25 apr 2020

Danmarks Domstole

Samlet plan for genåbningen af Danmarks Domstole

De danske domstole genåbner samlet mandag den 27. april og genoptager så mange fysiske retsmøder som muligt på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Danmarks Domstole har efter dialog med relevante aktører og myndigheder lavet generelle retningslinjer og anbefalinger til genåbningen. De enkelte retter tilrettelægger på baggrund af de generelle retningslinjer arbejdet lokalt. Målet med den gradvise genåbning er at afvikle så mange retssager som muligt inden for retternes kapacitet og de gældende sundhedsfaglige retningslinjer. Det er dog ikke forventningen, at retterne vil kunne afvikle alle sager og komme op på den sædvanlige kapacitet, før den sundhedsmæssige situation er normaliseret.

”Vi har arbejdet intenst på, hvordan vi kan håndtere vores tilbagevenden til retssalene på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Siden beslutningen om genåbning af domstolene har vi udarbejdet en detaljeret plan for den konkrete genåbning. Vi har også drøftet planen med sundhedsmyndighederne og alle de relevante aktører i sektorpartnerskabet og fået gode input til både en sundhedsmæssig forsvarlig sagsafvikling og fleksibel sagsafvikling”, siger direktør i Domstolsstyrelsen, Kristian Hertz.

Sagernes væsentlighed, retternes kapacitet til at afvikle sager og en minimering af smitterisikoen er vigtige fokuspunkter i genåbningen. Retterne tilrettelægger det lokale arbejde med sagsafviklingen, men straffesager og civile sager står generelt øverst på prioriteringslisten, for eksempel arrestantsager, nævningesager, VVV-sager og hastende civile sager, herunder familieretlige sager. Der vil dog også blive åbnet op for behandling af øvrige sager, herunder konkurssager, fogedsager og skiftesager.

Der ligger i planen klare retningslinjer for håndtering af arbejdet på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Det helt overordnede udgangspunkt for retningslinjerne er, at afstandskravet på 2 meter mellem personer overholdes. Fysisk afskærmning med f.eks. plexiglas overvejes i de tilfælde, hvor afstandskravet ikke kan overholdes. Det er vigtigt, at alle brugere af retterne følger dem (se de generelle forholdsregler og retningslinjer) og holder sig orienteret ved de lokale retter, hvor man har et ærinde.

Domstolsstyrelsen henstiller desuden til, at der sker en fleksibel sagsafvikling og anbefaler bl.a., at retterne kan beramme sager uden for normal åbningstid i genåbningsperioden, samt at man øger brug af forligsmægling og skriftlige afgørelser. Der har løbende været en god og konstruktiv dialog om fleksibel afvikling med Dommerforeningen og de øvrige organisationer ved domstolene samt advokatforeninger og anklagemyndigheden. Samtidig afdækker Domstolsstyrelsen fortsat muligheden for at leje eksterne lokaler til afholdelse af større straffesager med mange tiltalte.

”Det er godt for retssikkerheden, at vi nu genåbner, og det har også været en svær tid for de mange borgere, der har fået udskudt deres sager ved retterne. De ansatte ved domstolene er rigtigt glade for nu at kunne vende tilbage til retssalene. Vi har søgt at løse mest muligt på distancen, men det er klart, at der har hobet sig sager op i denne ekstraordinære periode, og det er derfor godt, at vi nu igen kan afvikle sager ved domstolene. Så længe vi skal opretholde et afstandskrav på 2 meter, vil vi dog ikke kunne komme op på fuld kraft”, slutter Kristian Hertz.

Retterne i Grønland og på Færøerne er også omfattet af genåbningsplanen. Planen omfatter ikke Domstolsstyrelsen og Procesbevillingsnævnet. Genåbningsplanen for Danmarks Domstole er gældende, indtil det sundhedsmæssige behov for planen ikke længere er til stede.

Du kan finde den samlede plan for genåbning af Danmarks Domstole.

Vigtig information til alle brugere ved Danmarks Domstole om hensigtsmæssig adfærd og god hygiejne

Det er en forudsætning for genåbning af retterne, at sagsafviklingen kan gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger og retningslinjer om forholdsregler mod smittespredning.

