Gå til sidens indhold

19 mar 2021

Danmarks Domstole

Længere sagsbehandlingstider ved domstolene

Byretterne afsluttede flere straffesager i 2020 end i 2019, men alligevel steg byretternes sagsbehandlingstider, og sagsbunkerne voksede. Det viser Danmarks Domstoles nøgletal og årsrapport for 2020.

Danmarks Domstole afgjorde i 2020 næsten 790.000 sager. Heraf afsluttede byretterne 219.405 straffesager, hvilket er én pct. flere end året før – på trods af COVID-19. Alligevel steg sagsbehandlingstiderne, og sagsbunkerne voksede. Det skyldes særligt flere og tungere sager, men også at COVID-19 satte et tydeligt præg på domstolenes arbejde i 2020 og blandt andet medførte, at retternes produktivitet var lavere i 2020 end året før.

COVID-19-situationen har gjort udfordringen med sagspres større, men sagsbehandlingstiderne har været stigende længe inden, at Danmarks Domstole i marts og april 2020 gik i nødberedskab og derefter skulle navigere efter skærpede sundhedsmæssige retningslinjer.

”Ligesom i resten af samfundet har 2020 været meget specielt for domstolene. Men retterne har leveret et højt aktivitetsniveau og gennemført rigtigt mange sager trods de vanskelige forhold”, siger direktør for Domstolsstyrelsen Kristian Hertz og fortsætter:

”Desværre ser vi fortsat en stigning i sagsbehandlingstiderne, og det er meget beklageligt. Det er vigtigt for borgerne, at deres retssager bliver hurtigt afgjort. Men retterne kan ikke følge med den stigende sagstilgang og den stadig større kompleksitet i sagerne, og vi kan og vil ikke gå på kompromis med afgørelsernes kvalitet og borgernes retssikkerhed. Derfor er det svært at holde sagsbehandlingstiderne nede, når sagspresset stiger væsentligt.”

Antallet af de ressourcekrævende domsmandssager er steget markant de seneste år. I 2020 modtog byretterne mere end 20.000 domsmandssager, hvilket er det største antal nogensinde.
Byretterne blev yderligere presset af, at de enkelte domsmandssager er blevet mere komplekse og koster flere ressourcer end tidligere. En undersøgelse Domstolsstyrelsen lavede i starten af 2020 viste, at der i gennemsnit blev afsat 15 pct. flere timer til en straffesag med én tiltalt, end det var tilfældet i perioden 2013-2015.

Sagspresset på straffesagsområdet i byretterne har ført til 35 pct. længere sagsbehandlingstider i perioden 2015-2020. Samtidigt er sagsbunkerne vokset. I 2020 voksede det samlede antal verserende straffesager (uafsluttede sager) med ca. 40 pct.

Samme negative udvikling ses på det civile område, hvor sagsbehandlingstiderne steg fra i gennemsnit 5,7 måneder i 2019 til 6,3 måneder i 2020.

Domstolsstyrelsen offentliggør sammen med årsrapporten en årsberetning over domstolenes arbejde i 2020. Se Danmarks Domstoles årsrapporter og Domstolsstyrelsens årsberetninger.

Fakta

 • I 2020 afsluttede byretterne én pct. flere straffesager end i 2019.
 • Sagsbehandlingstiderne er generelt steget ved byretterne og landsretterne fra 2019 til 2020. Årsagen er flere og tungere sager. Landsretterne har desuden været udfordret af et stort antal verserende ankesager.
  Byretterne har haft et fald i aktivitet på ca. tre pct. og et produktivitetsfald på fem pct. i 2020. Dette skal ses i lyset af COVID-19-pandemien, som har kostet retterne en væsentlig mængde tid og ressourcer.
 • Fogedsagsområdet har især været udfordret af COVID-19-pandemien. Forholdene har blandt andet gjort det vanskeligt at afholde fogedmøder.
 • Danmarks Domstole afgjorde i 2020 næsten 790.000 sager. Byretterne behandlede flere end 97 pct. af sagerne.
 • På straffesagsområdet er der fra politisk side fastsat mål for sagsbehandlingstiden i de særligt prioriterede volds-, voldtægts- og våbensager. Der er ikke fastsat politiske mål på de øvrige sagsområder, men der er ved domstolene fastsat interne mål for sagsbehandlingstiderne på alle områder, herunder de civile sager

Flere og mere komplekse straffesager

 • Byretterne modtog ca. 20 pct. flere straffesager i 2020 sammenlignet med 2017.
 • I 2020 modtog byretterne mere end 20.000 af de ressourcekrævende domsmandssager, hvilket er det højeste antal nogensinde.

Modtagne civile sager og staffesager

Tallene for tidligere år angiver, hvor mange sager der er modtaget i samme periode.

