Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

20 apr 2021

Tinglysningsretten

Matrikulær ændring – rettighedsopgør

V.L.K. af 25. marts 2021 V.L.B.-0012-21 (20-03408).

Afvisning af matrikulær sag om arealoverførsel afvist, da der ikke var sket rettighedsopgør vedr. tinglyst servitut – en tinglyst jagtret for tidligere ejer af afgiverejendommen – der også vedrørte det overførte areal, og derfor skulle overføres til modtagerejendommen.

Landsretten stadfæstede afgørelsen, idet landsretten ikke fandt grundlag for at tilsidesætte Tinglysningsrettens vurdering af, at  prioritetsstillingen mellem de på de berørte ejendomme tinglyste rettigheder ikke kan fastlægges på det foreliggende grundlag, jf. tinglysningslovens § 21, stk. 1 og at der ikke i medfør af tinglysningslovens § 21, stk. 3 er grundlag for at godkende den matrikulære ændring.

Landsretten fandt derimod ikke, at opdelingen af jagtretten, ved delvis overførsel af servitutarealet til anden ejendom, krævede samtykke fra påtaleberettigede.