Gå til sidens indhold

19 mar 2021

Danmarks Domstole

Længere sagsbehandlingstider ved domstolene

Byretterne afsluttede flere straffesager i 2020 end i 2019, men alligevel steg byretternes sagsbehandlingstider, og sagsbunkerne voksede. Det viser Danmarks Domstoles nøgletal og årsrapport for 2020.

Danmarks Domstole afgjorde i 2020 næsten 790.000 sager. Heraf afsluttede byretterne 219.405 straffesager, hvilket er én pct. flere end året før – på trods af COVID-19. Alligevel steg sagsbehandlingstiderne, og sagsbunkerne voksede. Det skyldes særligt flere og tungere sager, men også at COVID-19 satte et tydeligt præg på domstolenes arbejde i 2020 og blandt andet medførte, at retternes produktivitet var lavere i 2020 end året før.

COVID-19-situationen har gjort udfordringen med sagspres større, men sagsbehandlingstiderne har været stigende længe inden, at Danmarks Domstole i marts og april 2020 gik i nødberedskab og derefter skulle navigere efter skærpede sundhedsmæssige retningslinjer.

”Ligesom i resten af samfundet har 2020 været meget specielt for domstolene. Men retterne har leveret et højt aktivitetsniveau og gennemført rigtigt mange sager trods de vanskelige forhold”, siger direktør for Domstolsstyrelsen Kristian Hertz og fortsætter:

”Desværre ser vi fortsat en stigning i sagsbehandlingstiderne, og det er meget beklageligt. Det er vigtigt for borgerne, at deres retssager bliver hurtigt afgjort. Men retterne kan ikke følge med den stigende sagstilgang og den stadig større kompleksitet i sagerne, og vi kan og vil ikke gå på kompromis med afgørelsernes kvalitet og borgernes retssikkerhed. Derfor er det svært at holde sagsbehandlingstiderne nede, når sagspresset stiger væsentligt.”

Antallet af de ressourcekrævende domsmandssager er steget markant de seneste år. I 2020 modtog byretterne mere end 20.000 domsmandssager, hvilket er det største antal nogensinde.
Byretterne blev yderligere presset af, at de enkelte domsmandssager er blevet mere komplekse og koster flere ressourcer end tidligere. En undersøgelse Domstolsstyrelsen lavede i starten af 2020 viste, at der i gennemsnit blev afsat 15 pct. flere timer til en straffesag med én tiltalt, end det var tilfældet i perioden 2013-2015.

Sagspresset på straffesagsområdet i byretterne har ført til 35 pct. længere sagsbehandlingstider i perioden 2015-2020. Samtidigt er sagsbunkerne vokset. I 2020 voksede det samlede antal verserende straffesager (uafsluttede sager) med ca. 40 pct.

Samme negative udvikling ses på det civile område, hvor sagsbehandlingstiderne steg fra i gennemsnit 5,7 måneder i 2019 til 6,3 måneder i 2020.

Domstolsstyrelsen offentliggør sammen med årsrapporten en årsberetning over domstolenes arbejde i 2020. Se Danmarks Domstoles årsrapporter og Domstolsstyrelsens årsberetninger.

Fakta

 • I 2020 afsluttede byretterne én pct. flere straffesager end i 2019.
 • Sagsbehandlingstiderne er generelt steget ved byretterne og landsretterne fra 2019 til 2020. Årsagen er flere og tungere sager. Landsretterne har desuden været udfordret af et stort antal verserende ankesager.
  Byretterne har haft et fald i aktivitet på ca. tre pct. og et produktivitetsfald på fem pct. i 2020. Dette skal ses i lyset af COVID-19-pandemien, som har kostet retterne en væsentlig mængde tid og ressourcer.
 • Fogedsagsområdet har især været udfordret af COVID-19-pandemien. Forholdene har blandt andet gjort det vanskeligt at afholde fogedmøder.
 • Danmarks Domstole afgjorde i 2020 næsten 790.000 sager. Byretterne behandlede flere end 97 pct. af sagerne.
 • På straffesagsområdet er der fra politisk side fastsat mål for sagsbehandlingstiden i de særligt prioriterede volds-, voldtægts- og våbensager. Der er ikke fastsat politiske mål på de øvrige sagsområder, men der er ved domstolene fastsat interne mål for sagsbehandlingstiderne på alle områder, herunder de civile sager

Flere og mere komplekse straffesager

 • Byretterne modtog ca. 20 pct. flere straffesager i 2020 sammenlignet med 2017.
 • I 2020 modtog byretterne mere end 20.000 af de ressourcekrævende domsmandssager, hvilket er det højeste antal nogensinde.

Modtagne civile sager og staffesager
Tallene for tidligere år angiver, hvor mange sager der er modtaget i samme periode.