 

2016
2017
2018
2019
2020
Civile sager

45.713

45.119

46.185

53.909

44.808

Almindelige civile sager

11.187

12.078

10.855

11.302

10.608

Boligretssager

1.417

1.308

1.433

1.283

1.289

Småsager

23.195

21.872

23.292

29.438

18.439

Konkurskarantænesager

676

804

1.159

853

1.041

Familieretlige sager

5.472

5.141

4.547

6.333

8.747

Tvangsfjernelsessager

789

823

911

957

1.014

Værgemål

621

538

734

1.052

938

Isoleret bevisoptagelse

741

790

839

774

887

Mortifikation/Ejendomsdom 

1.062

908

899

843

944

Øvrige civile sager

553

857

1.516

1.074

901

 

 

2016
2017
2018
2019
2020
Straffesager

198.445

188.678

219.604

218.108

227.564

Nævningesager

125

190

268

179

212

Domsmandssager

15.195

16.005

17.138

17.378

20.330

Tilståelsessager

7.967

6.994

6.775

6.002

6.347

Sager uden domsmænd

118.971

113.347

143.491

137.177

136.010

Grundlovssager

8.980

8.863

8.924

8.622

7.491

Foranstaltninger under efterforskning

26.128

19.460

17.096

17.774

21.538

Beskikkelse og diverse

19.030

21.924

24.085

29.022

33.628

Øvrige straffesager

2.049

1.895

1.827

1.954

2.008

 

Voksende sagspres og længere sagsbehandlingstider

 • I 2020 modtog byretterne 639.595 sager og afsluttede 650.762 sager, hvis man ser bort fra notarialforretningerne. Men på trods af, at byretterne afsluttede flere sager, end de modtog, voksede bunken af straffesager, mens antallet af verserende civile sager faldt. Sagsbehandlingstiden steg på næsten alle områder.
 • Sagsbehandlingstiden ved en domsmandssag er steget til 5,6 måneder i 2020. Det er en forøgelse på 33 pct. fra 2016.

Sagsbehandlingstider i måneder for civile sager og straffesager

Tallene angiver den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i måneder for alle civile- og straffesager, som er afsluttet i perioden i det pågældende år.

 

2016
2017
2018
2019
2020
Civile sager

5,8

5,8

6,1

5,7

6,3

Almindelige civile sager

10,4

9,8

10,6

10,6

10,7

Boligretssager

9,6

9,5

10,5

9.0

10,0

Småsager

3,5

3,8

3,7

3,9

5,2

Konkurskarantænesager

5,8

5,6

5,4

5,8

4,9

Familieretlige sager

4,5

4,6

4,9

3,7

3,2

Tvangsfjernelsessager

3,8

4,1

4,5

4,4

5,0

Værgemål

2,9

3,7

3,7

3,7

3,8

Isoleret bevisoptagelse

6,4

5,9

6,8

9,7

11,1

Mortifikation/Ejendomsdom 

10,8

10,6

10,8

10,8

11,0

Øvrige civile sager

5,5

2,9

2,7

3,8

4,3

 

 

2016
2017
2018
2019
2020
Straffesager

1,4

1,4

1,4

1,4

1,6

Nævningesager

4,9

4,8

4,4

6,3

5,8

Domsmandssager

4,2

4,1

4,4

5,1

5,6

Tilståelsessager

2,7

2,7

2,8

2,9

3,4

Sager uden domsmænd

1,0

0,9

1,0

0,8

1,0

Øvrige straffesager

2,2

2,5

2,5

2,5

2,6

 

VVV-sagerne

 • Justitsministeriet har sat mål for, at særlige volds-, voldtægts- og våbensager (VVV-sager) skal afsluttes indenfor 37 dage. Andelen af VVV-sager, der afgøres indenfor 37 dage, er generelt steget fra 2016 til 2019, men er faldet fra 2019 til 2020. Årsagen er, at COVID-19-pandemien har krævet et stort fokus og har betydet en række udsættelser og omberammelser af sager.

Modtagne VVV-sager

Definitionen på en særlig volds- og våbensag blev udvidet fra og med 1. juli 2018, så alle volds- og våbensager (efter bestemte paragraffer) medtages uanset udfaldet af sagen.

 

2016
2017
2018
2019
2020

Voldssager

656

940

2.759

3.827

3.953

Voldtægtssager

135

146

241

266

263

Våbensager

191

300

527

893

805

Total

982

1.386

3.527

4.986

5.021

 

Afsluttede VVV-sager

 

2016
2017
2018
2019
2020

Voldssager

622

795

2.298

3.645

3.700

Voldtægtssager

127

154

227

250

263

Våbensager

193

262

485

875

781

Total

942

1.211

3.010

4.770

4.744

 

Andel af VVV-sager afgjort inden for 37 dage

 

2016
2017
2018
2019
2020

Voldssager

43%

40%

57%

57%

47%

Voldtægtssager

28%

29%

47%

60%

40%

Våbensager

41%

42%

53%

63%

56%

Total

41%

39%

55%

58%

48%