Gå til sidens indhold

11 jan 2021

Danmarks Domstole

Reviderede anbefalinger til sagsafvikling efter sundhedsfaglig gennemgang

Danmarks Domstoles krisestab har efter Styrelsen for Patientsikkerheds besigtigelse af udvalgte retter justeret anbefalingen til retterne. Fysisk afskærmning i form af f.eks. plexiglas vil fortsat kunne anvendes i retternes lokaler, hvor afstandskravet på 2 meter ikke kan overholdes.

Styrelsen for Patientsikkerhed foretog den 7. januar 2020 en besigtigelse af udvalgte retsbygninger for at rådgive om en sundhedsmæssig forsvarlig indretning af retsbygningerne i lyset af de seneste COVID-19 restriktioner. Formålet er fortsat at sikre, at det er trygt at komme i retten til de sager, der kan gennemføres i lyset af situationen. Besigtigelsen af de pågældende retter bekræftede, at retterne var indrettet således, at de overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

På baggrund heraf har Danmarks Domstoles krisestab justeret sine anbefalinger. Den primære justering gælder i forhold til fortsat anvendelse af fysisk afskærmning, hvor afstandskravet på 2 meter ikke kan overholdes. Se de justerede anbefalinger nedenfor. 

Det vil som hidtil være op til den enkelte ret og dommer at vurdere sagsafviklingen og tilrettelægge arbejdet ud fra de lokale forhold.

Danmarks Domstole varetager en kritisk samfundsfunktion og søger at behandle så mange sager som muligt, under forudsætning af at det kan ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Indtil nu er det domstolenes vurdering, at de hidtidige sundhedsmæssige tiltag har bidraget til, at der ikke har været smittekæder ved domstolene. For fortsat at kunne opretholde en sundhedsmæssig forsvarlig sagsafvikling er det vigtigt, at alle brugere sikrer, at de ikke har symptomer på COVID-19, når de møder i retten (i givet fald skal man kontakte den pågældende ret, som vil tage stilling til sagen). 

Her kan du finde de sundhedsmæssige retningslinjer

Møde ved retssager

Det er fortsat udgangspunktet, at man skal møde til en sag, man er indkaldt til, medmindre man får direkte besked om, at sagen er aflyst. Hvis du har et ærinde ved retten, skal du generelt holde dig orienteret på den pågældende rets hjemmeside eller ved kontakt til den pågældende ret.

Du kan få mere information om, hvad der gælder i din ret ved at henvende dig til din lokale ret og se på rettens hjemmeside. Find oversigt over alle retter her.

Faktaboks: Anbefalinger

Krisestaben anbefaler foreløbig frem til og med den 7. februar 2021 (dato er opdateret efter Regeringens forlængelse af restriktionsperioden).

  • at retterne alene gennemfører sager, hvor kravet om to meters afstand kan overholdes. Fysisk afskærmning, f.eks. med plexiglas, kan dog fortsat anvendes som alternativ, hvor afstandskravet ikke kan overholdes. Hvis afstandskravet gør det vanskeligt at gennemføre alle sager, har krisestaben anbefalet, at retterne prioriterer de sager, der efter rettens vurdering findes mest kritiske. Ved vurderingen af, hvilke sager der anses for at være de mest kritiske, kan retten tage udgangspunkt i sagens hastende eller indgribende karakter eller i, at sagen som følge af det hidtidige forløb ikke kan tåle (yderligere) udsættelse. Det kan f.eks. være grundlovsforhør, arrestantsager, hastende familieretlige sager, domsmandssager eller andre sager, som af særlige grunde ikke bør udsættes eller aflyses.
  • at behandlingen af ikke-hastende mindre sager efter en konkret vurdering begrænses under hensyn til den enkelte rets bygningsmæssige forhold, geografisk forhold og den øvrige aktivitet i retten. Det kan dreje sig om ikke-hastende udlægssager, bødesager og tilståelsessager. 
  • at retterne, hvis de gennemfører ikke-hastende mindre sager som f.eks. udlægssager, afsætter mere tid mellem hver sag, så der ikke er risiko for, at mange forsamles i venteområder eller på gangarealer, og så der er tilstrækkelig tid mellem møder til rengøring af overflader mv.
  • at retterne som udgangspunkt fortsætter med at afvikle notarialforretninger. Lokale forhold ved den enkelte ret kan dog betyde, at kun særlig hastende notarialforretninger kan gennemføres.
  • at retterne - med mindre der foreligger helt særlige omstændigheder - ikke afvikler retsmøder uden for retsbygningen, hvis det ikke kan sikres, at retsmøderne kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt. Det kan f.eks. dreje sig om udkørende foged- og notarforretninger og besigtigelser ved tvangsauktioner.

Fakta om domstolenes krisestab

Efter aftale med Domstolsstyrelsens bestyrelsesformand, har Domstolsstyrelsens direktør tidligere i efteråret aktiveret den nedsatte krisestab for Danmarks Domstole. Krisestaben indkaldes efter behov for at drøfte udviklingen vedrørende COVID-19.

Krisestaben består af Domstolsstyrelsens direktion, udvalgte stabsfunktioner, præsidenterne for Vestre Landsret, Københavns Byret, Retten i Herning, Retten i Lyngby og Dommerforeningens formand. Krisestaben kan komme med anbefalinger og vejledninger, men det er op til den enkelte ret og dommer at beslutte, hvordan sagsafviklingen håndteres lokalt.