Gå til sidens indhold

20 apr 2021

Danmarks Domstole

Reviderede COVID-19-anbefalinger til retter efter ændring af afstandskrav

Danmarks Domstoles krisestab har revideret anbefalingerne til en forsvarlig sagsafvikling i retterne i forlængelse af sundhedsmyndighedernes lempelse af afstandskravet.

Lempelserne i anbefalingerne kommer i lyset af COVID-19-situationen og sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, som blev offentliggjort den 16. april 2021. Det har særligt været vigtigt, at sundhedsmyndighederne nu vurderer, at det er muligt at gå tilbage til den anbefaling om afstand, som var gældende i begyndelsen af epidemien, det vil sige altid at holde mindst én meters afstand til andre, og når det er muligt to meter. Dog anbefales personer, som er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, fortsat at holde mindst to meters afstand til andre. Det er stadig et afgørende hensyn at sikre en sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af sagerne ved de danske domstole.

Her kan du læse sundhedsmyndighedernes opdaterede anbefalinger.

Danmarks Domstoles krisestab har på den baggrund revideret sine anbefalinger til retterne. Du kan se anbefalingerne nedenfor under fakta. De hidtidige udmeldinger om brug af mundbind og opfordring til test gælder fortsat indtil videre.

Det vil som altid være op til den enkelte ret og dommer at beslutte, hvordan sagsafviklingen i den pågældende ret håndteres i lyset af den lokale situation.


Fakta: Krisestaben anbefaler indtil videre flg. til retterne:

  • at retterne alene gennemfører sager, hvor der kan holdes mindst 1 meters afstand mellem personer. Der skal i øvrigt ud fra et forsigtighedshensyn holdes 2 meters afstand, hvor det er muligt. Derudover skal der altid holdes mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for smitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn.

  • at retterne fortsat opretholder de etablerede fysiske barrierer i form af skærme af plastik eller glas som et alternativ i de tilfælde, hvor afstandskravet ikke kan overholdes. Afskærmningen skal dække i enhver situation dvs. både, når man sidder ned, og hvis man står op.

  • at retterne foreløbig frem til den 6. maj 2021 fortsat opretholder 2 meters afstand mellem tilhørere i retssalene. Krisestaben vil følge smitteudviklingen i takt med forsamlingsloftets lempelse og senere overveje, om der er anledning til at justere denne anbefaling.

  • at domsafsigelser og procedurer – hvis der ikke kan holdes 2 meters afstand - foregår siddende

  • at behandlingen af ikke-hastende mindre sager som udgangspunkt nu kan gennemføres, men at der efter en konkret vurdering bør udvises forsigtighed under hensyn til den enkelte rets bygningsmæssige forhold, herunder i mødelokalerne og venteområderne samt under hensyn til geografiske forhold og den øvrige aktivitet i retten. Det kan dreje sig om ikke-hastende udlægssager, notarialforretninger, bødesager og tilståelsessager

  • at retterne gennemfører følgende typer af retsmøder uden for retsbygningen, hvis sagerne, blandt andet som følge af tidsfaktoren, er blevet kritiske, og under forudsætning af at gennemførelsen kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt:
  • Udkørende udsættelsesforretninger som vil kunne afbrydes på stedet, hvis det viser sig at forretningen ikke kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt.

  • Udkørende notarforretninger hvis de foretages på betryggende steder, som fx plejehjem, hvor de fleste er vaccinerede. Tilsvarende gælder værgemålssager.

  • Besigtigelser i forbindelse med tvangsauktioner hvor rekvirenten skal etablere grundlaget for udarbejdelse af salgsopstilling, og hvor ejeren ikke er til stede.

 

Beslutning om gennemførelse af nævnte retsmøder uden for retsbygningen bør tilpasses efter en konkret vurdering af den aktuelle smitte-situation, herunder om der lokalt er et stort smitteudbrud eller smittetryk, hvor der kan være en sundhedsmæssig risiko ved at gennemføre retsmødet uden for retsbygningen.   

Retterne opfordres til at overveje om udsættelsessager i stedet kan søges gennemført med forsøg på en frivillig fraflytning, gennem telefonisk kontakt til lejeren, eller et møde på rettens kontor.