Alle, der kommer i retten, skal derfor følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd og skal holde sig opdateret på www.coronasmitte.dk og www.sst.dk om de aktuelle anbefalinger.

De sundhedsfaglige anbefalinger, der er mest relevante i forhold til genåbning af retsbygninger og retssale, er udarbejdet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet.

Adgangsforhold og generelle forhold ved retten og i retssalene

Indgange

Undgå kø ved indgang til både retten og retssalene. Hold afstand og følg markeringer de steder, der er sådanne. Der er ved indgangen til retten plakater, der forklarer, hvad man som bruger i retten skal gøre for at forebygge smitte med COVID-19.

Sikkerhedskontrol

Sikkerhedskontrol opretholdes i de retter, hvor det forefindes. Personalet har fokus på at håndtere sikkerhedskontrol på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. Spørg personalet, følg anvisningerne fra personalet ift. afstand og berøring af overflader og følg markeringer på gulvet. 

Afstandskrav

Retterne har sørget for, at bl.a. retssale er indrettet, så det er muligt at holde en afstand på 2 meter mellem de tilstedeværende personer, og at der er min. 4 kvm. pr. person. I nogle tilfælde vil der være fysisk afskærmning med fx plexiglas, som vurderes at have en beskyttende virkning og kan fungere som et alternativ, hvis afstandskravet ikke kan overholdes.

Adgang til retten og i retssalen

Alle indkaldte kan møde i retten. Der er offentlighed i retsplejen, men dommeren har til enhver tid mulighed for at begrænse antallet af tilhørere i retssalen. Bekendtgørelse nr. 445 af 19/04/2020 om forsamlingsforbud gælder ikke for domstolene. Journalister har på baggrund af et konkret skøn som hovedregel forrang frem for andre uden direkte forbindelse til den konkrete sag.

Hygiejne ved indgang til retter og retssale

Ved indgangen til retten og til retslokalerne vil der være adgang til at bruge håndsprit, og der er håndvaske på toiletterne. Det er vigtigt at vaske hænder eller bruge håndsprit både ved indgang og udgang.

Vand

Husk selv at medbringe vand etc.

Rengøring og hygiejne

Rengøring

Hygiejne og rengøring i retten prioriteres højt. Rengøring og eventuelt desinficering af påvirkede kontaktpunkter (dørhåndtag, gelændere, kontakter, mikrofoner, knapper på automater, kaffemaskiner, køleskabe, vandautomater, betalingsautomater mv.) foretages flere gange dagligt.

Håndsprit

Der vil være adgang til håndsprit i retterne.

Minimer kontakt

Undgå så vidt muligt at røre kontaktpunkter (dørhåndtag, gelændere, kontakter, mikrofoner, armlæn, bordoverflader mv,). Undlad også at give hånd.

Toiletforhold i retten

Du kan benytte toiletterne i retten. Toiletter rengøres flere gange dagligt, og alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres.

Sygdom eller symptomer på COVID-19

Ved sygdom eller symptomer på smitte med COVID-19

Hvis du er smittet eller har symptomer, der kunne tyde på COVID-19, må du ikke møde i retten. Det gælder også, hvis det kun er milde symptomer. Læs nærmere om symptomerne her. Hvis du har været smittet med COVID-19, må du først møde i retten, når du ikke længere smitter. Husk at kontakte retten og melde afbud. Kontaktdetaljer er på rettens hjemmeside. Er du indkaldt i retten, vil det som ved al anden sygdom være en juridisk afgørelse, om der er tale om lovligt forfald.

Ved COVID-19-smitte konstateret kort tid efter et besøg i retten

Kontakt retten, hvis du bliver konstateret smittet med COVID-19 efter besøg i retten, så retten kan informere personer, som du har været i nær kontakt med under dit besøg.

Personer i risikogruppen

Person i risikogruppen

Retterne vil være ekstra opmærksomme på personer, der er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med COVID-19. Personer i risikogruppen er bl.a. ældre over 65 år, personer med kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar og gravide. Hvis du er i en risikogruppe, og er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, når du skal møde i retten, så kontakt retten og hør nærmere.