Gå til sidens indhold

02 maj 2023

Danmarks Domstole

Nyt bødesagssystem åbner i fem retter

I dag tager fem retter et nyt system i brug, der digitaliserer behandlingen af bødesager uden retsmøde. Retterne afprøver systemet i maj, før det udrulles til alle byretter den 6. juni 2023.

Hvert år udsteder politiet mere end 700.000 bøder for bl.a. fartovertrædelser og spirituskørsel. I over 100.000 bødesager protesterer eller reagerer tiltalte ikke på bøden fra politiet. Disse sager bliver behandlet i landets byretter som forenklede bødesager, hvor der afsiges en dom, uden at der afholdes et retsmøde. Hidtil har sagsbehandlingen i stor udstrækning været papirbåren, men det bliver der nu lavet om på.

I dag udruller Danmarks Domstole et nyt bødesagssystem i fem retter. Hermed bliver sagsbehandlingen af størstedelen af de forenklede bødesager digital. De fem retter, der ligger i Roskilde, Holstebro, Næstved, Kolding og på Bornholm, skal afprøve systemet i en såkaldt ’pilotfase’, inden det udrulles til alle landets retter den 6. juni 2023.

”Vi er glade for, at vi nu kan åbne Bødesagssystemet i fem retter. Behandlingen af bødesager uden retsmøde har været præget af manuelle og papirbårne arbejdsgange, som er meget ressourcekrævende for retterne. Det nye system kommer til digitalt at understøtte en optimeret sagsbehandling og vil forhåbentlig bidrage til at frigive ressourcer. Nu får fem retter mulighed for at teste systemet. Vi har erfaret, at pilotfasen er en vigtig periode, som bidrager til at sikre et system, der understøtter retternes behov bedst muligt”, siger Martin Wood, it-direktør i Domstolsstyrelsen og fortsætter:

”I første omgang vil systemet understøtte omkring 60 pct. af de bødesager, domstolene behandler. Domstolene arbejder i fællesskab med politiet på at finde løsninger, så flere bødesager på sigt kan blive håndteret digitalt”.

Digital oversendelse af bødesager

Det er sagsbehandlere og jurister ved landets byretter og i Politiets Administrative Center, der er en del af Midt- og Vestjyllands Politi, som får gavn af Bødesagssystemet.

”Hele vejen gennem udviklingen af systemet har vores fokus været rettet mod slutbrugernes behov. Vi har sørget for at imødekomme deres behov gennem brugertest og løbende input og feedback fra interne og eksterne følgegrupper og arbejdsgrupper. Derfor har vi også en forventning om, at det færdige system vil lette arbejdsbyrden for brugerne”, siger Anna Sofie Bahnson Witzgall, chef for domstolenes store digitaliseringsprogram Straffe- og skifteprogrammet, som har bygget Bødesagssystemet.

Bødesagssystemet er den første lancering i en større digitalisering af hele straffeområdet, som omfatter mere end 200.000 sager årligt. Domstolene forventer, at straffeområdet er fuldt digitalt understøttet i 2026.

Fakta om Bødesagssystemet
  • Bødesagssystemet skal bruges af sagsbehandlere og jurister ved landets byretter.
  • Systemet digitaliserer sagsbehandlingen af forenklede bødesager. I alt udgør disse over 100.000 sager årligt, hvoraf godt 60 % digitaliseres. Domstolene arbejder i fællesskab med politiet på at finde en løsning, så flere forenklede bødesager kan håndteres digitalt.
  • Forenklede bødesager er sager, hvor tiltalte hverken protesterer eller reagerer på bøden fra politiet. De forenklede bødesager bliver behandlet i landets byretter, og i disse sager afsiges der dom, uden at der afholdes et retsmøde.
  • I forenklede bødesager bliver bøden sendt til byretten fra Politiets Administrative Center.
  • Når processen digitaliseres, vil Politiets Administrative Center digitalt overføre disse sager til Bødesagssystemet. Automatisk genereres et udkast til en dom, og efter en kvalitetssikring skal en jurist tage stilling til sagen og afsige en endelig dom.
  • Bødesagssystemet er udviklet af Domstolsstyrelsen og er den anden release fra Straffe- og skifteprogrammet, som bygger nye systemer til to af domstolenes største sagsområder, straffe- og skifteområderne. Det samlede løsningskompleks udrulles i fem releases og er fuldt lanceret i 2026.
  • Du kan læse mere om de nye it-systemer på domstol.dk via dette link.