Gå til sidens indhold

16 dec 2020

Danmarks Domstole

Opdateret: Domstolene og COVID 19-restriktioner

Opdateret 16. december: denne nyhed og anbefalingerne heri omfatter alle retter ved Danmarks Domstole.

---

Opdateret 10. december: Denne nyhed og anbefalingerne heri omfatter alle de retter, der dækker kommuner, der er omfattet af den delvise nedlukning i december 2020.

---

Information om retternes forholdsregler efter de nye restriktioner i 38 kommuner.

Danmarks Domstole varetager en samfundskritisk funktion og er ikke omfattet af de nye restriktioner. Samtidig er retssalene ved alle retter indrettet således, at de overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så retsmøder kan afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt. Domstolene følger udviklingen i COVID-19 smittespredningen nøje og er fortsat meget opmærksomme på ikke at udsætte domstolenes brugere eller medarbejdere for unødig smitterisiko i forbindelse med afvikling af retsmøder.

Domstolenes krisestab (se yderligere information nedenfor) har d.d. drøftet situationen i forhold til retter, der dækker de 38 kommuner. Krisestaben anbefaler, at retterne den kommende tid har skærpet opmærksomhed på de sundhedsmæssige foranstaltninger i retsbygningerne, og på at de sundhedsmæssige retningslinjer overholdes af alle. Henset til den samfundskritiske opgavevaretagelse anbefales det, at de fysiske retsmøder i videst muligt omfang opretholdes på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Det er op til den enkelte ret at beslutte, hvordan den kommende periode håndteres sundhedsmæssigt forsvarligt indenfor de lokale rammer.

Ligesom ved de nylige restriktioner i hovedstadsområdet og Helsingør, vil det i berørte retter blive vurderet, i hvilket omfang udkørende fogedforretninger mv. kan udskydes til efter nytår. Der vil desuden være skærpet opmærksomhed ved retterne på, at besigtigelser ved tvangsauktioner mv. fortsat afvikles på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

Det er den enkelte ret, der lokalt tilrettelægger arbejdet, og som derfor kan oplyse om afvikling af retsmøder. Som hovedregel gælder, at får parterne, advokaterne og vidnerne ikke direkte besked om aflysning, så gennemføres retsmøderne. Hvis du har et ærinde ved retten, skal du generelt holde dig orienteret på den pågældende rets hjemmeside eller ved kontakt til den pågældende ret. Du kan få mere information om, hvad der gælder i din ret ved at henvende dig til din lokale ret og se på rettens hjemmeside. Find oversigt over alle retter her.

De hidtil gældende regler for hygiejne og adfærd gælder som hidtil. Gå til gældende retningslinjer for hygiejne og adfærd.

Fakta om domstolenes krisestab

Efter aftale med Domstolsstyrelsens bestyrelsesformand, har Domstolsstyrelsens direktør tidligere i efteråret aktiveret den nedsatte krisestab for Danmarks Domstole. Krisestaben indkaldes efter behov for at drøfte udviklingen vedrørende COVID-19.

Krisestaben består af Domstolsstyrelsens direktion, udvalgte stabsfunktioner, præsidenterne for Vestre Landsret, Københavns Byret, Retten i Herning, Retten i Lyngby og Dommerforeningens formand. Krisestaben kan komme med anbefalinger og vejledninger, men det er op til den enkelte ret og dommer at beslutte, hvordan sagsafviklingen håndteres lokalt.