22 sep 2020

Retten i Svendborg

2 autorisationer som bobestyrer

To autorisationer som bobestyrer i medfør af dødsboskiftelovens § 11, stk. 1, er ledige ved Retten i Svendborg.

Autorisationen som bobestyrer er personlig og kan ikke overdrages. Hvervet kan kun søges af advokater, som udøver advokatvirksomhed. Autorisationen medfører pligt til at behandle dødsboer, som skifteretten i medfør af dødsboskifteloven udleverer til behandling ved bobestyrer.

Autorisationen meddeles for en periode på 10 år. En meddelt autorisation forlænges efter ansøgning for en ny 10-årig periode uden genopslag af hvervet, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten tidligst 1 år og 2 måneder og senest 1 år inden udløbet af den meddelte autorisation.

Justitsministeriet har i cirkulæreskrivelse nr. 9419 af 30.06.2020 om antagelse af autoriserede bobestyrere meddelt, at det afgørende hensyn ved antagelse af en autoriseret bobestyrer er ansøgerens kvalifikationer. Der lægges i den forbindelse vægt på, om ansøgeren har erfaring med skiftebehandling, herunder i særlig grad om ansøgeren har erfaring med behandling af dødsboer, om ansøgeren har gennemgået eller agter at gennemgå et efteruddannelseskursus i dødsbobehandling, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit hidtidige virke som advokat. Endvidere kan hensynet til den geografiske spredning af bobestyrere i retskredsen tillægges betydning ved antagelsen. Det kan tillægges vægt, om ansøgeren har møderet for landsret. Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerne.

Se i øvrigt Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 808 af 29.06.2011 om bobestyrere samt bekendtgørelse nr. 1631 af 18.12.2018 og bekendtgørelse nr. 1111 af 03.06.2020 om ændring af bekendtgørelse om bobestyrere.

Når ansøgningsfristen er udløbet, indhenter Præsidenten ved Retten i Svendborg med samtykke fra de indstillede advokater udtalelser fra Civilstyrelsen, Advokatrådet samt Kriminalregistret, hvorefter ansøgningerne med Præsidentens indstilling sendes til Præsidenten for Østre Landsret, der videresender ansøgningerne med sin indstilling til Civilstyrelsen.

Civilstyrelsen foretager partshøring af ansøgerne over indstillingerne og oplysninger, inden Civilstyrelsen træffer afgørelse i sagen.

Tjenestested
Retten i Svendborg
Christiansvej 41
5700 Svendborg

Ansøgningsfrist
Frist for modtagelse af ansøgning er den 02.10.2020

Ansøgning indsendes til
Retten i Svendborg
Christiansvej 41
5700 Svendborg
Mrk.: Civilstyrelsen