Gå til sidens indhold

06 jan 2021

Danmarks Domstole

COVID-19 situationen: skærpede anbefalinger til afvikling af sager

Med den seneste udvikling i COVID-19 situationen, har Danmarks Domstoles krisestab den 5. januar 2020 besluttet at anbefale en række skærpede forholdsregler til retterne med henblik på at sikre en sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af sagerne ved de danske domstole.

Krisestaben anbefaler, at der kun gennemføres sager, hvor kravet om to meters afstand kan overholdes. Da afstandskravet kan gøre det vanskeligt at gennemføre alle sager, anbefaler krisestaben, at retterne prioriterer de sager, der efter rettens vurdering findes mest kritiske.

Muligheden for at afvikle sager under iagttagelse af afstandskravet på to meter vil afhænge af de enkelte retters bygningsmæssige forhold mv. Derudover anbefaler krisestaben retterne at aflyse eller udsætte ikke-hastende mindre sager efter en konkret vurdering, se krisestabens anbefalinger nedenfor. Dette gælder frem til og med den 17. januar eller til der foreligger en fornyet sundhedsfaglig vurdering.

Danmarks Domstole har således aftalt med sundhedsmyndighederne, at der foretages en ny sundhedsfaglig gennemgang af forholdene ved domstolene. Krisestaben vil tilpasse sine anbefalinger til retterne i lyset af denne gennemgang.

Møde ved retssager

Det er fortsat udgangspunktet, at man skal møde til en sag man er indkaldt til, medmindre man får direkte besked om, at sagen er aflyst. Hvis du har et ærinde ved retten, skal du generelt holde dig orienteret på den pågældende rets hjemmeside eller ved kontakt til den pågældende ret.

Du kan få mere information om, hvad der gælder i din ret ved at henvende dig til din lokale ret og se på rettens hjemmeside. Find oversigt over alle retter her.

Krisestabens anbefalinger

  • Det anbefales, at retterne hurtigst muligt og meget gerne allerede fra torsdag den 7. januar 2021 og frem til og med den 17. januar 2021 - eller til der foreligger en fornyet sundhedsfaglig gennemgang af retternes forhold - alene gennemfører sager, hvor kravet om to meters afstand kan overholdes. Da afstandskravet kan gøre det vanskeligt at gennemføre alle sager, har krisestaben anbefalet, at retterne prioriterer de sager, der efter rettens vurdering findes mest kritiske. Ved vurderingen af hvilke sager, der anses for at være de mest kritiske, kan retten tage udgangspunkt i sagens hastende eller indgribende karakter eller i, at sagen som følge af det hidtidige forløb ikke kan tåle (yderligere) udsættelse. Det kan f.eks. være grundlovsforhør, arrestantsager, hastende familieretlige sager, domsmandssager eller andre sager, som af særlige grunde ikke bør udsættes eller aflyses.

  • I samme periode anbefales det, at ikke-hastende mindre sager aflyses eller udsættes efter en konkret vurdering og under hensyn til den enkelte rets bygningsmæssige og/eller geografiske forhold. Det kan eksempelvis dreje sig om ikke-hastende udlægssager, bødesager og tilståelsessager.

  • Videre anbefales det, at retterne som udgangspunkt fortsætter med at afvikle notarialforretninger. Lokale forhold ved den enkelte ret kan dog betyde, at kun særlig hastende notarialforretninger kan gennemføres.

  • Endelig anbefales det, at retterne - med mindre der foreligger helt særlige omstændigheder - i samme periode ikke afvikler retsmøder uden for retsbygningen, hvis det ikke kan sikres, at retsmøderne kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt. Det kan f.eks. dreje sig om udkørende foged- og notarforretninger og besigtigelser ved tvangsauktioner.

Fakta om domstolenes krisestab

Efter aftale med Domstolsstyrelsens bestyrelsesformand, har Domstolsstyrelsens direktør tidligere i efteråret aktiveret den nedsatte krisestab for Danmarks Domstole. Krisestaben indkaldes efter behov for at drøfte udviklingen vedrørende COVID-19.

Krisestaben består af Domstolsstyrelsens direktion, udvalgte stabsfunktioner, præsidenterne for Vestre Landsret, Københavns Byret, Retten i Herning, Retten i Lyngby og Dommerforeningens formand. Krisestaben kan komme med anbefalinger og vejledninger, men det er op til den enkelte ret og dommer at beslutte, hvordan sagsafviklingen håndteres lokalt.