Gå til sidens indhold

Retten i Svendborg

Retten i Svendborg

Vedrørende udgående fogedforretninger

Der foretages ofte flere udgående fogedforretninger med forskellige rekvirenter i forlængelse af hinanden.

Meddelelser om tidsrum og tidspunkter

På FØRSTE indkaldelse til rekvirenten vil der stå et tidsrum for sagens foretagelse på stedet. Denne meddelelse vil senest en dag før berammelsesdagen blive suppleret med en mere præcis angivelse af det FORVENTEDE tidspunkt for foretagelse af de enkelte sager. Den meddelelse sendes om muligt på e-Boks, og ellers vil de relevante tidspunkter blive meddelt telefonisk.

Som rekvirent skal man være opmærksom på, at tidspunktet for sagens foretagelse aldrig kan angives helt nøjagtigt.

Kørsel

Hovedelementet i fogedrettens kørselsordning er, at fogedretten kører med Certego, Svendborg (tidl. Låsepartner), og at rekvirenterne i sager med mødepligt selv skal indfinde sig på foretagelsesstederne på det meddelte tidspunkt.

Der er indgået aftale med låsesmeden om faste beløb pr. sag, således at der skal betales 550 kr. for sager i Svendborg kommune og 650 kr. for sager i retskredsens øvrige kommuner. Prisen gælder uanset, om der er tale om oplukning eller ej og omfatter kørsel og eventuel oplukning, men ikke udskiftning af låse/cylindere.

Det indgår i den generelle aftale med låsesmeden, at der faktureres, selv om sagen tilbagekaldes samme dag. For at undgå fakturering skal sagen således være tilbagekaldt senest den forudgående dag kl. 14.00, så fogedretten kan nå at meddele det til låsesmeden.

Fakturering vil ske direkte fra låsesmed til rekvirenten eller dennes advokat.

Det afgøres som hidtil judicielt, om omkostningen kan pålægges modparten. 

Låsesmed

Rekvirenterne skal ikke rekvirere låsesmed, da denne som anført kører for fogedretten og derfor kontaktes af fogedretten.

Politi

Bortset fra udsættelsesforretninger medvirker politiet ikke. Hvis der af sikkerhedsmæssige grunde skal rekvireres politi, gør fogedretten dette. Hvis rekvirenten på forhånd har oplysninger, der af sikkerhedsmæssige grunde kan begrunde medvirken af politi, bedes disse meddelt på forhånd.

Vognmand

Skal der medvirke vognmand, skal denne bestilles af rekvirenten. Bestilling skal ske på forhånd. Fogedretten venter ikke på, at bestilling først sker under sagen. Om vognmand ved udsættelser, se neden for.

Særligt om udsættelsesforretninger

Ved udsættelsesforretninger skal der tages stilling til, hvad der skal ske med den udsattes indbo m.v., der i nogle tilfælde har karakter af efterladenskaber/affald.

Udgangspunktet er, at den udsattes indbo m.v. ved rekvirentens foranstaltning skal bringes fra ejendommen/lejligheden til fortovet på offentlig vej.

Der er imidlertid ikke tale om, at rekvirenten har en reel mulighed for fysisk at henlægge udsatte effekter på denne måde, idet det vil stride mod færdselslovens § 87 og formentligt også andre bestemmelser, ligesom politiet efter politilovens generelle bestemmelser vil kunne påbyde det fjernet af hensyn til den offentlige orden.

Princippet om udbringning til fortovskant er således kun et fordelingsprincip og ikke en praktisk mulighed.

Privat indbo

For ting med værdi overtager politiet herefter indboet efter regler svarende til reglerne for hittegods. Dette indebærer, at indboet for politiets regning køres i magasin hos flyttefirmaet, hvorefter der forkyndes en meddelelse for den udsatte om, at han kan få indboet udleveret mod at betale politiets omkostninger. Sker dette ikke, sættes indboet på tvangsauktion ved politiets foranstaltning.

Ting uden værdi anses ikke omfattet af politiets pligt til at tage vare på indboet. I praksis skal sådant indbo derfor bortskaffes på samme måde, som rekvirenten lovligt kunne bortskaffe eget affald.

Det er politiet, der afgør, om tingene skønnes at have værdi. Politiets afgørelse er en forvaltningsmæssig beslutning, og fogedretten kan ikke efterprøve den som et led i påkendelsen af sagens omkostninger. Det henhører heller ikke under fogedretten at give klagevejledning vedrørende sådanne beslutninger.

I praksis administreres ordningen for indbo med værdi på den måde, at vognmanden skal dele sin regning mellem rekvirenten og politiet således, at rekvirenten betaler nedpakning og udbringning til fortov, mens politiet betaler for indladning på vogn og kørsel (og efterfølgende magasinleje). I praksis er det med halvdelen til hver.

I praksis administreres ordningen for indbo uden værdi på den måde, at fogedretten noterer politiets beslutning, hvorefter det beror på rekvirentens egen foranstaltning at håndtere effekterne/affaldet. Rekvirenten skønner på eget ansvar i forhold til den udsatte over, om ting, som politiet ikke har anset for omfattet af politiets forpligtigelser, kan bortskaffes eller skal opmagasineres.

Andet end privat indbo

Afgørelse om afgrænsningen af politiets handlepligt træffes af politiet. Politiets afgørelse er en forvaltningsmæssig beslutning, og fogedretten kan ikke efterprøve den som et led i påkendelsen af sagens omkostninger eller i øvrigt. Det henhører heller ikke under fogedretten at give klagevejledning vedrørende sådanne beslutninger.

For effekter af erhvervsmæssig karakter m.v. kan det påhvile rekvirenten at tage vare på udsattes effekter. I givet fald må omkostninger dermed søges inddrevet på sædvanlig vis. Fogedretten kan ikke som et led i udsættelsen tage stilling til, hvornår der påhviler rekvirenten en opbevaringspligt. Dette må vurderes på eget ansvar.

Det påhviler rekvirenten at foranstalte vedrørende levende dyr i overensstemmelse med dyreværnslovgivningen og i øvrigt under hensyntagen til det anførte om effekter af erhvervsmæssig karakter m.v.

Vognmand ved udsættelsesforretninger

Det påhviler rekvirenten at rekvirere vognmand til udsættelsesforretninger.

Hvad specielt angår de tilfælde, hvor indboet undergives politiets foranstaltning, er det formelt politiet, der benytter vognmanden, og der skal i så fald være tale om et momsregistreret flyttefirma med sædvanlige forsikringer. Også i dette tilfælde er det imidlertid rekvirenten, der skal bestille vognmanden.

Sidst opdateret: 28. februar 2020