Gå til sidens indhold

21 mar 2024

Danmarks Domstole

Høj aktivitet ved retterne i 2023

Byretterne afsluttede sidste år et stort antal sager, men oplevede samtidig en stor stigning i tilgangen af især domsmandssager. Sagsbunkerne på straffesagsområdet voksede derfor fortsat. Det viser Danmarks Domstoles årsrapport 2023.

Byretternes aktivitetsniveau steg i 2023 med 4 pct. og er nu tilbage på samme niveau som i 2019. Byretterne modtog sidste år knap 830.000 sager. Alene for straffesager og civile sager var antallet af modtagne sager det højeste nogensinde (knap 278.000 sager – ca. 13.000 flere end i 2022). På straffesagsområdet modtog byretterne ca. 2.000 flere af de ressourcekrævende domsmandssager i 2023 end i 2022. I alt modtog byretterne knap 20.000 domsmandssager i 2023.

Antallet af afsluttede sager ved byretterne har også generelt været højere i 2023 end året forinden. Med undtagelse af insolvensskiftesager blev der for samtlige sagsområder afsluttet flere sager i 2023 end året forinden (ca. 7,5 pct. flere). Byretterne afsluttede det højeste antal domsmandssager siden domstolsreformen i 2007 (lidt over 17.000). Landsretterne afsluttede ca. 10.400 sager, Sø- og Handelsretten ca. 8.700 sager, mens Højesteret afsluttede lidt over 300 sager.  

”Tallene afspejler, at retterne har ydet en stor indsats for at behandle flest mulige sager i en periode, hvor vi har været udfordret af voksende sagsbunker og for få ressourcer til at kunne følge med tilgangen af sager. Antallet af modtagne sager har således været meget højt, og samlet set er bunken af sager på straffesagsområdet vokset”, siger Kristian Hertz, direktør i Domstolsstyrelsen.

Det samlede antal af verserende straffesager ved byretterne er vokset fra ca. 32.500 sager ved udgangen af 2022 til ca. 37.500 sager ved udgangen af 2023.

Sagsbehandlingstider steg for domsmandssager, men faldt for nævningesager

Den store tilgang af især domsmandsager har betydet, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fortsat steg i domsmandssagerne og sidste år var på 8,6 måneder mod 8,4 måneder i 2022 (og 5,1 måneder i 2019). Denne sagstype er en af de mest ressourcekrævende på straffesagsområdet.

De lange sagsbehandlingstider for straffesagerne smitter af på sagsbehandlingstiderne for de civile sager. Således er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de almindelige civile sager med hovedforhandling det seneste år steget med knap et halvt år og lå ved årsskiftet tæt på to år (17,6 måneder i 2019). Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på hele civilsagsområdet faldt dog marginalt. I 2023 var der således en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 7,3 måneder for alle typer af civile sager (både med og uden hovedforhandling).

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for nævningesager faldt ligeledes med ca. halvanden måned til 6,4 måneder i forhold til 2022. Samtidig er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for tilståelsessager ved byretterne reduceret fra 4,1 måneder i 2022 til 3,7 måneder i 2023.

Ny politisk flerårsaftale

Den 22. november 2023 indgik samtlige partier i Folketinget en politisk flerårsaftale om domstolenes økonomi for perioden 2024-2027. Med aftalen tilføres domstolene i alt 2,3 mia. kr. i aftaleperioden, heraf ca. 1,0 mia. kr., som skal sikre, at domstolene kan opretholde det hidtidige aktivitetsniveau, mens ca. 1,3 mia. kr. er afsat til nye initiativer ved domstolene. Det betydelige økonomiske løft vil på sigt gøre det muligt at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Forventningen er dog, at sagsbehandlingstiderne i 2024 vil være på niveau med 2023 eller svagt stigende. Det skyldes bl.a., at retterne først skal have afviklet ældre sagsbunker, og at forenklingerne i retsplejen, som blev besluttet med flerårsaftalen, først vil træde i kraft i løbet af 2024 og herefter få effekt.

Læs mere om Domstolsstyrelsens forventninger til udviklingen i 2024 og frem i årsrapporten

Domstolsstyrelsens årsberetning for 2023 er ligeledes blevet offentliggjort den 21. marts 2024. Heri kan du, udover om flerårsaftalen og sagsbehandlingstider, bl.a. læse om den første internationale domstol på dansk grund, retternes velkomst til de 15.000 nye domsmænd og nævninge og succes med forenklet digital forkyndelse i bl.a. straffesager.

Link til Danmarks Domstoles årsrapport for 2023 (pdf)

Link til Domstolsstyrelsens årsberetning for 2023 (pdf)

Link til flerårsaftalen om domstolenes økonomi 2024-2027

Udviklingen i sagsbehandlingstiderne fra 2022 til 2023:
Retsinstans og sagstype
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid
Udvikling fra 2022 til 2023
Byretterne
   

Nævningesager

6,4 mdr.

-1,5 mdr.

Domsmandssager

8,6 mdr.

0,2 mdr.

Almindelige civile sager

13,0 mdr.

0,2 mdr.

Småsager

6,3 mdr.

0,4 mdr.

Konkurssager

11,7 mdr.

-1,0 mdr.

Almindelige fogedsager

2,7 mdr.

0,0 mdr.


Landsretterne
   

Civile 1. instanssager

37,6 mdr.

9,0 mdr.

Civile ankesager

9,8 mdr.

0,0 mdr.

Straffeankesager

9,7 mdr. 

2,0 mdr.


Højesteret
   

Civile ankesager

12,2 mdr.

-0,6 mdr.

Straffeankesager

4,9 mdr.

-1,1 mdr.


Sø- og Handelsretten
   

§§ 225 og 227 sager

22,5 mdr.

1,5 mdr.

Konkurskarantænesager

4,6 mdr.

-1,0 mdr.

Figur: Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i udvalgte straffesager ved byretterne 2013-2022 i måneder
Udvikling
Fakta: Flere modtagne sager; målopfyldelse
Flere sager
  • Der er sket en stigning i den anslåede overbeholdning af domsmandssager fra ca. 9.000 domsmandssager ved udgangen af 2022 til ca. 11.200 domsmandssager ved byretterne ved udgangen af 2023. Dette på trods af, at byretterne i 2023 har afsluttet det højeste antal domsmandssager siden domstolsreformen (lidt over 17.000).
  • Der er en ubalance mellem antallet af modtagne og afsluttede domsmandssager, idet byretterne modtager flere domsmandssager, end de afslutter.
  • For de modtagne sager var kompleksiteten af særligt straffesagerne i 2023 højere end tidligere. En analyse foretaget af Domstolsstyrelsen viser fx, at den afsatte tid til hovedforhandling i domsmandssager er steget betydeligt de seneste ti år.
Målopfyldelse
  • I 2023 opfyldte byretterne ni ud af 17 mål. To mål var delvist opfyldt, mens seks mål ikke var opfyldt.
  • Resultatet er stort set identisk med 2022. Udfordringerne er primært på straffesagsområdet og civile sager med hovedforhandling. Målene på foged- og skifteområdet er alle opfyldt på nær et enkelt, der er delvist opfyldt.
  • Domstolsstyrelsen vurderer, at den manglende målopfyldelse på straffesags- og civilsagsområdet skyldes, at byretterne fortsat er under et stort sagspres på særligt straffesagsområdet, selvom aktiviteten og produktiviteten i 2023 er steget på tværs af alle sagsområder.