Gå til sidens indhold

17 dec 2018

Danmarks Domstole

Behandling af personoplysninger på minretssag.dk

Du må kun videregive personoplysninger til retten, som er relevante for rettens behandling af sagen. Der er implementeret flere tiltag, der skal hjælpe parterne i civile sager med at overholde reglerne.

Alle parter i en civil retssag skal overholde persondatareglerne. Det samme gælder for retten.

Dataansvaret for personoplysninger på minretssag.dk

Parterne, fx advokater og myndigheder, er dataansvarlige for personoplysninger, som de selv behandler og for personoplysninger, som de fx indgiver på eller kopierer fra domstolenes sagsportal minretssag.dk.

For så vidt angår personoplysninger, som parterne lægger op på minretssag.dk som kladde, gælder et fælles dataansvar mellem parten og Domstolsstyrelsen, indtil personoplysningerne indleveres til retten. Det skyldes, at retten ikke har adgang til personoplysningerne i perioden, hvor de findes i kladdefunktionen. Dataansvaret overgår først til retten, når personoplysningerne er indgivet til retten. Domstolsstyrelsen er i øjeblikket ved at udarbejde en bekendtgørelse, der fastlægger det fælles dataansvar.

Retten er dataansvarlig for personoplysninger, som behandles i forbindelse med en retssag ved retten på minretssag.dk. Retten er også dataansvarlig, når den videregiver personoplysninger eksempelvis fra den ene til den anden part i en retssag.

Den dataansvarliges forpligtelser

Dataminimering/proportionalitet og rigtighed er grundlæggende principper efter persondatareglerne, der stiller krav til den dataansvarliges behandling af personoplysninger. Det betyder bl.a., at en part i en civil retssag ikke må videregive personoplysninger til retten, som ikke er relevante for retssagens behandling, eller som er urigtige. Du skal derfor som part eller partsrepræsentant aktivt forholde dig til, hvilke personoplysninger der ikke er relevante for sagen, og udelade disse fra din sagsfremstilling og fra de bilag, som du sender til retten.

Retten har som dataansvarlig også en forpligtelse til kun at behandle korrekte og relevante personoplysninger. Det opfyldes i praksis ved, at retten i forbindelse med sagsbehandlingen af en retssag gennemgår sagens akter efter retsplejelovens regler:

  • Hvis retten vurderer, at fx et bilag ikke er af betydning for sagen eller af anden grund ikke bør indgå i sagen, kan retten passivere det pågældende bilag.
  • Hvis retten vurderer, at der er personoplysninger i et fremlagt bilag, som er uden betydning for rettens behandling af sagen, men at bilaget i øvrigt skal indgå i retssagen, kan dommeren bede den part, som har fremlagt bilaget, fjerne de pågældende personoplysninger og indlæse bilaget på ny.

 Retten vil typisk høre parterne forud for dette.

Retten foretager som klart udgangspunkt ikke en generel gennemgang af materialet kun med henblik på at identificere irrelevante personoplysninger, da udgangspunktet er, at det er parterne, der råder over en civil retssag og derfor bedst kan vurdere, hvad der skal forelægges retten i forbindelse med retssagen, og da det er parternes eget ansvar ikke at videregive oplysninger, der ikke er relevante for de modtagende dataansvarliges behandling.

Eksempler på overflødige oplysninger

I visse tilfælde kan det være åbenbart, at personoplysninger er irrelevante for den pågældende retssag, og personoplysningerne derfor skal fjernes fra materialet på minretssag.dk. Det kan fx være:

  • Afgørelser i en materialesamling, som ikke er pseudonymiseret.
  • Navn og cpr.nr. på beboerne i sammenligningslejemålet i en boligretssag.
  • Afgørelser om tredjemand, som en part fremlægger under påberåbelse af lighedsgrundsætningen eller lignende.

Tiltag for overholdelse af persondatareglerne

For at understøtte overholdelsen af persondatareglerne og mindske forekomsten af irrelevante og overflødige personoplysninger på minretssag.dk er den samlede vejledning til minretssag.dk blevet opdateret med et afsnit om behandling af personoplysninger. Her kan du bl.a. finde eksempler på, hvad en personoplysning er, og hvad der kan være relevante eller overflødige personoplysninger i en civil retssag.

Du finder vejledningen her.

Hjælpeteksterne på minretssag.dk, der fremgår i de enkelte sagsskridt på sagsportalen, er også opdateret, så der nu står, at der kun må indgives personoplysninger, der er relevante for den pågældende retssag.