  2016 2017 2018 2019 2020
Civile sager 45.713 45.119 46.185 53.909 44.808
Almindelige civile sager 11.187 12.078 10.855 11.302 10.608
Boligretssager 1.417 1.308 1.433 1.283 1.289
Småsager 23.195 21.872 23.292 29.438 18.439
Konkurskarantænesager 676 804 1.159 853 1.041
Familieretlige sager 5.472 5.141 4.547 6.333 8.747
Tvangsfjernelsessager 789 823 911 957 1.014
Værgemål 621 538 734 1.052 938
Isoleret bevisoptagelse 741 790 839 774 887
Mortifikation/Ejendomsdom  1.062 908 899 843 944
Øvrige civile sager 553 857 1.516 1.074 901

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Straffesager 198.445 188.678 219.604 218.108 227.564
Nævningesager 125 190 268 179 212
Domsmandssager 15.195 16.005 17.138 17.378 20.330
Tilståelsessager 7.967 6.994 6.775 6.002 6.347
Sager uden domsmænd 118.971 113.347 143.491 137.177 136.010
Grundlovssager 8.980 8.863 8.924 8.622 7.491
Foranstaltninger under efterforskning 26.128 19.460 17.096 17.774 21.538
Beskikkelse og diverse 19.030 21.924 24.085 29.022 33.628
Øvrige straffesager 2.049 1.895 1.827 1.954 2.008

 

Voksende sagspres og længere sagsbehandlingstider

 • I 2020 modtog byretterne 639.595 sager og afsluttede 650.762 sager, hvis man ser bort fra notarialforretningerne. Men på trods af, at byretterne afsluttede flere sager, end de modtog, voksede bunken af straffesager, mens antallet af verserende civile sager faldt. Sagsbehandlingstiden steg på næsten alle områder.
 • Sagsbehandlingstiden ved en domsmandssag er steget til 5,6 måneder i 2020. Det er en forøgelse på 33 pct. fra 2016.

Sagsbehandlingstider i måneder for civile sager og straffesager
Tallene angiver den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i måneder for alle civile- og straffesager, som er afsluttet i perioden i det pågældende år.

  2016 2017 2018 2019 2020
Civile sager 5,8 5,8 6,1 5,7 6,3
Almindelige civile sager 10,4 9,8 10,6 10,6 10,7
Boligretssager 9,6 9,5 10,5 9.0 10,0
Småsager 3,5 3,8 3,7 3,9 5,2
Konkurskarantænesager 5,8 5,6 5,4 5,8 4,9
Familieretlige sager 4,5 4,6 4,9 3,7 3,2
Tvangsfjernelsessager 3,8 4,1 4,5 4,4 5,0
Værgemål 2,9 3,7 3,7 3,7 3,8
Isoleret bevisoptagelse 6,4 5,9 6,8 9,7 11,1
Mortifikation/Ejendomsdom  10,8 10,6 10,8 10,8 11,0
Øvrige civile sager 5,5 2,9 2,7 3,8 4,3

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Straffesager 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6
Nævningesager 4,9 4,8 4,4 6,3 5,8
Domsmandssager 4,2 4,1 4,4 5,1 5,6
Tilståelsessager 2,7 2,7 2,8 2,9 3,4
Sager uden domsmænd 1,0 0,9 1,0 0,8 1,0
Øvrige straffesager 2,2 2,5 2,5 2,5 2,6

 

VVV-sagerne

 • Justitsministeriet har sat mål for, at særlige volds-, voldtægts- og våbensager (VVV-sager) skal afsluttes indenfor 37 dage. Andelen af VVV-sager, der afgøres indenfor 37 dage, er generelt steget fra 2016 til 2019, men er faldet fra 2019 til 2020. Årsagen er, at COVID-19-pandemien har krævet et stort fokus og har betydet en række udsættelser og omberammelser af sager.

Modtagne VVV-sager
Definitionen på en særlig volds- og våbensag blev udvidet fra og med 1. juli 2018, så alle volds- og våbensager (efter bestemte paragraffer) medtages uanset udfaldet af sagen.

  2016 2017 2018 2019 2020
Voldssager 656 940 2.759 3.827 3.953
Voldtægtssager 135 146 241 266 263
Våbensager 191 300 527 893 805
Total 982 1.386 3.527 4.986 5.021

 

Afsluttede VVV-sager

  2016 2017 2018 2019 2020
Voldssager 622 795 2.298 3.645 3.700
Voldtægtssager 127 154 227 250 263
Våbensager 193 262 485 875 781
Total 942 1.211 3.010 4.770 4.744

 

Andel af VVV-sager afgjort inden for 37 dage

  2016 2017 2018 2019 2020
Voldssager 43% 40% 57% 57% 47%
Voldtægtssager 28% 29% 47% 60% 40%
Våbensager 41% 42% 53% 63% 56%
Total 41% 39% 55% 58% 48%