Gå til sidens indhold

04 sep 2023

Danmarks Domstole

Videregivelse af oplysninger til VIVE

På vegne af byretter og landsretter videregiver Domstolsstyrelsen personoplysninger i forældreansvarssager til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)

Der orienteres hermed om, at Domstolsstyrelsen på vegne af retterne videregiver personoplysninger i sager afgjort efter forældreansvarsloven.

Videregivelsen sker på VIVE’s anmodning i forbindelse med VIVE’s forskningsprojekt ”Kortlægning og Evaluering af det familieretlige system”. Anledningen til projektet er reformen af det familieretlige område i 2019, der især havde til formål at sikre, at børn, der er involveret i konfliktfulde skilsmisser, trives bedre samt at sikre, at familier med sager i det familieretlige system møder et enkelt og sammenhængende system, der er målrettet familiernes behov. Reformen af det familieretlige system er blevet implementeret i perioden 2019-2022, og det er derfor nu muligt at vise, om systemet virker efter hensigten, og om reformen har medført de ønskede ændringer hos børn og forældre.

Projektet er bestilt og betalt af Social-, Bolig-, og Ældreministeriet.

Der videregives oplysninger om personer, der optræder i en eller flere sager afgjort efter forældreansvarsloven, herunder Cpr-numre på sagens parter og børn. Der vil ikke blive videregivet navne på parter og børn, der optræder i sagen. Herudover videregives sagsnumre, modtagelsesdatoer, afgørelsestyper, afgørelsesdatoer og navnet på de retter, hvor sagen er blevet behandlet. Retsgrundlaget for videregivelsen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.

Oplysningerne, der videregives til VIVE, vil blive slettet straks efter videregivelsen.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger om dig, som videregives til VIVE. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, sletning af dine personoplysninger eller begrænsning i behandlingen af dine personoplysninger. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger videregives til VIVE.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den ret, der har behandlet familieretssagen.
Du kan finde rettens kontaktoplysninger på www.domstol.dk. 

Du har ret til at klage til over, at dine personoplysninger er videregivet til VIVE. Klagen skal fremsættes til:

Domstolsstyrelsen
Amagerfælledvej 56
2300 København S
persondatatilsyn@domstolsstyrelsen.dk

Hvis du har spørgsmål til videregivelsen, herunder f.eks. til hvordan du udøver dine rettigheder, kan du kontakte Danmarks Domstoles databeskyttelsesrådgiver:

Att.: DPO Sidsel L. Kier
Amagerfælledvej 56
2300 København S
dpo@domstolsstyrelsen.dk