Gå til sidens indhold

19 mar 2020

Danmarks Domstole

Domstolenes nødberedskab: Danmarks Domstole værner om retssikkerheden

Selvom domstolene som følge af COVID-19 er blevet nødsaget til at aflyse et stort antal retsmøder og drosle ned på den øvrige sagsbehandling, sikrer hjemmearbejdspladser, at der ikke gås på kompromis med danskernes retssikkerhed.

Danmarks Domstole igangsatte onsdag den 11. marts 2020 et nødberedskab for at håndtere kritiske sagsområder, samtidig med at man fulgte regeringens udmelding om nedlukning af den offentlige sektor og sundhedsmyndighedernes forholdsregler. Tilrettelæggelsen af sagsafvikling og vurdering af kritiske sager er sket i et tæt samarbejde mellem en række retspræsidenter og Domstolsstyrelsen.
Domstolsstyrelsen rundsendte allerede sent onsdag aften den 11. marts en liste over, hvilke områder, man regnede som sagskritiske, og hvilke der ikke ville blive prioriteret i den kommende periode under nedlukningen. Danmarks Domstole har lagt mange ressourcer i at sikre, at mest muligt arbejde kan håndteres hjemmefra af domstolenes medarbejdere, men de fleste retsmøder er aflyste.

”Retterne har arbejdet hurtigt for at oprette et nødberedskab for den kommende tid, og vi er i løbende kontakt for at sikre, at vi kan få mest muligt klaret de kommende uger, uden at gå på kompromis med retssikkerheden eller vores medarbejderes og brugeres sundhedssituation”, siger Kristian Hertz, direktør i Domstolsstyrelsen.

Sagsbehandling på distancen

De kritiske områder, som fortsat varetages lokalt ved retterne, er særligt sager, der er bundet af frister, eller er særligt indgribende. Det gælder f.eks. grundlovsforhør, fristforlængelser og kendelser om hastende indgreb, arrestantsager, som pga. proportionalitetsprincippet ikke kan udsættes, § 747 forhør, der ikke kan udsættes, fogedforretninger, der ikke kan udsættes, andre straffesager, hvor det af hensyn til tiltalte, vidner eller forurettede vil være helt uproportionalt at udsætte sagen, visse administrative frihedsberøvelser, tinglysningssager, særligt hastende konkurssager og visse hastende notarialforretninger.

Det vil være op til en konkret vurdering i den enkelte ret, hvorvidt en sag opfylder betingelserne for at være kritisk, ligesom det er op til retterne selv at tilrettelægge arbejdet under hensyntagen til lokale forhold. Og der vil være forskel på, hvilke kapaciteter retterne har til at håndtere arbejdet i denne ekstraordinære situation. Det er derfor vigtigt, at man kontakter sin lokale ret, hvis man har behov for at vide, hvilke sager og sagstyper, der kører videre, og hvilke der er udskudte.

Alle retter har opstillet et beredskab for de kommende uger og orienterede om konsekvenserne af COVID-19 og nedlukningen af den offentlige sektor på deres respektive hjemmesider i løbet af torsdag den 12. marts 2020

”Domstolsstyrelsen bistår retterne med at sikre at mest muligt arbejde fortsat kan løses fra hjemmearbejdspladser. De fleste retsmøder er udskudt, og det kan både vores medarbejdere og brugerne af retten mærke. Men der er en del anden sagsbehandling, som kan klares på distancen, og den indsats arbejder vi på at opretholde og udvide, så alting i retsvæsenet ikke går i stå. Ét eksempel herpå er testamenter. I stedet for fysiske påtegninger kan borgerne lave de såkaldte vidnetestamenter, hvilket vi har orienteret om på vores hjemmeside, domstol.dk, samt Danmarks Domstoles LinkedIn-profil”, fortæller Kristian Hertz.

Udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen, Merethe Eckhardt, tilføjer: ”Vi er ved at lære, hvordan retterne kan løse flest mulige opgaver hjemmefra, men det er ’work in progress’. Vi eksperimenterer desuden med virtuelle møder internt og indhøster forhåbentlig en masse erfaringer, som også kan komme i spil, når hverdagen normaliseres”.

Løsninger på kort og lang bane

Der er mange udfordringer med at få det danske retssystem til at fungere i den nuværende helt ekstraordinære situation. Allervigtigst er det at opretholde et beredskab på de kritiske sagsområder. Men det er også vigtigt for Danmarks Domstole at sikre et tæt samarbejde med de andre aktører i sagskæden, rådgive retterne om en bred vifte af juridiske og retssikkerhedsmæssige spørgsmål, der er opstået og opstår, sikre stabil it-adgang, samt vejlede, hjælpe og støtte de over 2200 medarbejdere ved domstolene, hvoraf langt de fleste nu arbejder hjemmefra.

”Det er klart, at denne ekstraordinære situation kommer til at betyde, at sagsbunkerne og sagsbehandlingstiderne vil vokse, når planlagte retsmøder bliver udskudt. Det er vi meget opmærksomme på, og det er noget, vi arbejder på at håndtere bedst muligt. Det er endnu for tidligt at sige noget mere konkret om, hvad vi kan gøre, når situationen er overstået, men vi er i færd med at oprette en taskforce, som skal kigge på, hvordan vi kan agere bedst muligt på den anden side”, siger Kristian Hertz.

Fakta

Retterne vil i nedlukningsperioden desværre være nødt til at nedprioritere følgende sagsområder: Straffesager, herunder også igangværende hovedforhandlinger, civile sager, herunder også igangværende hovedforhandlinger, fogedsager, bortset fra de mest hastende, dødsboskiftesager og notarialforretninger, bortset fra de mest hastende.

Danmarks Domstole udvidede, efter regeringens udmelding, onsdag aften den 11. marts 2020 den allerede nedsatte krisestab, som koordinerer arbejdet med at sikre domstolenes nødberedskab. Krisestaben består af ledelsen og en række nøglemedarbejdere i Domstolsstyrelsen samt repræsentanter for domstolene.

Staben får dagligt input fra retterne, håndterer alle aspekter af situationen og sender jævnligt relevant information til retterne og internt i styrelsen.

Du kan finde links til alle landets retter, råd og nævn på forsiden af www.domstol.dk, hvor vi også jævnligt opdaterer om domstolenes arbejde i nødberedskabet.