede model, vil man skulle tildele sagen rettighedsgrupper, for at medarbejderne kan se sagen.

Virksomhedens medarbejdere med administratorrettigheder ("Fuld adgang") kan foretage valget af lukket model på minretssag.dk på knappen "Rettighedsmodel", der findes på oversigten over sager.

Generelle grupper/roller

I Nets Rettighedsstyring, kan virksomhedens NemID-administrator tillægge en medarbejder særlige rettigheder (roller) i "Generelle grupper". En medarbejder kan f.eks. gives rettigheden (rollen) ”Upload” i de situationer, hvor medarbejderen skal kunne tilføje dokumenter til virksomhedens sager samt tilknytte relevante metadata.

Generelle grupper/roller virker på tværs af rettighedsgrupper. Rollen "Upload" giver også adgang til at ændre påstand, ligesom rollen kan se alle sagens oplysninger og dokumenter. Dette skal tages med i betragtning, når man vælger hvilke medarbejdere, der evt. skal tildeles rollen ’Upload’.

Hvis en medarbejder har fået tildelt rettighederne "Betaling" og "Upload", kan medarbejderen ikke få lov til at åbne dokumenter. Medarbejdere skal højst have én af rettighederne (rollerne).

Læs nærmere om Nets rettighedsstyring.

Telefonmøde

Hvis du er indkaldt til et telefonmøde, skal du selv ringe retten op på det tidspunkt, som telefonmødet er fastsat til.

Du finder indkaldelsen til telefonmødet under fanen "Dokumenter og meddelelser". I denne indkaldelse vil det være beskrevet, hvordan du skal gøre, f.eks. hvilket telefonnummer, du skal ringe op til og hvilke emner, der vil blive talt om på telefonmødet.

Udbedring af mangler

Ved frist til udbedring af fejl og mangler finder man stævningen til rettelse under ”Kladder” på portaloverblikket.

Man kan også håndtere fristen til udbedring af mangler. Herved åbnes et nyt billede med kladde af stævningen til rettelse. Efter rettelse sendes sagen til retten igen ved at trykke på ”Anlæg sagen”.

For at se hvilke udbedringer retten ønsker, skal man åbne sagen og gå til fanen ”Dokumenter og meddelelser”. Vælg underfanen ”Korrespondance” og finde rettens brev om udbedring af mangler.

Udenlandsk advokat med dansk CVR-nr.

Udenlandske advokater, der er tilknyttet et dansk CVR.nr., skal oprettes som "Anden partsrepræsentant" med typen "Virksomhed" og med angivelse af advokatfirmaets CVR.nr. Der skal ikke søges efter CVR.nr.

Den udenlandske adresse skal indtastes manuelt. Ved "Andet virksomhedsnavn eller binavn" kan indtastes advokatens navn: "Advokat Navn Efternavn".

Vidnestævning

En vidnestævning bør indleveres på sagen som en meddelelse, som kun retten har adgang til. I procestrin "Adgang til meddelelse" skal der derfor vælges "Ingen udover retten".

Årsagen er, at vidnestævningen kan indeholde personfølsomme oplysninger som f.eks. CPR.nr., beskyttet adresse osv.

Ændring af "Mine oplysninger"

Man kan ændre egne kontaktoplysninger, f.eks. j.nr. eller adviseringsmail via ”Mine oplysninger”.

Anbefalet arbejdsgang:
Du ændrer egne oplysninger i oversigten over sagsdeltagere ved først at markere dig selv i oversigten og vælge "Mine oplysninger". Du kan kun ændre egne oplysninger.

Der er nogle brugere, der oplever, at de ikke kan gemme ændringerne.

Årsopgørelse og anmodning om fri proces

For at anmode om fri proces skal man trykke ”+ Tilføj dokument” og vælge dokumenttype ”Meddelelse”, da det her er muligt at vælge, at det kun er retten, der skal kunne se årsopgørelsen.

Sidst opdateret: 17. november 2021