Gå til sidens indhold

05 jul 2024

Danmarks Domstole

De specielle flysager

Københavns Byret, landets største byret, behandler årligt tusindvis af flysager. Sagerne adskiller sig på flere måder fra andre civile sager.

Forsinkelse, aflysning eller nægtet boarding. Det er ikke altid, at flyrejsen går som planlagt.

Danmarks største byret, Københavns Byret, behandler årligt tusindvis af flysager. I 2023 modtog Københavns Byret 11.003 flysager.

Søren de Paoli er retsassessor og fagligt ansvarlig for behandlingen af flysagerne ved Københavns Byret. Ifølge ham er flysagerne på mange punkter særegne.

”Flysagerne er vores største sagsområde inden for civilretten. De udgør omkring 2/3 af vores civile sager, men de adskiller sig på flere måder fra de andre civile sager. Blandt andet bliver langt størstedelen af flysagerne afgjort skriftligt, hvilket er undtagelsen for civile sager. Og så er det ofte processuelle spørgsmål, som parterne rejser, og som sagerne derfor handler om”.

Som et eksempel nævner Søren de Paoli en flyrejse til Miami med mellemlanding i Frankfurt og Amsterdam. Flyrejsen er købt samlet, men det er forskellige luftfartsselskaber, der flyver de forskellige strækninger. Undervejs på flyrejsen opstår der en forsinkelse.

”Man kan ikke nødvendigvis sige, at det luftfartsselskab, der står på billetten for den delflyvning, man blev forsinket på, er det selskab, man kan sagsøge. Det skal afgøres ved retten”, konstaterer han.

Stigning i flysager

I 2004 blev der vedtaget en EU-forordning, som i nogle situationer giver flypassagerer ret til kompensation og/eller refusion. Det kan fx være, hvis deres fly enten bliver forsinket i mere end tre timer, bliver aflyst, eller passagererne bliver nægtet boarding.

Flypassageren kan altid klage til luftfartsselskabet først. Hvis passageren og luftfartsselskabet ikke kan blive enige, kan sagen i sidste ende behandles i den retskreds, hvor enten afgangs- eller ankomstlufthavnen hører hjemme.

Danmarks største lufthavn ligger i Københavns Retskreds. I 2021 modtog Københavns Byret 4.174 flysager. I 2022 var tallet steget til 6.774 flysager. I 2023 modtog retten 11.003 flysager. Der kan være flere forklaringer på stigningen, forklarer Søren de Paoli.

”Efter corona steg flytrafikken igen, så det kan være en forsinket bølge, vi ser nu. Der går jo noget tid, fra et fly fx bliver forsinket, til sagen bliver anlagt hos os. Derudover kommer langt hovedparten af flysagerne fra de såkaldte claimselskaber, som hjælper flypassagererne med at indsende deres krav til luftfartsselskabet mod, at de fx får noget af kompensationen som betaling. De kan have øget deres kapacitet igen efter corona”, siger han og tilføjer, at flypassagererne generelt også kan være blevet mere bevidste om deres rettigheder.

Helt særlige spørgsmål

På grund af de mange flysager har Københavns Byret fem kontorfunktionærer ansat, som fast behandler sagerne, mens der er yderligere 10 kontorfunktionærer, der hjælper til med flysagerne. Derudover sidder Søren de Paoli fuld tid på området. Næsten alle rettens jurister – dommerfuldmægtige, retsassessorer og dommere – behandler flysager.

”Der er rigtig mange flysager, og de trækker naturligvis ressourcer. Nogle sager afgøres hurtigt, mens de tunge processuelle spørgsmål og sager om usædvanlige omstændigheder let kan tage en halv dag at behandle”, siger Søren de Paoli.

Flysagerne anlægges via domstolenes sagsportal minretssag.dk og bliver efterfølgende kvalitetssikret i Københavns Byrets info-center. Derefter bliver de fordelt ud på de forskellige sektioner i retten.

