Gå til sidens indhold

Retten i Svendborg

01 jun 2021

Retten i Svendborg

Retten i Svendborg søger en beneficeret advokat

Advokaten skal antages til at udføre sager for parter, der har fri proces, og til at beskikkes som offentlig forsvarer ved Retten i Svendborg og ved Østre Landsret i sager, der har været behandlet ved Retten i Svendborg i første instans.

Antagelsen som beneficeret advokat medfører en pligt til personligt at give møde i de tildelte sager. Der tilkommer ikke en advokat, der er antaget ved en byret, godtgørelse for rejseudgifter ved møde inden for retskredsen, jf. retsplejelovens § 333, stk. 1, 2. pkt. og § 741, stk. 1. Beneficerede advokater har endvidere pligt til at yde offentlig retshjælp.

Der vil blive lagt vægt på ansøgerens kvalifikationer, herunder erfaring med straffesager eller strafferet i øvrigt og med behandling af familieretlige sager. Det vil også blive tillagt vægt, om ansøgeren har møderet for landsret. Der vil desuden blive lagt vægt på ansøgerens procedureerfaring og kvalifikationer som procederende advokat, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit virke som advokat. Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af ansøgeren.

Et beneficium meddeles for en periode på 10 år. Et meddelt beneficium forlænges efter ansøgning for en ny 10-årig periode uden genopslag af hvervet, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten tidligst 1 år og 2 måneder og senest 1 år inden udløbet af det meddelte beneficium.

Ansøgningen skal sendes til Retten i Svendborg vedlagt advokatbeskikkelsen og eventuelt andre bilag. Når ansøgningsfristen er udløbet, indhenter Præsidenten ved Retten i Svendborg, med samtykke fra de indstillede advokater, udtalelser fra Civilstyrelsen, Advokatrådet, Kriminalregistret samt politidirektøren. Herefter sendes ansøgningerne med Præsidentens indstilling til Præsidenten for Østre Landsret, der videresender ansøgningerne med sin indstilling til Civilstyrelsen. Samtykke til indhentning af udtalelse fra Civilstyrelsen og Advokatrådet kan medsendes som bilag til selve ansøgningen.

Civilstyrelsen foretager partshøring af ansøgerne over indstillingerne og oplysninger, inden Civilstyrelsen træffer afgørelse i sagen.

Tjenestested
Retten i Svendborg
Christiansvej 41
5700 Svendborg

Ansøgningsfrist
Frist for modtagelse af ansøgning er den 25.06.2021 kl. 12:00.

Ansøgning indsendes til
Retten i Svendborg
Christiansvej 41
5700 Svendborg
Mrk.: Civilstyrelsen

Gå til Statstidende for at se det oprindelige stillingsopslag.