Gå til sidens indhold

13 okt 2023

Danmarks Domstole

Udsigt til 12 nye dommerstillinger i 2024

Justitsministeriet fremsatte den 11. oktober 2023 et lovforslag om oprettelse af 12 nye dommerstillinger ved byretterne i 2024.

For at styrke domstolenes sagsbehandling har Justitsministeriet fremsat lovforslag om oprettelse af 12 nye dommerstillinger ved byretterne i 2024. De 12 nye dommerstillinger vil blive placeret ved de byretter, der er særligt udfordret af lange sagsbehandlingstider og gamle sagsbunker.

”Det er et rigtigt positivt første skridt, at vi kan gå i gang med at ansætte 12 nye dommere. Det kommer til at gøre en forskel for borgerne og for sagsbehandlingstiderne i en række retter”, siger Kristian Hertz, direktør i Domstolsstyrelsen.

Stillingerne vil blive fordelt med tre til Retten i Glostrup, tre til Retten i Aarhus, to til Retten i Horsens og en stilling til hver af byretterne i Holbæk, Hillerød, Viborg og Sønderborg.

Stillingerne ved de sjællandske byretter bliver opslået inden for den kommende uge, mens stillingerne ved de jyske byretter bliver opslået primo november 2023. De nye stillinger opslås med forbehold for opnåelse af den nødvendige hjemmel.

Domstolsstyrelsen forventer at kunne ansætte flere dommere i perioden frem til 2027. Antallet vil afhænge af de igangværende forhandlinger om domstolenes flerårige økonomi. Der forventes også ansat et betydeligt antal dommerfuldmægtige og kontoransatte i den kommende flerårsperiode.

Baggrund

Der er omkring 380 udnævnte dommere i Danmark, hvoraf ca. 250 er byretsdommere. Retterne ledes altid af en præsident, mens antallet af dommere varierer fra ret til ret.

Antallet af byretsdommere fremgår af retsplejelovens § 9, der for hver af landets 24 byretter fastsætter antallet af dommere, der skal udnævnes ved den enkelte byret.

Af § 9, stk. 12, 1. pkt. fremgår det, at der udnævnes yderligere 25 dommere ved byretterne, som kan fordeles mellem byretterne inden for fastsatte maksimumantal, jf. stk. 12, 3. pkt. Disse dommere er fuldstændig ligestillet med de øvrige dommere ved embedet og er udnævnt som dommer ved den pågældende ret uden anden tidsbegrænsning end den generelle aldersgrænse. En byretsdommerstilling vil således kun kunne flyttes fra en byret til en anden byret i tilfælde af ledighed i en dommerstilling ved den byret, hvorfra stillingen skal flyttes.

Link til lovforslaget (åbner i nyt vindue) (se side 15 – 16)