I Københavns Byret er der to teams af dommerfuldmægtige, som løbende behandler flysager. Det ene team behandler fx sager om renter og sagsomkostninger samt sager, hvor luftfartsselskabet enten har erklæret sig enige i flypassagerens krav eller ikke har indgivet et svarskrift, så der afsiges en udeblivelsesdom.

Det andet team tager sig af de ofte mere tunge processuelle spørgsmål om, fx hvor sagen skal behandles, hvilken lovgivning den skal behandles efter, og hvilket luftfartsselskab sagen skal anlægges mod.

”Der kan opstå nogle helt særlige spørgsmål i relation til flysagerne. Luftfartsselskaber er internationale selskaber, hvis fly lander og letter i mange lande. Det gør sagerne specielle. Selvom værneting er i Danmark – det vil sige, at sagen skal anlægges ved en dansk domstol – behøver den ikke skulle behandles efter dansk lov,” fortæller Søren de Paoli og forklarer, at man vil bruge den nationale lovgivning i de tilfælde, hvor problemstillingen ikke er dækket af EU-forordningen.

”Det kan eksempelvis være i spørgsmål om passivitet: Har man anlagt sagen hurtigt nok. Jeg har hørt fra kollegaer, som skulle afgøre sager efter både svensk og litauisk ret”, siger Søren de Paoli.

De usædvanlige omstændigheder

Mens det primært er dommerfuldmægtige, som behandler de processuelle spørgsmål, vil sager, hvor luftfartsselskabet hævder, at en forsinkelse eller aflysning skyldes ’usædvanlige omstændigheder’, som det klare udgangspunkt blive behandlet af en dommer.

”Det kan være forskellige ting, som luftfartsselskabet udlægger som usædvanlige omstændigheder. Det kan være en strejke i lufthavnen eller et birdstrike, hvor en masse fugle er fløjet ind i flyets motor. Det kan også være dårligt vejr. Men det er jo ikke sådan, at et luftfartsselskab kan komme og sige, at de var ved at falde ned ad stolen i overraskelse over, at det regnede et par millimeter en oktober aften i Stansted. Det er ikke usædvanligt, for det regner hele tiden. Det er de usædvanlige omstændigheder, det handler om”, fortæller Søren de Paoli.

Sagerne om usædvanlige omstændigheder forberedes af en kontorfunktionær og sendes derefter til dommeren, som så skriver dommen på baggrund af processkrifterne og det andet materiale i sagen. Som udgangspunkt behandler en dommer ved Københavns Byret to flysager om måneden.

Søren de Paoli fortæller, at man så vidt muligt prøver at pulje flysagerne, hvis der fx er tale om samme afgang og samme problemstilling.

”Vi har et særligt system for flysager, hvor vi kan holde øje med, om der er flere sager om det samme forsinkede eller aflyste fly. Hvis man har mange sager om samme afgang og præcis samme problemstilling, kan man vælge at sambehandle dem, så der bliver afsagt én dom”.

På Københavns Byrets hjemmeside finder du links til tidligere domme om usædvanlige omstændigheder. Du kan desuden læse mere om rettens behandling af flysager.

Gå til Københavns Byrets hjemmeside

Fakta:
  • Flysager behandles typisk i den forenklede proces
  • Københavns Byret modtog i 2022 6.774 flysager. I 2023 var tallet steget til 11.003 flysager
  • Fra den 15. juni 2024 er det lovpligtigt for både sagsøger og sagsøgte at bruge særlige blanketter i flysager. Blanketterne sikrer, at retten får en række standardoplysninger fra parterne
  • Der behandles også flysager ved fx Retten i Kolding, Retten i Randers og Retten i Aalborg

Danmarks Domstole gennemfører hvert år mellem 750.000 og 800.000 sager. I en artikelserie sætter vi fokus på de mange sagsområder og opgaver, som medarbejderne ved domstolene hver dag sidder med.