Gå til sidens indhold

27 apr 2020

Danmarks Domstole

Samlet plan for genåbningen af Danmarks Domstole

De danske domstole genåbner samlet mandag den 27. april og genoptager så mange fysiske retsmøder som muligt på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Danmarks Domstole har efter dialog med relevante aktører og myndigheder lavet generelle retningslinjer og anbefalinger til genåbningen. De enkelte retter tilrettelægger på baggrund af de generelle retningslinjer arbejdet lokalt. Målet med den gradvise genåbning er at afvikle så mange retssager som muligt inden for retternes kapacitet og de gældende sundhedsfaglige retningslinjer. Det er dog ikke forventningen, at retterne vil kunne afvikle alle sager og komme op på den sædvanlige kapacitet, før den sundhedsmæssige situation er normaliseret.

”Vi har arbejdet intenst på, hvordan vi kan håndtere vores tilbagevenden til retssalene på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Siden beslutningen om genåbning af domstolene har vi udarbejdet en detaljeret plan for den konkrete genåbning. Vi har også drøftet planen med sundhedsmyndighederne og alle de relevante aktører i sektorpartnerskabet og fået gode input til både en sundhedsmæssig forsvarlig sagsafvikling og fleksibel sagsafvikling”, siger direktør i Domstolsstyrelsen, Kristian Hertz.

Sagernes væsentlighed, retternes kapacitet til at afvikle sager og en minimering af smitterisikoen er vigtige fokuspunkter i genåbningen. Retterne tilrettelægger det lokale arbejde med sagsafviklingen, men straffesager og civile sager står generelt øverst på prioriteringslisten, for eksempel arrestantsager, nævningesager, VVV-sager og hastende civile sager, herunder familieretlige sager. Der vil dog også blive åbnet op for behandling af øvrige sager, herunder konkurssager, fogedsager og skiftesager.

Der ligger i planen klare retningslinjer for håndtering af arbejdet på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Det helt overordnede udgangspunkt for retningslinjerne er, at afstandskravet på 2 meter mellem personer overholdes. Fysisk afskærmning med f.eks. plexiglas overvejes i de tilfælde, hvor afstandskravet ikke kan overholdes. Det er vigtigt, at alle brugere af retterne følger dem (se de generelle forholdsregler og retningslinjer) og holder sig orienteret ved de lokale retter, hvor man har et ærinde.

Domstolsstyrelsen henstiller desuden til, at der sker en fleksibel sagsafvikling og anbefaler bl.a., at retterne kan beramme sager uden for normal åbningstid i genåbningsperioden, samt at man øger brug af forligsmægling og skriftlige afgørelser. Der har løbende været en god og konstruktiv dialog om fleksibel afvikling med Dommerforeningen og de øvrige organisationer ved domstolene samt advokatforeninger og anklagemyndigheden. Samtidig afdækker Domstolsstyrelsen fortsat muligheden for at leje eksterne lokaler til afholdelse af større straffesager med mange tiltalte.

”Det er godt for retssikkerheden, at vi nu genåbner, og det har også været en svær tid for de mange borgere, der har fået udskudt deres sager ved retterne. De ansatte ved domstolene er rigtigt glade for nu at kunne vende tilbage til retssalene. Vi har søgt at løse mest muligt på distancen, men det er klart, at der har hobet sig sager op i denne ekstraordinære periode, og det er derfor godt, at vi nu igen kan afvikle sager ved domstolene. Så længe vi skal opretholde et afstandskrav på 2 meter, vil vi dog ikke kunne komme op på fuld kraft”, slutter Kristian Hertz.

Retterne i Grønland og på Færøerne er også omfattet af genåbningsplanen. Planen omfatter ikke Domstolsstyrelsen og Procesbevillingsnævnet. Genåbningsplanen for Danmarks Domstole er gældende, indtil det sundhedsmæssige behov for planen ikke længere er til stede.

Du kan finde den samlede plan for genåbning af Danmarks Domstole.

Yderligere information

Vigtig information til alle brugere ved Danmarks Domstole om hensigtsmæssig adfærd og god hygiejne

Det er en forudsætning for genåbning af retterne, at sagsafviklingen kan gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger og retningslinjer om forholdsregler mod smittespredning.

Alle, der kommer i retten, skal derfor følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd og skal holde sig opdateret på www.coronasmitte.dk og www.sst.dk om de aktuelle anbefalinger.

De sundhedsfaglige anbefalinger, der er mest relevante i forhold til genåbning af retsbygninger og retssale, er udarbejdet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet.

Gå til Danmarks Domstoles retningslinjer for adfærd og hygiejne ved retten og i retssalene.